kontrole ważeniowe

 • Jazda przeciążoną ciężarówką na karcie zarządzającego transportem.

  Kontrola przeprowadzona 3 czerwca br. w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku przez inspektorów z suwalskiego oddziału WITD w Białymstoku zakończyła się ukaraniem kierowcy, wszczęciem postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorcy oraz usunięciem samochodu na parking strzeżony. Ciężarówką należącą do litewskiego przewoźnika przewożona była gąsienica do maszyny budowlanej na trasie z Niemiec do Estonii.

  Jednym z elementów sprawdzonych przez kontrolujących był czas pracy kierowcy. Jak się okazało, w związku z wyczerpaniem dopuszczalnych limitów prowadzenia pojazdu, kierujący na 40 minut przed zatrzymaniem do kontroli zalogował w tachografie kartę kierowcy należącą do osoby zarządzającej transportem w swojej firmie. Ponadto kierowca przekroczył maksymalny czas jazdy dziennej i prowadzenia bez wymaganej przerwy oraz dopuszczalną, dozwoloną dla samochodów ciężarowych prędkość.

  Dodatkowo wątpliwości inspektów wzbudziła zgodność rzeczywistej wagi pojazdu z obowiązującymi normami. Po zważeniu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o blisko 2 tony.

  W związku z ujawnionymi naruszeniami zatrzymane zostało na okres 3 miesięcy prawo jazdy kierowcy oraz karta należąca do zarządzającego transportem, która będzie przekazana do litewskiej placówki dyplomatycznej. Kierujący został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 5 750 złotych, natomiast wobec podmiotu wykonującego przewóz wszczęto postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych na kwotę 9 650 zł.

  Pojazd na koszt przewoźnika został usunięty na wyznaczony przez starostę parking strzeżony i pozostanie tam do czasu uzyskania przez niego zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym.

 • Fałszywy dokument i zatrzymanie kierowcy.

  Międzynarodowy przewóz artykułów szybkopsujących został wstrzymany w wyniku kontroli drogowej. Zestaw wytypowany do sprawdzenia parametrów wagowych nie pojechał dalej. Inspektorzy ujawnili przekroczenia nacisku osi napędowej i posługiwanie się przez kontrolowanego fałszywym dokumentem jako autentycznym.

  We wtorek (23.05) w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wskazali do kontroli ważeniowej ciężarówkę typu chłodnia należącą do przewoźnika litewskiego, którą przewożono schłodzone półtusze wieprzowe na trasie Belgia - Litwa.

  Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej pojazdu na drogę o 6%. Wartość wskazana na wagach wynosiła 12,2 t przy dopuszczalnych 11,5 t.  Kontrola ta nie skończyła się jednak wyłącznie na uregulowaniu kaucji na poczet kary i przywróceniu normatywności pojazdu. Sprawdzono także regulacje związane z przewożonym w temperaturze kontrolowanej ładunkiem. Zdatność naczepy użytej do transportu musiała być potwierdzona stosownym świadectwem lub tabliczką kontrolną umieszczoną w sposób trwały na chłodni.

  Kierowca okazał świadectwo, którego forma i treść sugerowały jego wystawienie przez uprawnione władze Litwy. Kontrolujący nie odnaleźli wymaganych zabezpieczeń, przez co zakwestionowano jego autentyczność. Potwierdzono, że kontrolowana naczepa nie została poddana w tym kraju wymaganemu badaniu, a co za tym idzie nie wydano okazanego świadectwa ATP. Uzyskany do kontroli dokument był sfałszowany.

  Za umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi pojazdu na drogę na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 1000 zł. Podmiot wykonujący przewóz uiścił kaucje na poczet przewidywanych kar pieniężnych w wysokości 9000 zł. Pojazd został usunięty na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony i pozostanie tam do czasu przywrócenia jego normatywności. W dokumentach przewozowych inspektorzy dokonali wpisu o użyciu środka transportu niespełniającego wymogów umowy ATP.

  W związku z posłużeniem się fałszywym dokumentem jako autentycznym, tj. przestępstwem, o którym mowa w art. 270 § 1 kodeksu karnego, kierujący został zatrzymany przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach celem przeprowadzenia stosownych procedur bezpośrednio po kontroli ITD.

