Rosyjska ciężarówka przewożąca ADR z wyłącznikiem.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wczoraj 15 stycznia br. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo zatrzymali do kontroli rosyjską ciężarówkę przewożącą ciekły materiał niebezpieczny zagrażający środowisku UN 3082. Samochód poruszał sią na trasie z Polski do Rosji.

Wątpliwości kontrolujących wzbudziły przeanalizowane dane z tachografu oraz wyniki pomiarów dokonanych za pomocą sprzętu specjalistycznego. Po doprowadzeniu do autoryzowanego serwisu okazało się, że w aucie zainstalowane zostały nielegalne dodatkowe urządzenia służące do manipulowania danymi związanymi z aktywnością kierowcy, jego czasem jazdy, przerw i odpoczynków.

Za podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 10000 zł. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

Art. 315. Kodeksu Karnego wskazuje na odpowiedzialność kierowcy za fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych. § 1 stanowi, że kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto § 2 cytowanego artykułu określa, że tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym używa albo takie narzędzie w celu użycia w obrocie gospodarczym przechowuje.