• Mrożone ryby na wyłączniku.

  Wczoraj 25 lutego 2020 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej S8 w miejscowości Rzędziany zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika łotewskiego.

  Samochodem przewożone były mrożone ryby na trasie z Łotwy do Danii.

  Kontrolujący podczas sprawdzania instalacji tachografu stwierdzili, że wewnątrz urządzenia zainstalowany jest „wyłącznik” służący do manipulacji danymi czasu pracy kierowcy.

  W związku ze stwierdzonym naruszeniem przewoźnik wpłacił na poczet kary kaucję w wysokości 10000 zł. Dodatkowo właściciel ciężarówki będzie musiał wymienić tachograf.

  W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Wyłącznik w ciężarówce.

  Wczoraj 18 lutego 2020r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w podczas kontroli ciężarówki przewożącej ładunek na trasie ze Strykowa do Białegostoku znaleźli niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy kierowcy.

  Znaleziony wyłącznik został zdemontowany w serwisie tachografów. Za stwierdzone naruszenia wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w  wysokości 10 000 zł.

  Ponadto właściciel samochodu musiał wpłacić w serwisie należności związane z demontażem niedozwolonego urządzenia i dokonaniem powtórnego badania tachografu.

  W związku z nienależytym stanem technicznym zatrzymany został dowód rejestracyjny naczepy.

 • Wyłącznik tachografu w serbskiej ciężarówce.

  Wczoraj, 5 lutego 2020 r. podlascy inspektorzy na drodze krajowej nr 19 w pobliżu miejscowości Piotrowo zatrzymali do kontroli serbską ciężarówkę przewożącą jabłka na trasie z  Serbii do Rosji.

  Po analizie danych z tachografu cyfrowego i oględzinach  samochodu kontrolujący zaczęli podejrzewać, że w instalacji zamontowane jest niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy kierowcy.

  Inspektorzy skierowali ciężarówkę do serwisu tachografów. Warsztat potwierdził obecność i zdemontował wyłącznik urządzenia kontrolno–pomiarowego.

  Ciężarówka do czasu opłacenia kaucji w wysokości 10350 zł została unieruchomiona na parkingu strzeżonym. Kierowca dodatkowo przekroczył czas jazdy bez wymaganej przerwy i został ukarany mandatem karnym 150 zł.

  Kierującego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przekazano funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić postępowanie wyjaśniające.

 • Wyłącznik w polskiej ciężarówce przewożącej nawozy.

  Wczoraj 13 listopada br. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w ciężarówce przewożącej nawozy znaleźli niedozwolone urządzenie.

  „Wyłącznik” służył kierowcy do manipulacji czasem pracy. Samochód doprowadzono do serwisu tachografów. Niedozwolone urządzenie zostało zdemontowane, a całą instalację doprowadzono do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

  Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, który został podrobiony lub przerobiony wobec właściciela ciężarówki wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 10000 zł.

  Instalowanie wymienionego urządzenia jest przestępstwem. W związku z tym o zaistniałym fakcie zostanie powiadomiona Prokuratura, która będzie toczyć odpowiednie postępowania.

 • Próba uniknięcia kontroli zakończona surową karą.

  W godzinach wieczornych 13 listopada 2019 r. w pobliżu granicy państwa, na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę.

  Zatrzymanie to poprzedziło niestosowanie się przez kierującego do poleceń i sygnałów dawanych przez inspektora transportu drogowego. Kierowca próbował uniknąć kontroli. Chwilę później ujawniona została przyczyna niecodziennego zachowania kierowcy.

  Bezpośrednio przed zatrzymaniem kierujący prowadził samochód używając karty innego kierowcy. Proceder ten miał na celu nierejestrowanie rzeczywistych danych w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego jak i na karcie kierowcy, a co za tym idzie ukrycie naruszeń przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku.

  Za liczne naruszenia na kierowcę nałożono 12 mandatów karnych w łącznej wysokości 5000 zł. Wobec firmy, do której należała ciężarówka, wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 10450 zł.

  Kierowca opłacił swoje mandaty i  kaucję w imieniu przedsiębiorcy. Nie mógł jednak kontynuować jazdy, gdyż inspektorzy nakazali mu wykonanie w miejscu kontroli regularnego odpoczynku dziennego w wymiarze co najmniej 11 godzin.

 • Nielegalny tunning czujnika ruchu.

  W dniu 29.10.2019 r. w Budzisku inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd członowy wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy w imieniu przewoźnika z siedzibą na Litwie.

  W związku z anomaliami danych zapisanych w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego poddano oględzinom podzespoły zainstalowanego w pojeździe tachografu. W ich wyniku ustalono, iż cecha plomby zabezpieczającej dostęp do czujnika ruchu nie jest zgodna z informacją o cesze plomby umieszczoną na tabliczce instalacyjnej tachografu oraz przedłożonej przez kierowcę dokumentacji związanej z ostatnią jego kalibracją.

  Podejrzewając, iż w instalacji tachografu znajduje się niedozwolone urządzenie dodatkowe służące do manipulacji jego zapisami zdecydowano o skierowaniu kontrolowanego pojazdu do zatwierdzonego warsztatu celem przeprowadzenia dodatkowych badań. W ich trakcie przeprowadzono eksperyment, w wyniku którego ustalono, iż wbrew sugerującemu to typowi czujnika ruchu nie jest on odporny na działanie pola magnetycznego. Ingerencja w jego charakterystykę miała na celu umożliwienie kierowcy nierejestrowanie rzeczywistych danych o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku poprzez przyłożenie magnesu do zmanipulowanego czujnika.

  Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w poczet której podmiot wykonujący przewóz drogowy uiścił kaucję w wysokości 11000 zł.  Ponadto pokrył on koszty doprowadzenia instalacji tachografu do stanu zgodnego z wymaganymi przepisami.

  W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 315 § 2 Kodeksu Karnego kierującego przekazano funkcjonariuszom KMP w Suwałkach do dalszych czynności.

 • Niebezpieczny przewóz gazu.

  Wymontowaniem niedozwolonego wyłącznika i wszczęciem postępowań zagrożonych karami na łączną kwotę 14000 zł. zakończyła się kontrola polskiej ciężarówki przewożącej materiał niebezpieczny UN 1965 – węglowodory gazowe, mieszanina skroplona.

  Wczoraj, 21 października br. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli samochód przewożący gaz w cysternie.

  Kontrolujący dokonali sprawdzenia instalacji urządzenia kontrolno-pomiarowego zamontowanego w ciężarówce, służącego do rejestrowania m.in. czasu pracy kierującego i znaleźli niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy kierowcy oraz ogranicznikiem prędkości.

  Samochód skierowany został do serwisu tachografów, gdzie zdemontowano wyłącznik i doprowadzono ciężarówkę do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Za naruszenia przepisów ustaw o transporcie drogowym oraz przewozie towarów niebezpiecznych wobec przewoźnika będą się toczyły dwa postępowania administracyjne oraz jedno postępowanie na zarządzającego transportem.

 • Rekordowa skala naruszeń norm czasu pracy przez kierowców wyspecjalizowanych w przewozie żywych zwierząt.

  Zatrzymanie do kontroli we środę (16 października) na drodze ekspresowej S8 na punkcie w Rzędzianach pojazdu członowego przewoźnika polskiego przez inspektorów WITD Białystok nie zwiastowało niespodzianek. Stan techniczny pojazdu przeznaczonego do specjalistycznego przewozu żywych zwierząt nie budził żadnych zastrzeżeń, tachograf ostatniej generacji z funkcją geolokalizacji i podwójna załoga obywateli Białorusi wskazywały wstępnie na możliwość dotrzymania norm. Kontrolujący nie spodziewali się rekordowej skali naruszeń.

