Wspólne działania kontrolne polskiej i litewskiej Inspekcji.

14 września podlascy inspektorzy po raz trzeci w bieżącym roku uczestniczyli we wspólnych działaniach z kontrolerami z WITD w Olsztynie i Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) 3820/85 i 3821/85.

Kontrole odbyły się na punktach kontrolnych po stronie litewskiej oraz po stronie polskiej. Polscy inspektorzy sprawdzili 27 ciężarówek. W wyniku stwierdzonych naruszeń wobec przewoźników wszczęto 5 postępowań administracyjnych zagrożonych karami na łączną kwotę 8600 zł. Kierowców ukarano 6 mandatami karnymi na sumę 1650 zł.

Wspólne kontrole będą kontynuowane w bieżącym roku.