Tranzyt towarów niebezpiecznych przez Suwałki.

Ocena zagrożeń wynikających z tranzytu materiałów niebezpiecznych drogą krajową nr 8 przez teren miasta Suwałki była tematem posiedzenia Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Suwałkach, które odbyło się 13 czerwca 2007 r.. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku.

Uczestnicy posiedzenia, m.in. przedstawiciele Straży Pożarnej i Policji i Straży Granicznej zwrócili uwagę na duży ruch pojazdów przewożących towary niebezpieczne, poruszających się drogą krajową nr 8 przebiegającą przez centrum Suwałk. Związane jest to z na dużą liczbą transportów z towarami niebezpiecznymi przekraczających granicę polsko-litewską w Budzisku. Jedyna droga z przejścia granicznego w głąb Polski i Unii Europejskiej prowadzi przez Suwałki.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego omówił wyniki kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne przeprowadzonych w województwie podlaskim w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2007 r. Z ustaleń kontroli wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło dokumentów przewozowych, instrukcji dla kierowcy; nieprawidłowości te nie miały bezpośredniego wpływu na zwiększenie zagrożenia dla ludności i środowiska. Ponadto Zastępca PWITD zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia liczby miejsc do kontroli na terenie Suwałk, w tym miejsca do ważenia pojazdów.

Przewodniczący posiedzeniu Zespołu Wiceprezydent Miasta Suwałki stwierdził, że realizacja tego zadania została ujęta w budżecie miasta.