Podsumowanie współpracy w 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Białymstoku i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

W dniu 29 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Uczestnicy podsumowali współpracę obu instytucji w 2016 r.

Ze strony WITD w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli:

  • Robert  Żołnierowicz – Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
  • Dariusz Carewicz – Naczelnik Wydziału Inspekcji.

Ze strony WIOŚ w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli:

  • Grażyna Żyła – Pietkiewicz – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
  • Mirosław Michalczuk – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
  • Marcin Dziedzic - Naczelnik Wydziału Inspekcji.

Zebrani wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy. Jednocześnie potwierdzili chęć dalszego jej kontynuowania na dotychczasowych zasadach.
W ubiegłym roku inspektorzy uczestniczyli w trzech wspólnych akcjach kontrolnych. Działania odbywały się na drogach krajowych nr 8 i 61. Podczas akcji nie stwierdzono naruszeń w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

Ponadto inspektorzy transportu drogowego uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez WIOŚ. Przedsięwzięcie było dedykowane do wszystkich służb kontrolnych działających na terenie województwa podlaskiego – Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

Pracownicy WITD mieli możliwość bieżącego, bezpośredniego konsultowania się z inspektorami ochrony środowiska w sprawie klasyfikowania odpadu przewożonego przez kontrolowany pojazd i korzystali z tego wzywając pracowników WIOŚ na punkt kontrolny.

Na zakończenie zebrani potwierdzili, że współpraca pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Białymstoku i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska pozwoli na poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników, a to z kolei przełoży się na jakość wykonywanych czynności.