  Przejazd pod załadunek żywych zwierząt realizowany na trasie Białoruś – Niemcy został poddany szczegółowej analizie danych z pamięci masowej tachografu oraz kart kierowców. Zakres ujawnionych naruszeń zaskoczył nawet inspektorów. W okresie wymaganym do sprawdzenia ujawniono:

  • wielokrotne skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego (o 7 godz. 13 min, 7 godz. 4 min, 1 godz. 36 min, 4 godz. 32 min, 7 godz. 46 min, 7 godz. 13 min, 7 godz. 2 min, 1 godz. 36 min, 4 godz. 31 min, 7 godz. 46 min, 1 godz. 50 min)
  • trzykrotne przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu (o 5 godz. 27 min, 22 godz. 30 min, 35 godz. 45 min)
  • wielokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy (odpowiednio o 2 godz. 49 min, 9 godz. 5 min, 4 godz. 3 min, 54 min, 3 godz. 29 min, 19 godz. 1 min, 5 godz. 26 min)
  • trzykrotne przekroczenie 6 kolejnych okresów 24 godzinnych od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku (o 5 godz. 58 min, 5 godz. 52 min, 7 godz. 32 min)
  • przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 14 godz. 58 min
  • przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów o 1 godz. 1 min
  • dwukrotnie niewłaściwą obsługę lub odłączenie homologowanego i sprawnego technicznie tachografu, skutkujące nierejestrowaniem na wykresówce lub na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi
  • dwukrotne naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z karty kierowcy - za każdego kierowcę.

  Łącznie kontrolujący stwierdzili 30 naruszeń z załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym na kwotę 103 000 zł oraz 10 naruszeń z załącznika nr 4 do w/w ustawy na kwotę 4500 zł.

  Wynikiem tego wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do przewoźnika zagrożone karą z ograniczeniem ustawowym w wymiarze 12 000 zł oraz postępowanie do osoby zarządzającej transportem w podmiocie zagrożone karą z ograniczeniem ustawowym w wymiarze 3 000 zł. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi gotówkowymi na sumę 21550 zł.

  Na uwagę zasługuje fakt dostępności przy analizie pobranych danych z tachografu nowych informacji z geolokalizacji, które w przeprowadzonej kontroli okazały się niezwykle pomocne do ustalenia stanu faktycznego.

  Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach zostanie skierowana także do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z uwagi na potencjalne zagrożenie dobrostanu przewożonych zwierząt.

 • Nielegalne instalacje umożliwiające kierowcom fałszowanie zapisów w tachografach ujawnili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas rutynowych kontroli na drodze S8. Właścicielom ciężarówek grożą wysokie kary finansowe i odpowiedzialność karna.

  We wtorek (15 października) inspektorzy WITD Białystok prowadzili kontrole pojazdów na odcinku krajowej „ósemki” na punkcie w Rzędzianach.

  Kontroli poddano ciągnik siodłowy z naczepą przeznaczoną do przewozu żywych zwierząt należący do polskiego przewoźnika realizującego przejazd pod załadunek na odcinku Ełk – Radule. Podejrzenia inspektorów, że jednostka jest doposażona w niedozwolony wyłącznik tachografu zostały potwierdzone wstępną diagnostyką instalacji.

  Pojazd skierowano do uprawnionego serwisu tachografów, gdzie przypuszczenia inspektorów ITD zostały potwierdzone. Elementy elektroniczne czujnika ruchu znajdującego się przy impulsatorze skrzyni biegów były przerobione w sposób umożliwiający nieuprawnione sterowanie ujawnionym w trakcie kontroli pilotem. Oględziny pojazdu wykazały, że do przewodów łączących tachograf z nadajnikiem oraz do szyny CAN jest podłączone dodatkowe urządzenie sterowane pilotem. Przy użyciu niedozwolonej instalacji  można było zmieniać wskazania tachografu oraz drogomierza. Podczas jazdy tachograf rejestrował odpoczynek oraz zerową prędkość na karcie kierowcy i w pamięci urządzenia.

