• „Bez promili na drodze”.

  Wczoraj 14 października 2021 r. podlascy inspektorzy prowadzili zajęcia z osadzonymi przebywającymi w Zakładzie Karnym w Białymstoku.

  Spotkanie odbyło się w ramach programu resocjalizacyjnego kierowców pod nazwą „Bez promili na drodze”. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu m.in. wzbudzenie woli współdziałania skazanych w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Oczekiwane efekty to pobudzenie osadzonych do refleksji oraz podniesienie ich świadomości w zakresie stwarzania zagrożeń w stosunku do innych uczestników ruchu w momencie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przedstawili działalność ITD, uświadomili zebranym wagę problemu zagrożeń w ruchu drogowym. Uczestnicy dowiedzieli się jak wielkie znaczenie ma dobra kondycja psychofizyczna kierowców, czas jazdy samochodem, wykonywanie prawidłowych odpoczynków.

  Spotkania w ramach programu będą kontynuowane.

 • Główny Inspektor z wizytą na Podlasiu.

  Główny Inspektor Transportu Drogowego, Szef Inspekcji Pan Alvin Gajadhur i Zastępca Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora Pani Anna Zięba spotkali się we wtorek między innymi z inspektorami WITD Białystok pracującymi w regionie podlaskim. Rozmawiano o bieżącej sytuacji, realizowanych zadaniach oraz planach rozwoju. Szef ITD podziękował inspektorom za ich zaangażowanie w codzienną pracę, która ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale która także wpisuje się w ochronę rodzimego rynku transportowego i uczciwej konkurencji w transporcie drogowym.

  Spotkanie było również okazją do podziękowań inspektorowi z okazji jubileuszu 45-lecia jego pracy zawodowej.  W szeregach ITD pracuje on od 19 lat i obecnie jest kierownikiem oddziału podlaskiej Inspekcji w Łomży.

  Wcześniej Szef ITD, z-ca dyr. GGI Anna Zięba oraz Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Wyszkowski spotkali się z Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim, gdzie poruszono tematykę zadań realizowanych przez Inspekcję w regionie oraz perspektywach rozwoju formacji w związku z poszerzeniem zakresu uprawnień kontrolnych.

 • Dziecięca szkoła bezpieczeństwa.

  Inspektorzy z Oddziału w Suwałkach Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w przedsięwzięciu pn "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa" dedykowanym do uczniów klas II i III ze Szkół Podstawowych w Raczkach, Starym Folwarku, Suwałkach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach.

  W realizacji projektu obok inspektorów brali udział także policjanci, strażacy, przedstawiciele Straży Granicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, leśnicy, strażnicy miejscy i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

  Celem akcji było przedstawienie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się w różnych obszarach codziennego życia oraz promowanie zdrowego stylu życia. Przedstawiciele służb i instytucji próbowali uwrażliwić najmłodszych na ochronę otaczającego nas środowiska. Na zakończenie zajęć, każdy młody uczestnik otrzymał pierwsze zaliczenie w indeksie.

 • Inspektorzy z wizytą w przedszkolu EUROPRYMUSEK

  Na spotkaniu zorganizowanym w Niepublicznym Przedszkolu EUROPRYMUSEK przy ulicy Ciołkowskiego 54 w Białymstoku w dniu 21 września 2018 r. odbyły się zajęcia dla dzieci na temat bezpiecznej drogi do przedszkola. Na zaproszenie kadry pedagogicznej Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania się na drodze.
  Dodatkowo przedszkolakom zaprezentowany został sprzęt wykorzystywany podczas codziennych kontroli. Uczniowie byli pod wrażeniem zarówno oznakowanego pojazdu inspekcyjnego, jak i motocykla służbowego, prezentowanych na zakończenie spotkania.

  Podsumowując, przedstawiona tematyka bezpieczeństwa przekazywana poprzez zabawę, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zakładany cel spotkania określony jako podniesienie wiedzy i bezpieczeństwa dzieci z Niepublicznego Przedszkola EUROPRYMUSEK został osiągnięty. Wydają się to potwierdzać także serdeczne podziękowania kadry pedagogicznej placówki skierowane na zakończenie do inspektorów.

