Podlaskie działania nocne.

Podlascy inspektorzy w godzinach wieczornych i nocnych 11 września 2020 r. na drodze ekspresowej nr 8 w pobliżu Białegostoku prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na wykrywanie manipulacji na czasie pracy kierowców zawodowych w pojazdach ciężarowych oraz kontrolę stanu trzeźwości kierujących.

W trakcie prowadzonych działań skontrolowano 145 kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. W jednym przypadku ujawniono manipulowanie zapisami czasu pracy kierowcy poprzez wielokrotne prowadzenie pojazdu bez wymaganej karty kierowcy oraz naruszenia wynikające z tego naruszenia norm czasu pracy. W stosunku do podmiotu realizującego przewóz zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone łącznie karą pieniężną na kwotę 8650 zł. Na poczet kary kontrolowany kierowca na miejscu kontroli opłacił kaucję w kwocie prognozowanej kary pieniężnej oraz uregulował 5 mandatów karnych gotówkowych na kwotę 3300 zł wystawionych z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości.

Stan trzeźwości kontrolowanych kierujących nie budził zastrzeżeń.

Działania o charakterze akcyjnym będą kontynuowane.