ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

I. Opis przedmiotu zamówienia: usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz oddziałów w Łomży, Suwałkach i Bielsku Podlaskim, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, których wykaz określony jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

1.    Usługi będące przedmiotem zamówienia, będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz międzynarodowymi przepisami pocztowymi obowiązującymi w dniu świadczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności z  ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz:
1)    Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
2)    Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
3)    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
4)    Międzynarodowych przepisów pocztowych.

2.    Poprzez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
Przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Gabaryt A i B):
a)    zwykłe – przesyłka pocztowa ekonomiczna niebędąca przesyłką najszybszej kategorii,
b)    priorytetowe – przesyłka pocztowa będąca przesyłką najszybszej kategorii,
c)    rejestrowane – w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru.
d)    nierejestrowane – przesyłka pocztowa przyjęta bez pokwitowania przyjęcia i doręczana bez pokwitowania odbioru.
e)    ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki pocztowe rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za pokwitowaniem odbioru.

Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:
•    minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
•    maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, szerokości 230 mm.

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
•    minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
•    maksimum –  suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600 mm.

3.    Zamawiający wymaga, aby usługa dostarczania przesyłek świadczona była do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i poza granicami kraju, objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
4.    Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, potwierdzenie nadania wydane przez placówkę operatora miało moc dokumentu urzędowego.
5.    Znaczek opłaty pocztowej może zostać zastąpiony pieczęcią wykonaną według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę lub innym uzgodnionym oznaczeniem.
6.    Druki potwierdzenia odbioru maja spełniać warunki przewidziane dla doręczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i być zaakceptowane przez Zamawiającego.
7.    Wykonawca będzie doręczał do siedziby zamawiającego pokwitowanie odbioru przesyłki, potwierdzone przez jej adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia.
8.    Zamawiający wymaga, aby możliwe było elektroniczne śledzenie przesyłek.
9.    Zasady reklamacji przesyłek, podlegają akceptacji przez Zamawiającego.


II. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
III.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował  następującym kryterium: 100 % cena;
IV. Wymagany termin realizacji: 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.
V. Istotne postanowienia umowy: określone w złączniku nr 2 do zaproszenia;
VI. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. Nr 14 lub drogą pocztową na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok, bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Skwarska, tel. 85 662 30 77 .

Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (zał. nr 1. do zaproszenia), w terminie do dnia 19.10.2015 r.

Zał. nr 1 - Formularz oferty

Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Zał. nr 3 - Informacja o wyborze oferty