Wspólne działania podlaskich i litewskich Inspektorów Transportu Drogowego.

W dniu 12 czerwca bieżącego roku odbyły się wspólne działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy. Działania te przeprowadzono na punktach kontrolnych w Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej.

    W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano:
  • 48 pojazdów, w tym: 13 polskich, 5 niemieckich, 8 litewskich, 4 estońskie, 12 łotewskich, 1 brytyjski,  1 belgijski, 4 rosyjskie, w tym 10 przewozów osób,
  • w 6 przypadkach kontroli po stronie polskiej stwierdzono naruszenia rozporządzenia 561, 2 naruszenia przepisów rozporządzenia 3821, 3 naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, 1 naruszenie przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, 5 naruszeń PRD,
  • inspektorzy ITD nałożyli 12 decyzji administracyjnych na kwotę 22.900 zł i 5 mandatów na kwotę   600 zł,
  • strona litewska nałożyła 7 kar finansowych na sumę 770 litów.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie co najmniej sześć razy w roku podejmują skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3920/85 i 3821/85. W dniu 12 czerwca 2007 r. po raz trzeci w 2007 r. przeprowadzono wspólne kontrole po obu stronach granicy tj. w Szypliszkach, Budzisku, Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej.