Ukryty ADR.

W dniu 25 czerwca 2009 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku stwierdzili, że na parkingu w miejscowości Świdry na drodze krajowej nr 61 znajduje się pojazd wraz z naczepą, z której kierowca wyrzuca na parking łopatą jakąś substancję. Po oględzinach pojazdu inspektorzy stwierdzili, że na naczepie znajdują się materiały niebezpieczne o numerach UN 1210, UN 1236, UN 3082, tj. farby drukarskie, metyloamina oraz inne materiały zagrażające środowisku. Materiały te wyciekały z nieszczelnych opakowań. W wyniku podjętych czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili, że pojazd nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej, kierowca pojazdu nie był przeszkolony w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych. Inspektorzy zakazali kierowcy kontaktu z przewożonymi materiałami. Ze względu na zanieczyszczenie środowiska (kierowca, czyszcząc naczepę, wyrzucał towar na parking oraz pobliski trawnik), powiadomili najbliższą jednostkę Straży Pożarnej. Strażacy, po przybyciu na parking, zabezpieczyli pojazd i ładunek i przeprowadzili akcję neutralizacji materiałów niebezpiecznych.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w wykonywanym przewozie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w celu nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej za:

  • wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych,
  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia,
  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w nieprawidłowo oznakowanym pojeździe,
  • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganych dokumentów (zaświadczenia poświadczającego zatrudnienie kierowcy i spełnianiu wymagań określonych ustawą).

Stwierdzone naruszenia są zagrożone karą w wysokości 6300 zł.
Kierowca pojazdu został ukarany grzywną w wysokości 350 złotych.