Podsumowanie wspólnych działań w 2017r. z Inspekcją Litewską.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) 3820/85 i 3821/85.

W dniu 28 listopada 2017r. na spotkaniu przedstawicieli Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litwy i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie podsumowano wspólne działania kontrolne w 2017r.
Kontrole odbywały się na punktach kontrolnych po stronie litewskiej i po stronie polskiej w dniach 19 kwietnia, 9 maja, 12 czerwca, 4 lipca, 22 sierpnia, 25 września, 19 października oraz 28 listopada br.

Inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie dokonali sprawdzenia 250 pojazdów. Podczas kontroli stwierdzono łącznie 121 naruszeń przepisów prawa. W związku z powyższym wobec przedsiębiorców wszczęto 28 postępowań administracyjnych. Na kierowców nałożono 91 mandatów karnych. Łączna suma nałożonych i przewidywanych kar wyniosła 139700zł.

Wspólne działania będą kontynuowane w 2018r.