  Inspekcja Transportu Drogowego regularnie kontroluje przestrzeganie przez uczestników przewozu drogowego norm określonych w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Kontrola właściwości doboru pojazdów oraz ciągłości łańcucha chłodniczego podczas przewozu drogowego przyczynia się do bezpieczeństwa i zachowania jakości szybko psującej się żywności.

 • „Waga ciężka” – przekroczona masa całkowita i naciski wszystkich osi ciężarówki ze zrębką drzewną.

  15 000 zł kary grozi przewoźnikowi, którego samochód wiozący zrębkę drzewną skontrolowali wczoraj 26 kwietnia 2022 r. na obwodnicy Suwałk inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

  Podczas kontroli zważono ciężarówkę. Okazało się, że o 15 400 kilogramów została przekroczona masa całkowita zespołu pojazdów. Jego waga wyniosła 55,4 tony, przy dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Dodatkowo za duże były naciski wszystkich osi:

  • pojedynczej osi nie napędowej o 0,2 tony;
  • grupy dwóch osi napędowych  o 2 800 kg;
  • pojedynczej pierwszej i drugiej  osi przyczepy  o 1,4 tony oraz  2 tony.

  Za przeładowanie samochodu kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000zł. Wobec przedsiębiorcy wykonującego przewóz wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Nadwyżka  wiezionego towaru została przeładowana na inną ciężarówkę.

 • Znaczne przekroczenia wagowe w kategorii lekkiej.

  6 t i 7 t ważyły dostawczaki zatrzymane przez inspektorów podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrole przeładowanych pojazdów zakończyły się m.in. rozładunkami nadwyżek towarów na miejscu kontroli oraz zatrzymaniem obydwu dowodów rejestracyjnych.

  Kontrole ukierunkowane na przeładowane pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg ujawniły 2 takie przypadki w efekcie czynności ważeniowych realizowanych 12 kwietnia na drodze krajowej nr19 w Białymstoku.

  Podsumowując, kontrolowane pojazdy przekraczały dopuszczalne parametry odpowiednio o 2500 kg i 3500 kg, tj. 72% oraz 100 % wartości normatywnej. Każdy z kierujący został ukarany stosownym mandatem karnym, a łączna wysokość wymierzonych kar wyniosła 3500 zł.

  W pierwszym przypadku stwierdzono niezgodność zapisów w dowodzie rejestracyjnym ze stanem faktycznym w zakresie dmc – zaniżenie o 810 kg. W drugim - brak aktualnych badań technicznych od lipca 2020 roku, niesprawne oświetlenie i nadmierną korozję dolnych elementów konstrukcji ładowni. Powyższe nieprawidłowości były podstawą do zatrzymania dowodów rejestracyjnych.

  Po przeładunkach kontrolowane dostawczaki mogły kontynuować przewozy.

  Kontrole tej kategorii pojazdów będą kontynuowane.

 • Zbyt dużo ładunku, pojazdów, pracy i ostatecznie zatrzymanie prawa jazdy.

  Ciągnik siodłowy z dwiema naczepami to nietypowe zestawienie na krajowych drogach. W Polsce takie łączenie pojazdów jest zabronione. Podlascy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego nie mieli wątpliwości – zatrzymany do kontroli zestaw polskiego przewoźnika w takiej konfiguracji nie pojechał dalej. Drugą przyczyną unieruchomienia było znaczne przeładowanie.

  We wtorkowe popołudnie (5 marca)  w Wysokiem Mazowieckiem partol kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i dwóch naczep. Kontrola przerwała jazdę kierowcy, który podjął ładunek kontenerowy nabiału do portu w Gdańsku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się połączenie ciągnika tylko z jedną naczepą, więc tak złożony zestaw nie mógł kontynuować transportu. Po analizie dokumentów przewozowych kontrolujący pojęli decyzję o zważeniu składu. Wyniki potwierdziły wcześniejsze podejrzenia. Uzyskany wynik rzeczywistej masy całkowitej 43,9 t stanowił przekroczenie dopuszczalnej wartości 40 t o blisko 10%.

