W związku z postępującą degradacją  dróg i ciągłym niszczeniem ich przez przeciążone samochody inspektorzy z województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego 23 i 24 września 2020 r. uczestniczyli w akcji pod nawą „Drogołamacz”.
Skontrolowano łącznie 78 samochodów. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi ciężarówek wobec przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w  kwocie 15 000 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 13 wyjaśniających postępowań na sumę 28 500 zł.

Za niestosowanie się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 3 100 zł. Za naruszenia przepisów utd 11 mandatów na sumę 2 900 zł. W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych ciężarówek inspektorzy zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych.

Jednym z kontrolowanych przez Podlaskich inspektorów w miejscowości Siemiatycze na drodze krajowej nr 19 samochodów  była ciężarówka przewożąca drewno do Hajnówki. Po zważeniu okazało się, że jej rzeczywista masa całkowita została przekroczona o 12 100 kg, zamiast dopuszczalnych 40 t wynosiła 52,1 t. Dodatkowo  nacisk podwójnej osi napędowej  wyniósł 23 700 kg – stwierdzono przekroczenie o 5,7 t. Naciski osi przyczepy także  nie były zgodne z obowiązującym prawem.

Kierowca nie okazał wymaganego zezwolenia. Wobec przedsiębiorstwa wszczęte zostały postępowania administracyjne zagrożone karami 15 000 zł z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 10 100 zł z ustawy o transporcie drogowym. Nadwyżka ładunku została przeładowana na inną ciężarówkę.

18 września 2020 r. na drodze  krajowej nr 19 w Białystoku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli słowackiej ciężarówki przewożącej tekstylia z Hiszpanii do Rosji. Samochód prowadziła dwuosobowa załoga kierowców ukraińskich.

W chwili zatrzymania okazało się, że kierujący od 40 godzin jadą praktycznie rzecz biorąc bez żadnego odpoczynku. Najdłuższa przerwa wykonana przez kierowców w tym czasie wyniosła 42 minuty.

Dodatkowo kontrolerzy stwierdzili jeszcze szereg innych rażących naruszeń czasu pracy:

  • przekroczenie maksymalnego czasu jazdy dziennej o 17 godzin  i 57 minut, o 12 godzin i 37 minut, o 9 godzin i 25 minut, o 7 godzin i 40 minut, o 5 godzin i 34 minuty, o 1 godzinę i 43 minuty:
  • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez wymaganej przerwy o 13 godzin i 46 minut, o 21 minut, o 9 minut;
  • skrócenie wymaganego skróconego odpoczynku dziennego o 8 godzin i 17 minut, o 8 godzin i 7 minut, o 8 godzin i 18 minut, o 7 godzin i 4 minuty, o 7 godzin i 41 minut;
  • skrócenie regularnego odpoczynku dziennego o 10 godzin i 9 minut, o 4 godziny i 33 minuty, o 1 godzinę i 38 minut;
  • przekroczony o 1 godzinę i 8 minut tygodniowy czas jazdy;
  • nie wczytywane w wymaganym czasie obie karty kierowców.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną zgodnie z ustawą o transporcie drogowym do 12 000 zł. Dodatkowo za nieprawidłowości odpowiadać będzie zarządzający transportem, wobec którego będzie się toczyło postępowanie na kwotę 3 000 zł.

Jeden z  kierowców opłacił 10 mandatów na sumę 7 500 zł, a drugi  9 mandatów na kwotę 6 100 zł.

Kierującym nakazano wykonanie prawidłowego odpoczynku. W związku ze stwierdzonymi usterkami systemu ABS zatrzymano  dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy.

14 września podlascy inspektorzy po raz trzeci w bieżącym roku uczestniczyli we wspólnych działaniach z kontrolerami z WITD w Olsztynie i Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) 3820/85 i 3821/85.

Kontrole odbyły się na punktach kontrolnych po stronie litewskiej oraz po stronie polskiej. Polscy inspektorzy sprawdzili 27 ciężarówek. W wyniku stwierdzonych naruszeń wobec przewoźników wszczęto 5 postępowań administracyjnych zagrożonych karami na łączną kwotę 8600 zł. Kierowców ukarano 6 mandatami karnymi na sumę 1650 zł.

