W dniu 23 grudnia 2014 r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd ciężarowy należący do przewoźnika białoruskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wskazania urządzenia potwierdziły stan nietrzeźwości. W czasie pomiaru stwierdzono 0,63 mg/l co stanowi około 1,3 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

To już drugi przypadek w ciągu ostatnich dwóch dni stwierdzony przez inspektorów, gdy kierowca ciężarówki jechał nietrzeźwy. Dzień wcześniej na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola kierowca pojazdu litewskiego „wydmuchał” 0,26 mg/l tj. ponad 0,5 ‰ alkoholu.

Obie sprawy przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 11 grudnia 2014 r. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku prowadząc rutynowe działania kontrolne na drodze krajowej nr 8 wytypowali do zatrzymania ciągnik siodłowy marki Scania na litewskich numerach rejestracyjnych wraz z naczepą typu chłodnia. Kierujący pomimo wydanego polecenia zjechania na parking nie zatrzymał się do kontroli w związku z czym podjęto decyzję o pościgu. Po krótkim pościgu zauważono porzucony pojazd na drodze wojewódzkiej nr 679. Podczas oględzin Inspektorzy zauważyli uszkodzone zamki w drzwiach oraz stacyjkę. O zaistniałym fakcie natychmiast powiadomiono najbliższą jednostkę Policji. Po przyjeździe funkcjonariuszy oraz sprawdzeniu danych indentyfikacyjnych okazało się, że numery rejestracyjne ciągnika pochodzą  z innego pojazdu oraz zarówno ciągnik siodłowy jak i naczepa zostały skradzione. Zespół pojazdów wraz z ładunkiem zabezpieczono w celu dalszego postępowania wyjaśniającego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach w dniu 1 grudnia br. odbyło się spotkanie grupy roboczej działającej przy Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego w temacie okresowego uruchomiania specjalnych strefy buforowych dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na przełomie 2013/2014 roku i pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz stworzyło kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to ma zapobiec również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce.

Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej  550 pojazdów przed Kuźnicą oraz 550 pojazdów przed Bobrownikami), a czas oczekiwania na dokonanie odprawy granicznej przekroczy 24 godziny kolejka samochodów zostanie podzielona na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym będą sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze będzie wstrzymywany.

Informacje o wprowadzeniu buforowania przekażą kierowcom patrole współdziałających służb – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Założenia działania stref buforowych:

DROGA KRAJOWA NR 19 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W KUŹNICY :

 • Pierwsza strefa buforowa rozciągać się będzie od wjazdu na przejście graniczne, aż po granice administracyjne Sokółki;
 • Początek drugiej strefy buforowej wyznaczony będzie poprzez ustawienie sygnalizatora świetlnego przed Sokółką (jadąc od Białegostoku);
 • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 24 godziny;
 • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co powinno umożliwić oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;


DROGA KRAJOWA NR 65 DO PRZEJŚCIA DROGOWEGO W BOBROWNIKACH:

 • Stefa pierwsza buforowa kończyć się będzie ok. 7.5 km od wjazdu na przejście graniczne;
 • Strefa druga, wyznaczona przez specjalnie ustawiony sygnalizator świetlny, rozpoczynać się będzie w miejscu zakończenia strefy pierwszej;
 • Szacunkowy czas odprawy wszystkich pojazdów z pierwszej strefy buforowej to około 12 godziny;
 • W drugiej strefie buforowej ruch będzie wstrzymany, co powinno umożliwić oczekującym kierowcom kilkugodzinny wypoczynek;


W organizacji stref buforowych uczestniczyć będą m.in. służby podległe Wojewodzie Podlaskiemu, Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego.

Informacji szczegółowych udzielają rzecznicy prasowi: Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Policji w dniach 3 i 4 grudnia 2014r. uczestniczyli w działaniach kontrolno-profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod nazwą „Bus”. Działania prowadzono na terenie całego województwa podlaskiego.