  Inspektorzy przeanalizowali też czas pracy kierowcy. Wykazali kontrolowanemu w bieżącym okresie rozliczeniowym stosowanie magnesu na impulsatorze przy skrzyni biegów. Oprócz nierejestrowania rzeczywistych aktywności, także drogomierz w ciężarówce nie zapisywał przejechanych kilometrów.

  Użytkownik magnesu będzie musiał opłacić mandat na kwotę 2 tys. zł oraz na okres 3 miesięcy zostało zatrzymane jego prawo jazdy. Po raz kolejny zawodowy kierowca zaryzykował swoje uprawnienia zawodowe oraz bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.

  Wobec przedsiębiorstwa transportowego toczyć się będą postępowania administracyjne zagrożone karą nawet 27 tys. zł. Za wykonywanie transportu z nielegalnym urządzeniem odpowiedzialność finansowa na kwotę 2 tys. zł grozi również osobie zarządzającej transportem w firmie.

  Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec załadowcy, którego działania powodowały przekroczenia parametrów normatywności.

  Ingerencja w stan drogomierza pojazdu poprzez jazdę „na magnesie” jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Inspektorzy wezwali na miejsce kontroli Policję, której funkcjonariusze podjęli czynności pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa z art. 306a kodeksu karnego.

  Pojazdy z ładunkiem zostały zatrzymane na parkingu do czasu rozładunku nadwyżki towaru oraz normatywnego skonfigurowania.

 • Wyższe kary, przyzwyczajenia bez zmian.

  Systematyczne kontrole wagowe nie zniechęciły kolejnych czterech kierowców busów do przekraczania ładowności. Ładunki podzielne powodujące nienormatywność zostały w wyniku kontroli rozładowane z 4 pojazdów do stanu zgodnego z przepisami. Kontrole drogowe przeprowadzili podlascy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

  Ponowne kontrole ukierunkowane na przeładowane pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg ujawniły 4 takie przypadki w efekcie czynności ważeniowych przeprowadzonych przez podlaskich inspektorów podczas kontroli realizowanych 2-3 marca na drodze krajowej nr19.

  Podsumowując, kontrolowane pojazdy przekraczały dopuszczalne parametry odpowiednio o 2300 kg, 2100 kg i dwukrotnie o 1600 kg, tj. od 66% do 46 % wartości normatywnej. Każdy z kierujący został ukarany stosownym mandatem karnym, a łączna wysokość wymierzonych kar wyniosła 3500 zł.

  Kontrole tej kategorii pojazdów będą kontynuowane.

 • Trzykrotne przekroczenie ładowności dostawczaka.

  Podlaska Inspekcja Transportu Drogowego wycofała z ruchu mocno przeciążonego dostawczaka. Kierujący obywatel Finlandii miał do pokonania 1400 km samochodem zdecydowanie przeładowanym materiałami budowlanymi. Przejazd w takim stanie został zakończony, a brak możliwości rozładunku skutkował odjazdem z miejsca kontroli na lawecie na parking strzeżony w Suwałkach.

  W piątkowe późne popołudnie (25.02), na drodze krajowej nr8, w obrębie dawnego przejścia granicznego w Budzisku, inspektorzy suwalskiego oddziału WITD w Białymstoku prowadzili kontrole ukierunkowane na przeładowane pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

  Na szczególną uwagę zasługuje przypadek przewozu budowlanych materiałów wykończeniowych samochodem marki Mercedes Benz Sprinter o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony i ładowności 1,2 tony na trasie Polska - Finlandia. Kontrola tonażu na wagach stacjonarnych potwierdziła poważne przeładowanie, a uzyskany wynik 6,8 tony masy rzeczywistej jednoznacznie wskazywał na zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym do chwili kontroli. Biorąc pod uwagę parametry techniczne dostawczaka do przewozu takiej ilości ładunku należałoby użyć 4 takich jednostek. Przekroczenie ładowności wyniosło 275%, a dopuszczalnej masy całkowitej 94%.

  Kierujący został ukarany mandatem karnym w maksymalnej wysokości 3000 zł, a sam przejazd został wstrzymany na parkingu strzeżonym do czasu rozładunku nadwyżki ładunku do parametrów normatywnych.

  Kontrole tej kategorii przejazdów będą kontynuowane, a przewozy przeładowanymi samochodami dostawczymi eliminowane z ruchu.

 • Przeciążona „Stonoga” ze zmanipulowanym tachografem.