Wspólne kontrole będą kontynuowane w bieżącym roku.

Dzisiaj 15 września 2020 r. na drodze S8 w pobliżu miejscowości Rzędziany inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku sprawdzili estońską ciężarówkę, którą przewożone były deski na trasie Estonia – Niemcy.


Podczas oględzin samochodu kontrolujący znaleźli niedozwolony emulator ad-blue.  W wyniku jego stosowania przez kierującego i odłączenia systemu spaliny wydzielane przez ciężarówkę nie odpowiadają przyjętym normom.


Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny ciężarówki. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł.

Podlascy inspektorzy w godzinach wieczornych i nocnych 11 września 2020 r. na drodze ekspresowej nr 8 w pobliżu Białegostoku prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na wykrywanie manipulacji na czasie pracy kierowców zawodowych w pojazdach ciężarowych oraz kontrolę stanu trzeźwości kierujących.

W trakcie prowadzonych działań skontrolowano 145 kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. W jednym przypadku ujawniono manipulowanie zapisami czasu pracy kierowcy poprzez wielokrotne prowadzenie pojazdu bez wymaganej karty kierowcy oraz naruszenia wynikające z tego naruszenia norm czasu pracy. W stosunku do podmiotu realizującego przewóz zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone łącznie karą pieniężną na kwotę 8650 zł. Na poczet kary kontrolowany kierowca na miejscu kontroli opłacił kaucję w kwocie prognozowanej kary pieniężnej oraz uregulował 5 mandatów karnych gotówkowych na kwotę 3300 zł wystawionych z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości.

Stan trzeźwości kontrolowanych kierujących nie budził zastrzeżeń.

Działania o charakterze akcyjnym będą kontynuowane.

W rejonie dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” 11 września 2020 r. sprawdzali samochody przewożące zwierzęta.

Podczas jednej z kontroli ciężarówki przewożącej trzodę chlewną okazało się, że kierowca od półtora roku nie posiada ważnego prawa jazdy. Dodatkowo kierował samochodem bez karty w tachografie i skrócił odpoczynek dzienny.

Żeby tego było mało kontrolujący stwierdzili niedozwoloną przeróbkę przestrzeni ładunkowej skutkującą ryzykiem zranienia przewożonych zwierząt.

Na kierowcę nałożono mandaty karne na łączną kwotę 2650zł, natomiast wobec podmiotu wykonującego przewóz oraz osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych w wysokości odpowiednio 4000zł oraz 500zł.

Ciężarówka został dopuszczona do dalszej jazdy po zastąpieniu kontrolowanego kierowcy przez innego, posiadającego wymagane uprawnienia.

Inspektorzy z Oddziału w Suwałkach Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku 9 września 2020r na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika z Estonii. Samochodem na trasie do Niemiec przewożona była maszyna służąca do pracy w lesie.

Wątpliwości kontrolujących wzbudziły gabaryty ciężarówki. Sprawdzoną ją pod kątem normatywności. W wyniki pomiarów okazało się, że o 2100 kg przekroczona została jej dopuszczalna masa całkowita.

Kierowca nie okazał wymaganego dla tego typu przewozu zezwolenia. Wobec przedsiębiorcy wszczęte zostało  postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 5000 zł. Kierującego ukarano mandatem karnym w kwocie 500 zł.

Do czasu uiszczenia należnej kaucji i doprowadzenia do wymiarów normatywnych lub uzyskania odpowiedniego zezwolenia samochód skierowano na parking strzeżony.

Wczoraj 8 września 2020 r. w godzinach popołudniowych na drodze S8 w pobliżu miejscowości Rzędziany podlascy inspektorzy dokonali kontroli polskiej ciężarówki przewożącej felgi samochodowe na trasie Narew - Gdynia.

Kierowca nie okazał zezwolenia wymaganego przy przejeździe po drogach publicznych samochodem ponadnormatywnym. Kontrolujący sprawdzili czas pracy kierującego. Okazało się, że prowadzący ciężarówkę jechał kilkunastokrotnie bez karty kierowcy i nie rejestrował swojego czasu pracy. Ponadto inspektorzy stwierdzili brak wymaganych dokumentów.

