Kolejne przypadki utraty praw jazdy.

Rutynowe kontrole drogowe ciężkiego sprzętu w kolejnych trzech przypadkach ujawniły ostatniego tygodnia  ingerencje kierowców w pracę tachografu podczas bieżących okresów rozliczeniowych czasu pracy. Inspektorzy podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego wykryli dwukrotne nierejestrowanie rzeczywistych aktywności kierujących poprzez korzystanie z niedozwolonych przedmiotów powodujących podrabianie danych rejestrowanych przez tachograf oraz jeden przypadek nie rejestrowania  za pomocą tachografu na karcie kierowcy wskazań podlegających zapisowi.

Kontrole prowadzono w okresie 4-11.03. Przypadki manipulacji zapisami czasu pracy kierowców miały miejsce odpowiednio na drodze krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.

Niestety zawodowi kierowcy postawili na szali swoje uprawnienia zawodowe oraz bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Ze względu na zmianę przepisów, od 1 stycznia 2022 roku wspólnym mianownikiem takich manipulacji, oprócz wysokich mandatów karnych, jest konieczność zatrzymania każdemu z manipulujących ich praw jazdy na okres 3 miesięcy.

Wydane pokwitowania na zatrzymane prawa jazdy uprawniały dwóch kierowców krajowych do kierowania pojazdem tylko w okresie 24 godzin, a obywatela Gruzji w okresie 72 godzin. Zwiększony wymiar kierowania po zatrzymaniu uprawnień zagranicznych ma umożliwić skuteczne opuszczenie terytorium RP.

Fałszowanie, czy ukrywanie rzeczywistego czasu pracy jest nie tylko przejawem nieuczciwej konkurencji, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich uczestników ruchu.

Kierowcy zawodowi bez możliwości kierowania w okresie zatrzymanych uprawnień dotkliwie odczują konsekwencje swoich niedozwolonych praktyk. Czas rozbratu z zawodem powinien skłonić do refleksji nie tylko kierujących, ale także ich pracodawców.

W stosunku do tych drugich zostały wszczęte stosowne postępowania administracyjne zagrożone karami pieniężnymi.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art.306a Kodeksu Karnego, dwóch kierujących ingerujących w prawidłowość pomiaru drogomierza przekazano funkcjonariuszom policji do dalszych czynności związanych z odpowiedzialnością karną.