  W przyszłości spotkania takie będą kontynuowane.

 • Wizyta Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego w WITD w Białymstoku.

  Dzisiaj 4 września 2018 r. Pan Łukasz Bryła Z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego przybył z wizytą do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

  Na spotkaniu z pracownikami WITD Z-ca Głównego Inspektora omówił obecną sytuacją Inspekcji oraz prace nad projektem dotyczącym odzespolenia. Poruszył bardzo ważne kwestie dotyczące spraw związanych ze zmianami przepisów oraz planowanymi działaniami i rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto przekazał wiadomość o realizacji nowego projektu związanego z zakupem  sprzętu na potrzeby kontrolne.

  Na koniec spotkania Z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego odpowiedział na pytania pracowników dotyczące przyszłości Inspekcji oraz spraw bieżących.

 • Polska Inspekcja dzieli się swoim doświadczeniem z ukraińskimi inspektorami.

  Inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego z Białegostoku, Lublina, Bydgoszczy, Radomia oraz Rzeszowa od 15 do 20 kwietnia 2018 r. dzielili się swoim długoletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego z przedstawicielami UkrTransBezpeki - służbą odpowiedzialną za kontrolę transportu drogowego na terenie Ukrainy. Przedsięwzięcie zainicjował Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

  Wspólne czynności kontrole na drodze były ukierunkowane na wykrywanie manipulacji w tachografach, kontrolę dopuszczalnych parametrów pojazdów, analizę czasu pracy oraz kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych. Podczas wspólnych działań wymieniano doświadczenia i najlepsze praktyki w tym zakresie. Polscy inspektorzy przedstawili model i zakres prowadzenia działań kontrolnych, w tym kwestie związane z przewozem osób i rzeczy oraz kontroli parametrów technicznych pojazdów.
  Przedstawicielom UkrTransBezpeki przybliżono zagadnienie zaplecza technicznego używanego przez inspektorów transportu drogowego podczas wykonywania czynności kontrolnych, tj. pojazdów służbowych wraz ich pełnym wyposażeniem, przyrządów pomiarowych służących do przeprowadzania kontroli masy, długości, szerokości oraz wysokości kontrolowanych pojazdów.

  Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi, że w zeszłym roku Inspekcja Transportu Drogowego obchodziła 15-lecie swojego funkcjonowania. Inspektorzy podkreśli, że 15 lat temu byli szkoleni przez ekspertów z Niemiec oraz Francji, a teraz to inspektorzy ITD dzielą się swoją wiedzą, biorąc czynny udział w programach pomocy bliźniaczej adresowanej do takich służb jak ukraińska.

  Wspólne działania kontrolne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem samych uczestników, jak i ukraińskich mediów. Polscy inspektorzy udzielali wywiadów na punktach kontrolnych jak również byli zaproszeni do studia ukraińskiej telewizji.

  Wizyta na Ukrainie polskich delegacji była okazją do spotkania się z przedstawicielami Związku Polaków na Ukrainie w obwodzie Żytomierskim. Delegacja polskich inspektorów ITD odwiedziła polskie cmentarze w Żytomierzu oraz we Lwowie, gdzie oddała hołd Polakom zmarłym na terenie obecnej Ukrainy.

  Przedstawiciele UkrTransBezpeki wyrazili podziękowania polskiej delegacji za przekazaną wiedzę oraz potwierdzili chęć dalszej współpracy z polską Inspekcją.

 • Podsumowanie wspólnych działań w 2017r. z Inspekcją Litewską.

  Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) 3820/85 i 3821/85.

  W dniu 28 listopada 2017r. na spotkaniu przedstawicieli Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litwy i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie podsumowano wspólne działania kontrolne w 2017r.
  Kontrole odbywały się na punktach kontrolnych po stronie litewskiej i po stronie polskiej w dniach 19 kwietnia, 9 maja, 12 czerwca, 4 lipca, 22 sierpnia, 25 września, 19 października oraz 28 listopada br.

  Inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie dokonali sprawdzenia 250 pojazdów. Podczas kontroli stwierdzono łącznie 121 naruszeń przepisów prawa. W związku z powyższym wobec przedsiębiorców wszczęto 28 postępowań administracyjnych. Na kierowców nałożono 91 mandatów karnych. Łączna suma nałożonych i przewidywanych kar wyniosła 139700zł.

  Wspólne działania będą kontynuowane w 2018r.

 • Podsumowanie współpracy w 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Białymstoku i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

  W dniu 29 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Uczestnicy podsumowali współpracę obu instytucji w 2016 r.

  Ze strony WITD w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli:

  • Robert  Żołnierowicz – Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
  • Dariusz Carewicz – Naczelnik Wydziału Inspekcji.

  Ze strony WIOŚ w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli:

  • Grażyna Żyła – Pietkiewicz – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
  • Mirosław Michalczuk – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
  • Marcin Dziedzic - Naczelnik Wydziału Inspekcji.

  Zebrani wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy. Jednocześnie potwierdzili chęć dalszego jej kontynuowania na dotychczasowych zasadach.
  W ubiegłym roku inspektorzy uczestniczyli w trzech wspólnych akcjach kontrolnych. Działania odbywały się na drogach krajowych nr 8 i 61. Podczas akcji nie stwierdzono naruszeń w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów.

  Ponadto inspektorzy transportu drogowego uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez WIOŚ. Przedsięwzięcie było dedykowane do wszystkich służb kontrolnych działających na terenie województwa podlaskiego – Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

  Pracownicy WITD mieli możliwość bieżącego, bezpośredniego konsultowania się z inspektorami ochrony środowiska w sprawie klasyfikowania odpadu przewożonego przez kontrolowany pojazd i korzystali z tego wzywając pracowników WIOŚ na punkt kontrolny.

  Na zakończenie zebrani potwierdzili, że współpraca pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Białymstoku i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska pozwoli na poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników, a to z kolei przełoży się na jakość wykonywanych czynności.

 • Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

  W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 10 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników.

  W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Jerzy Szmit, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia.

  Tematem posiedzenia było omówienie zagadnień związanych z systemem e-kontroli zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy uczestnicy wskazywali na konieczność powstania systemu elektronicznego, który pozwoli na uszczelnienie kontroli zezwoleń wykorzystywanych przez przewoźników zagranicznych.

  Możliwość korzystania przez służby kontrolne z nowego systemu pozwoli na wyeliminowanie przypadków polegających na wykonywaniu przewozów drogowych bez ważnego zezwolenia czy też kilkukrotnego wykorzystywania tego samego dokumentu.

 • Wiceminister MIiB Jerzy Szmit i Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur w WITD w Białymstoku.

  ITD jest służbą ważną i potrzebną na polskim rynku transportowym dlatego zapewniam w imieniu swoim oraz ministra Andrzeja Adamczyka o dalszym wsparciu dla inspektorów oraz całej formacji – powiedział wiceminister MIiB, podtrzymując stanowisko resortu infrastruktury i budownictwa, które deklaruje pozostawienie Inspekcji Transportu Drogowego w swoich strukturach. 

  W dniu 10 stycznia 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku odbyło się spotkanie pracowników Inspektoratu i Delegatury Północno – Wschodniej GITD z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Panem Jerzym Szmitem i p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego  Panem Alvinem Gajadhurem.

  Podczas spotkania bardzo duże zainteresowanie budziły plany związane z przyszłością Inspekcji Transportu Drogowego. Pan Alvin Gajadhur prosił zebranych o umacnianie pozytywnego wizerunku ITD i ścisłą współpracę. Minister Jerzy Szmit wyraził nadzieję, że sprawa przyszłości Inspekcji Transportu Drogowego zostanie rozstrzygnięta w najbliższym czasie.

