Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 10 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Jerzy Szmit, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia.

Tematem posiedzenia było omówienie zagadnień związanych z systemem e-kontroli zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy uczestnicy wskazywali na konieczność powstania systemu elektronicznego, który pozwoli na uszczelnienie kontroli zezwoleń wykorzystywanych przez przewoźników zagranicznych.

Możliwość korzystania przez służby kontrolne z nowego systemu pozwoli na wyeliminowanie przypadków polegających na wykonywaniu przewozów drogowych bez ważnego zezwolenia czy też kilkukrotnego wykorzystywania tego samego dokumentu.