  Następnego dnia, środa (16 października), na tym samym punkcie kontrolnym zatrzymanie pojazdu polskiego przewoźnika, oznaczonego tablicami barwy pomarańczowej, przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych skończyło się także w serwisie tachografów.

  W tym przypadku przejazd pod załadunek z Białegostoku do Emilianowa został wstrzymany z uwagi na zmienione oprogramowanie tachografu pozwalające na zatrzymywanie jego poprawnych zapisów oraz fałszowanie wskazań drogomierza podczas ruchu pojazdu. Oględziny ujawniły, że użycie sekwencji przycisków na tachografie skutkuje uruchomieniem funkcji nierejestrowania faktycznej aktywności kierowcy (jazdy) oraz przejechanych kilometrów.
  Pojazd doprowadzony do autoryzowanego serwisu tachografów został poddany serii przejazdów próbnych, które potwierdziły skuteczność nieuprawnionej manipulacji na tachografie. Za pomocą zamontowanego wyłącznika tachografu można było zmieniać wskazania urządzenia rejestrującego oraz drogomierza. Podczas jazdy tachograf rejestrował odpoczynek na karcie kierowcy i w pamięci urządzenia.

  Instalacje tachografów w obydwu przypadkach zostały doprowadzone do stanu wymaganego przepisami na koszt kontrolowanych podmiotów.

  W stosunku do przewoźników wszczęto stosowne postępowania administracyjne zagrożone karami odpowiednio po 10000 zł każde oraz zostaną skierowane zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

 • Wyłącznik w ciężarówce przewożącej gaz - eter dimetylowy.

  Wczoraj na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę, należącą do białoruskiego przewoźnika. Samochodem, na trasie z Białorusi do Polski, przewożony był materiał niebezpieczny UN 1033, tj. eter dimetylowy.

  Podczas kontroli i oględzin w kabinie kierowcy inspektorzy znaleźli „pilota”, który służył do zdalnego wyłączania tachografu. Po zastosowaniu przez kierującego „wyłącznika” i odłączeniu urządzenia kontrolno-pomiarowego podczas jazdy rejestrowany byłby odpoczynek. Dodatkowo auto nie odpowiadało warunkom określonym w części 9 umowy dotyczącej międzynarodowych przewozów drogowych towarów niebezpiecznych ADR.

  W celu zdemontowania niedozwolonego urządzenia współdziałającego z „pilotem” kontrolujący zaprowadzili ciężarówkę do serwisu tachografów.

  Przedsiębiorca opłacił kaucje w łącznej wysokości 12000 zł. oraz uiścił opłatę za czynności dokonane przez serwis.

  Kierowcę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa jakim jest stosowanie  niedozwolonych „wyłączników” przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Ciężarówka z materiałami niebezpiecznymi z wyłącznikiem.

  Wyłącznik służący do manipulacji czasem pracy kierowcy, w samochodzie przewożącym materiały niebezpieczne, znaleźli 27 września 2019 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

  Ciężarówka należąca do przewoźnika z Litwy poruszała się po drodze krajowej nr 8 na trasie z Niemiec do Litwy.

  Podczas kontroli w pobliżu miejscowości Przewalanka kontrolujący dokonali oględzin samochodu i stwierdzili uszkodzoną plombę zabezpieczającą na skrzyni biegów. Okazało się, że do instalacji tachografu zamontowano dodatkowe, nielegalne urządzenie służące do fałszowania czasu pracy kierującego. Tachograf nie rejestrował rzeczywistej prędkości, przebytej drogi i okresu kierowania ciężarówką.

  Nielegalny wyłącznik został zdemontowany w serwisie, a tachograf doprowadzony do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

  Przedsiębiorca wpłacił kaucję na poczet kary w wysokości 10000 zł. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Module Positions

  This template is built using the Zen Grid Framework and contains 52 module positions for you to use to create flexible page layouts. For a full understanding of how the module positions work in framework compatible templates please visit the Zen Grid Framework documentation.

  The screenshot below highlights the modules available in this template. For a run down on how we created the demo site for this template please visit the setup menu item and review the documentation available there.