  Szef ITD razem z ministrem Jerzym Szmitem podziękowali za uczestnictwo w działaniach odbywających się na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku, ukierunkowanych na kontrolę zezwoleń uprawniających do wykonywania międzynarodowych przewozów  drogowych.

 • Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

  W dniu 17 czerwca 2016 r. Pan Alvin Gajadhur p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego przebywał z wizytą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku. W czasie wizyty spotkał się m.in. z załogą WITD. W spotkaniu wzięli udział również pracownicy Delegatury Północno-Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Pan Alvin Gajadhur przywitał wszystkich uczestników spotkania, podziękował inspektorom z Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Delegatury za dobre wyniki w pracy, a przede wszystkim za wkład pracy wniesiony w kontrole zezwoleń w Budzisku. Następnie przedstawił obecną sytuację Inspekcji Transportu Drogowego oraz omówił prace nad projektem ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, jakie toczą się w Resorcie Infrastruktury. Potwierdził, że założeniem projektu ustawy jest przekształcenie ITD w Służbę Inspekcji i pozostawienie jej w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Projekt ten nie przewiduje wcielenia Inspekcji w struktury Policji. Na koniec spotkania p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego odpowiedział na pytania pracowników dotyczące przeszłości Inspekcji oraz spraw bieżących.

 • Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Transportu Turcji.

  W dniu 13 maja 2015 r. przedstawiciele Ministerstwa Transportu Turcji uczestniczyli w ćwiczeniach, podczas których realizowano założenia zawarte w „Procedurze współdziałania służb i inspekcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z I kategorii zagrożenia przy przewozie towarów niebezpiecznych”. Zgodnie z założeniami procedury w ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej oraz powiadomione zostało Wojewódzkie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego . Podczas wspólnych działań ćwiczone zostały zasady postępowania w przypadku zatrzymania do kontroli cysterny przewożącej materiał niebezpieczny UN 1202 z nieszczelnymi zaworami. Delegaci z Turcji zapoznali się z „Procedurą współdziałania służb i inspekcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z I kategorii zagrożenia przy przewozie towarów niebezpiecznych” opracowanej przez podlaskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach oraz ze sprzętem i różnymi metodami zabezpieczenia wycieku niebezpiecznej cieczy.

 • „Bezpieczny przedszkolak”.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 20 marca 2014 r. na zaproszenie dzieci, dyrekcji i nauczycieli Przedszkola nr 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach realizacji programu profilaktycznego "Bezpieczny przedszkolak".

  Spotkanie dotyczyło przypomnienia dzieciom zasad ruchu drogowego, w sposób szczególny bezpiecznej drogi do przedszkola. Przedstawione zostały także zadania Inspekcji Transportu Drogowego, jak również zaprezentowany został sprzęt specjalistyczny oraz pojazd służbowy.

  Było to już kolejne spotkanie w ramach projektu.

   

 • Spotkanie w Przedszkolu Little Star.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 25 sierpnia 2013 r. na zaproszenie dzieci, dyrekcji i nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Little Star w Suwałkach, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach akcji „Pożegnanie lata”.

  Podczas imprezy dzieciom przypomniano m.in. zasady ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się. W spotkaniu uczestniczyły także służby: Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego. Inspektorzy przedstawili maluchom także zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz zaprezentowali pojazd służbowy. Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały elementy odblaskowe w kształcie "krokodyla".

 • „Bezpieczny przedszkolak”- Inspekcja z wizytą w przedszkolu.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 19 czerwca 2013 r. na zaproszenie dzieci, dyrekcji i nauczycieli Przedszkola nr 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach realizacji programu profilaktycznego "Bezpieczny przedszkolak". Spotkanie dotyczyło przypomnienia zasad ruchu drogowego w związku ze zbliżającymi się wakacjami.

  Inspektorzy przedstawili dzieciom również zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz zaprezentowali pojazd służbowy. Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały elementy odblaskowe w kształcie "krokodyla".

  Było to już kolejne spotkanie w ramach projektu „Bezpieczny przedszkolak”.

