„Drogołamacz” – wspólne działania inspektorów z Podlasia, Mazowsza oraz Warmii i Mazur.

10 i 11 października 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z inspektorami z województwa Mazowieckiego
i Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyli we wspólnych działaniach kontrolnych pod nazwą „Drogołamacz”. Do zadań inspektorów biorących udział w akcji należało: ważenie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 3,5 t, kontrola czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sprawdzanie wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego ciężarówek.

Akcja miała na celu wyeliminowanie z ruchu przeciążonych pojazdów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ustawy o drogach publicznych. W działaniach wykorzystano zarówno motocykle jak i służbowe samochody oznakowane.

W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 27 ciężarówek. W związku z naruszeniami przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 3 postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 18000 zł., a za stwierdzone naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym 3 wyjaśniające postępowania na sumę 8100 zł.

Za naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożono 17 mandatów karnych na kwotę 2400 zł. natomiast za naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym 5 mandatów na sumę 1000 zł. Ponadto w związku z naruszeniami przy przewozie towarów niebezpiecznych wobec jednego przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 300 zł.

W związku z nienależytym stanem technicznym kontrolowanych pojazdów zatrzymano 1 dowód rejestracyjny.
Działania będą kontynuowane w przyszłości.