Wspólne kontrole inspektorów Polski i Litwy.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie, co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85.

Zgodnie z wytycznymi przedstawiciele Oddziału Kowieńskiego państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy (Valstybiněs kelpu transporto inspekcijos Kauno skyrius prie Susisiekimo Ministerijos) i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli we wspólnych działaniach w dniach 15.04.2010r., 25.05.2010r., 14.06.2010r., 20.07.2010r., 17.08.2010r., 08.09.2010r. Działania kontrolne przeprowadzano m.in. na punktach kontrolnych w Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 149 pojazdów, w tym 39 polskich, 33 litewskich, 34 łotewskich, 12 rosyjskich, 7 estońskich, 6 czeskich, 4 bułgarskie, 4 słowackie, 3 węgierskie, 2 niemieckie, 1 białoruski, 1 fiński, 1 holenderski, 1 serbski, 1 macedoński.

W trakcie kontroli stwierdzono 40 naruszeń rozporządzeń 561 i 3821 oraz przepisów umowy AETR, 2 naruszenia przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, 4 naruszenia z zakresu ustawy o drogach publicznych, 1 naruszenie dot. braku licencji/zezwolenia, 15 innych naruszeń z zakresu ustawy o transporcie drogowym. Inspektorzy ITD nałożyli 16 decyzji administracyjnych na kwotę 20600 zł. i 16 mandatów na kwotę 3450 zł. Strona litewska nałożyła 18 kar finansowych na sumę 6245 litów.
Współpraca w ramach Euro Control Route będzie kontynuowana w 2011r.