W efekcie, wspólnie przeprowadzono 1031 kontroli drogowych.

W czterech przypadkach poruszające się pojazdy były przeładowane. Ujawniono 8 kierujących w stanie pod wpływem alkoholu. 280 kierujących dopuściło się naruszenia związanego z przekroczeniem prędkości.

W związku z różnego rodzaju naruszeniami na kierowców nałożono łącznie 592 mandaty karne. Do sądów skierowano 13 wniosków o ukaranie. Zatrzymano 7 praw jazdy oraz w związku z nienależytym stanem technicznym samochodów 40 dowodów rejestracyjnych. 9 pojazdów nie dopuszczono do dalszego ruchu.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.

 

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 27 listopada 2014r. uczestniczyli w konferencji zamykającej Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji programu oraz historię pomyślnej współpracy pomiędzy partnerami z obu stron granicy. Uczestnikom konferencji zaprezentowano najlepsze projekty oraz przykłady partnerstw. Dla najwybitniejszych przedsięwzięć zostały  rozdane wyróżnienia.

Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego z Białegostoku i Olsztyna zrealizowały z Państwową Inspekcją Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu i Komunikacji Republiki Litwy projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 pod nazwą „Bezpieczne drogi-transgraniczna współpraca Litwa-Polska w celu poprawy ochrony ludności i środowiska”.

Dzięki projektowi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku otrzymał nowy pojazd służbowy. Oznakowany „bus” wyposażony w urządzenia do ważenia pojazdów,  pomiaru zadymienia i analizy spalin oraz pomiaru natężenia hałasu jest wykorzystywany przez inspektorów do kontroli drogowych na terenie powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. Nowy sprzęt pozwala kontrolującym właściwie dbać o stan dróg, bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowiska naturalnego.

 

W dniu 27 listopada 2014r. przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie oraz Inspekcji Litewskiej dokonali podsumowania wspólnych działań realizowanych w bieżącym roku.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie, co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85.

Przedstawiciele  Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy  i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie ośmiokrotnie uczestniczyli we wspólnych działaniach w dniach 7.04.2014r., 15.05.2014r., 12.06.2014r., 16.07.2014r., 11.08.2014r., 10.09.2014r., 6.10.2014r., 3.11.2014r. Działania kontrolne przeprowadzano  na punktach kontrolnych po stronie litewskiej oraz po stronie polskiej.
W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano:
-  403 pojazdy -  182 polskie,  3 niemieckie,  78 litewskich,  17 estońskich,  25 łotewskich,  57 rosyjskich,  17 białoruskich, 2 słowackie, 6 czeskich, 2 ukraińskie, 3 fińskie, 1 węgierski, 2 angielskie, 1 rumuński, 2 macedońskie, 2 serbski, 3 mołdawskie.

W trakcie kontroli stwierdzono 126 naruszeń rozporządzeń 561 i 3821 oraz przepisów umowy AETR, 1 naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, 4 naruszenia przepisów dotyczących wymiarów, wagi i nacisków osi pojazdów, 24 inne naruszenia.

Inspektorzy ITD wszczęli 14 postępowań administracyjnych zagrożonych karami na kwotę 31750 zł. i nałożyli 53 mandaty karne na kwotę 15200 zł.,
- strona litewska nałożyła 59 kar finansowych na sumę 14485 litów.

Wspólne działania z Inspekcją Litewską będą kontynuowane w 2015r.

 

W dniu 7 listopada 2014 r. nr drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd przewożący towary niebezpieczne (7360 kg UN3082), należący do przewoźnika białoruskiego. Pojazdem wykonywano przewóz na trasie Niemcy - Rosja. W wyniku przeprowadzonej kontroli wykresówek wykryto rażące naruszenia przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków. Kierowca rozpoczynając pracę w Niemczech w dniu 6.11.2014 r. kierował pojazdem aż do momentu zatrzymania do kontroli w dniu 7.11.2014 przez 15 godzin i 30 minut bez żadnej przerwy. Ponadto stwierdzono dodatkowe naruszenia kierowcy:

 • skrócenie odpoczynku dziennego o 6 godzin i 45 minut
 • przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 6 godzin i 30 minut
 • trzykrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 3 godziny i 30 minut, o 5 godzin i 15 minut oraz o 11 godzin.