Wobec przedsiębiorcy będą się toczyć dwa wyjaśniające postępowania administracyjne tj. z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym  zagrożone odpowiednio karami 5500 złotych i 15000 złotych.

Jak co roku w pierwszych tygodniach nauki inspektorzy podlaskiego WITD prowadzą na terenie województwa podlaskiego zintensyfikowane kontrole autobusów szkolnych w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Sprawdzenia autobusów dowożących dzieci i młodzież do i ze szkół oprócz dotychczasowego zakresu mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżujących uczniów uzupełniają działania prewencyjne odnoszące się do przestrzegania zasad sanitarnych przez wszystkich uczestników przewozów.

Inspektorzy sprawdzają trzeźwość kierujących, ich kwalifikacje do prowadzenia autobusu, czy pojazdy są odpowiednio wyposażone i sprawne technicznie. W pierwszych dniach nowego roku szkolnego sprawdzono dotychczas 63 autobusy szkolne. W wyniku stwierdzonych usterek inspektorzy zatrzymali 9 dowodów rejestracyjnych i wycofali z ruchu 5 autobusów.

Kontrola w dniu 07.09.2020  pojazdów dowożących uczniów do szkoły w jednej z podlaskich gmin wykazała wykonywanie przewozu pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego, skutkiem czego zostały wszczęte postępowania administracyjne do przewoźnika oraz osoby zarządzającej, celem nałożenia stosownych kar pieniężnych. Kierującego ukarano mandatem karnym na kwotę 100zł oraz zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu (brak badań, przekroczenie wartości granicznych zużycia bieżnika jednej z opon).

Kolejny dzień 08.09.2020 kontroli autobusów szkolnych na terenie kolejnej gminy przyniósł zaskakujące rezultaty. Stan techniczny autobusów szkolnych nie powinien budzić żadnych zastrzeżeń, jednak kontrola 4 takich pojazdów zakończyła się zatrzymaniem 3 dowodów rejestracyjnych za m.in. uszkodzone lusterko wsteczne, nie działające światła cofania, nadmiernie zużycie dwóch opon, nadmierne zużycie połączeń układu kierowniczego, nie działające wspomaganie układu kierowniczego. W dwóch pojazdach usterki były na tyle poważne, że kontrolujący podjęli decyzje o zakazie ich dalszego użytkowania.

Ustalenia kontroli uzupełnia wszczęcie 4 postępowań administracyjnych do przewoźnika oraz 1 postępowania do zarządzającego za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wykonywania przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego bez wymaganego zezwolenia autobusem nie odpowiadającym wymaganym warunkom technicznym w zakresie prawidłowego oznakowania lub wyposażenia pojazdu, przewidzianym dla danego rodzaju wykonywanego przewozu drogowego oraz wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowane jako niebezpieczne.

Działania kontrolne WITD w Białymstoku z zakresu przewozu uczniów będą kontynuowane.

Jednocześnie przypominamy, iż w szkolnych przewozach autobusowych, w związku z pandemią Covid -19, obowiązują zasady analogiczne jak w transporcie publicznym.

Wczoraj 7 września 2020 r w miejscowości Budzisko, na terenie byłego przejścia granicznego inspektorzy z suwalskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do węgierskiego przewoźnika. Samochodem przewożone były lekarstwa na trasie z Węgier do Litwy.

Kontrolujący pobrali dane z tachografu. Stwierdzono rażące naruszenia czasu pracy:

  • niedopuszczalne wyjęcie karty kierowcy mające wpływ na rejestrację danych;
  • skrócenie wymaganego skróconego odpoczynku dobowego o 2 godziny i 27 minut;
  • przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 7 godzin i  6 minut.

Dodatkowo kierowca  skrócił także drugą części odpoczynku dobowego dzielonego i przekroczył maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia samochodu.

Rozpoczęto dwa postępowania administracyjne tj. wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie. Na poczet kary pobrano kaucję w łącznej wysokości 6700 złotych.
Kierowca został ukarany czterema mandatami karnymi w łącznej kwocie 3050 zł.