Wspólne działania kontrolne z Państwową Inspekcją Transportu Drogowego z Litwy.

Wspólne działania kontrolne przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2007 r. na punktach kontrolnych w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej oraz na punkcie kontrolnym w Kalwarija po stronie litewskiej. W działaniach ze strony litewskiej uczestniczyło 8 przedstawicieli Inspekcji z oddziałów w Kownie, Panewezys i Siauliai oraz 8 przedstawicieli WITD w Białymstoku. Kontrole przeprowadzono w zakresie stosowania przepisów rozporządzeń Rady (EWG) nr 561/2006 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 32 pojazdy, w tym: 11 polskich, 8 łotewskich, 7 litewskich, 4 estońskie, 1 rosyjski, 1 słowacki. Stwierdzono 10 naruszeń przepisów Rozporządzenia 561/2006, 4 naruszenia przepisów Rozporządzenia 3821/85, 2 naruszenia przepisów Umowy ADR i 3 naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym. Wystawiono 5 decyzji administracyjnych na sumę 2150 zł, nałożono 5 mandatów karnych na sumę 350 zł oraz nałożono 6 kar na sumę 575 litów.