Kara wynikająca ze stwierdzonych naruszeń wyniosła ponad 10000 zł, jednak zgodnie z art. 92a ust.2  Ustawy o transporcie drogowym  zostanie ograniczona do 10000zł. Niezależnie od kary nałożonej na podmiot wykonujący przewóz drogowy, kierowcę ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych o łącznej kwocie 6100 złotych.

 

W okresie od 31.10.2014 r. do 03.11.2014 r. na terenie woj. podlaskiego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku współuczestniczyli z funkcjonariuszami Policji w akcji „Znicz 2014”. W czasie działań kontrolnych inspektorzy czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wybrali się w tych dniach na cmentarze oraz zwracali szczególną uwagę na kierujących, którzy rażąco naruszali przepisy ruchu drogowego jak również na tych, którzy zdecydowali się na jazdę po spożyciu alkoholu.

Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy tegoroczny świąteczny weekend był na podlaskich drogach wyjątkowo spokojny. Było mniej zdarzeń drogowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Wojewoda Podlaski na wniosek Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia w dniu 27 października 2014 r. zwołał posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników. Celem spotkania było omówienie i wyjaśnienie spraw związanych ze stosowaniem przepisów transportowych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litwy.

Do udziału w posiedzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Litewskiej Inspekcji Transportu Drogowego (VKTI), służb Działu Celnego Republiki Litewskiej i Litewskiego Narodowego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych  „Linava”. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia.

Uczestnicy omówili sprawy dotyczące zakresu i ustaleń niektórych kontroli drogowych przewoźników polskich i litewskich dokonywanych przez inspekcje obu krajów. Dyskutowano i wyjaśniano wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów transportowych i procedur administracyjnych oraz trybu odwoławczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litwy.

Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników  pozwoliło na głębsze zrozumienie zadań stojących przed wszystkimi podmiotami związanymi z transportem drogowym oraz problemów z jakimi spotykają się  zarówno przewoźnicy  jak i urzędnicy prowadzący postępowania administracyjne i funkcjonariusze wykonujący czynności kontrolne.

 

W nocy z 24 na 25 października 2014r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z Podlaskimi Policjantami, funkcjonariuszami Służby Celnej, Straży Granicznej i Straży Pożarnej uczestniczyli we wspólnych działaniach pod nazwą „Tunel”. Kontrole odbywały się na pięciu punktach kontrolnych - w Białymstoku w ciągu drogi krajowej nr 8, w Łomży na drodze krajowej nr 61, w Suwałkach w ciągu drogi krajowej nr 8, w Siemiatyczach na drodze krajowej nr 19 oraz w Knyszynie na drodze wojewódzkiej nr 671.

Funkcjonariusze kontrolowali czas pracy kierowców ciężarówek. Sprawdzali stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz legalność pobytu cudzoziemców. Ponadto kontroli podlegał ładunek i bagaż pod kątem przewozu narkotyków lub nielegalnych papierosów i alkoholu. Ciężarówki prześwietlano promieniami RTG  –  za pomocą mobilnego urządzenia skanującego.

W czasie działań dokonano kontroli 123 pojazdów. Ponadto 184 ciężarówki prześwietlono promieniami RTG. Sprawdzeniu stanu trzeźwości poddano 1828 kierujących pojazdami. Podczas badań okazało się, że dwóch spośród kontrolowanych kierowców znajduje się pod wpływem alkoholu. 39 kierowców w związku ze stwierdzonymi naruszeniami ukarano mandatami karnymi, a w trzech przypadkach skierowano wnioski do Sądu. W związku z nienależytym stanem technicznym pojazdów zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.