 • Kolejna wizyta w przedszkolu.

  W dniu 31 grudnia 2012 r. na zaproszenie dzieci, dyrekcji i nauczycieli Przedszkola nr 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu "Bezpieczny przedszkolak".

  Inspektorzy przedstawili dzieciom zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Podczas spotkania inspektorzy przybliżyli dzieciom specjalistyczny sprzęt służący do codziennej pracy, a także udostępnili dzieciom do przymierzenia kamizelki odblaskowe oraz czapki inspekcyjne.

  Było to już kolejne spotkanie zorganizowane przez Przedszkole nr 5 w Hajnówce. Na zakończenie spotkania inspektorzy wręczyli dzieciom elementy odblaskowe w kształcie "krokodyla", słodycze oraz zaprezentowali pojazd służbowy.

 • Inspektorzy w przedszkolu.

  W dniu 8 grudnia 2011 r. na zaproszenie dzieci, dyrekcji i nauczycieli Przedszkola nr 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi w ramach projektu „Bezpieczny przedszkolak”.
  Inspektorzy przedstawili dzieciom zadania Inspekcji Transportu Drogowego oraz poruszyli zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze.
  Podczas spotkania dzieci mogły „wypróbować” specjalistyczny sprzęt służący do  codziennej pracy inspektorów, a także przymierzyć kamizelki odblaskowe oraz czapki inspekcyjne.

  Na zakończenie spotkania inspektorzy wręczyli dzieciom słodycze i zaprezentowali pojazd służbowy.

  Było to już kolejne spotkanie zorganizowane przez Przedszkole nr 5 w Hajnówce.

 • Inspekcja Transportu Drogowego w przedszkolu.

  W dniu 16.02.2011 r. w Przedszkolu nr 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili prezentację zadań Inspekcji. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczny przedszkolak”, którego autorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Inspektorzy przybliżyli dzieciom pracę i zadania ITD oraz poruszyli zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Na zakończenie spotkania wręczyli dzieciom słodycze, zaprezentowali pojazd służbowy.
  Po spotkaniu z inspektorami dzieci wykonały własnoręczne rysunki przedstawiające inspektora ITD.

 • Wizyta przedstawicieli ITD na Litwie.

  W dniach 12 - 14 maja na zaproszenie kierownictwa Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji Litwy, z roboczą wizytą w Wilnie przebywali przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego z Polski.
  W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli:

  • Michał Rzemieniewski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD,
  • Mirosław Maksimiuk - Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD,
  • Wiesław Stalewski - Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
  • Artur Bal - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

  W czasie wizyty dyskutowano na temat kontroli skoordynowanych, dwustronnej wymiany inspektorów, możliwości stałej wymiany przykładów dobrych praktyk, nowoczesnych sposobów kontroli i technologii przy dokonywaniu kontroli środków transportu drogowego, a także ustalono stanowiska odnośnie interpretacji formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.
  Delegacja brała również udział - na specjalnie przygotowanym punkcie kontrolnym na Autostradzie A1 - w prezentacji kontroli drogowych wykonywanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji Litwy.

 • Wizyta Ukraińców.

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku gościł dwóch funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego z Ukrainy. Goście zapoznali się ze struktura organizacyjną oraz zadaniami Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce, poprzez uczestnictwo w warsztatach, których tematyka była związana z interpretacją przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wraz z inspektorami polskimi prowadzili kontrole na drogach województwa podlaskiego, zapoznawali się z procedurami kontroli drogowych i kontroli przedsiębiorstw. Funkcjonariuszom Inspekcji ukraińskiej zademonstrowano różne sposoby zatrzymania pojazdów do kontroli, w tym z wykorzystaniem oznakowanych w ruchu. Brali również udział w ważeniu pojazdów, kontroli przewozu osób oraz kontroli materiałów niebezpiecznych na punktach znajdujących się na drogach krajowych. Efekty wymienionych doświadczeń przyczynią się do dalszego wzrostu bezpieczeństwa na drogach.