  Dwa postępowania wobec przedsiębiorstwa transportowego zagrożone nałożeniem wysokich kar  administracyjnych będą toczyć się w wyniku naruszeń stwierdzonych przez inspektorów z WITD w Białymstoku podczas kontroli przeprowadzonej 21 lutego br. na drodze miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

  Podlascy inspektorzy sprawdzili zespół pojazdów przewożący do portu w Gdańsku mleko w kontenerach. Podczas kontroli okazało się, że zestaw składa się z trzech elementów – ciągnika i przyczepy oraz naczepy. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami według, których tego rodzaju skład może być złożony z dwóch pojazdów. Dodatkowo po zważeniu okazało się, że o 22 400 kilogramów została przekroczona dopuszczalna masa całkowita. „Stonoga” pomimo dopuszczalnej masy 40 ton ważyła 62 400 kg.

  Kontrolujący stwierdzili także, że oprogramowanie tachografu zainstalowanego w ciężarówce zostało zmanipulowane. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierujący miał możliwość fałszowania swojego czasu pracy. Art. 315. Kodeksu Karnego wskazuje na odpowiedzialność kierowcy za fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych. § 1 stanowi, że kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto § 2 cytowanego artykułu określa, że tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym używa albo takie narzędzie w celu użycia w obrocie gospodarczym przechowuje. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić postępowanie wyjaśniające.
  Wobec przewoźnika wszczęte zostały postępowania administracyjne z ustawy o transporcie drogowym i Prawa o ruchu drogowym zagrożone karami na łączną kwotę ograniczoną do 27 000 złotych. Nadmiarowa naczepa została umieszczona na parkingu strzeżonym.

 • Przeciążone „busy”.

  Wczoraj 17 lutego 2022 r. na punkcie kontrolnym zlokalizowanym na drodze krajowej nr 19 w Białymstoku podlascy inspektorzy ważyli samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony.

  W dwóch przypadkach kontrolerzy stwierdzili niezgodności rzeczywistej masy całkowitej „busów” z dopuszczalnymi normami.

  Jedno auto przewożące produkty pochodzenia zwierzęcego ważyło 5,1 t – przekroczenie o 1 600 kg. Druga kontrola samochodu w, którym przewożone było bydło wykazała  przeciążenie o 1,1 tony. Bus ważył 4 600 kg.

  Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w łącznej kwocie 1 200 zł. Część ładunku została przeładowana na inne auta, a kontrolowane samochody doprowadzono do stanu normatywnego.

  Działania ukierunkowane na ważenia pojazdów o masie do 3,5 tony będą kontynuowane.

 • Kolejny „drogołamacz” zatrzymany.

  Inspektorzy z suwalskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku 15 lutego 2022 r. na drodze ekspresowej S61 w okolicach Suwałk skontrolowali samochód należący do polskiego przedsiębiorcy.

  Ciężarówką załadowaną w powiecie łomżyńskim przewożone były wióry do odbiorcy w Suwałkach. Przedsiębiorca ładując pojazd nie zważał na ograniczenia prawne określające dopuszczalne masy i naciski osi pojazdów. Jedynym parametrem określającym ilość przewożonego ładunku była wysokość burt naczepy.

  W wyniku ważenia stwierdzono:

  • przekroczenie o 8,6 tony całkowitej masy zespołu pojazdów.  Wyniosła ona 48,6 ton, przy dopuszczalnej masie całkowitej 40 000 kg;
  • za duży nacisk pojedynczej osi napędowej 12,3 ton, przy dopuszczalnym nacisku 11,5 tony;
  • przekroczenie o 4 800 kg nacisku trzech osi nienapędowych naczepy przy dopuszczalnym  24 tony.

  W związku z ujawnionymi naruszeniami kierowca został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 500 zł. Wobec przedsiębiorcy toczy się postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 15 000 zł.

 • Zbyt ciężka ciężarówka z owocami.

  Unieruchomieniem na parkingu strzeżonym oraz wszczęciem postępowań administracyjnych zakończyła się kontrola hiszpańskiej ciężarówki przeprowadzona przez podlaskich inspektorów.

  15 lutego 2022 r. w miejscowości Jeżewo na drodze S8 kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku sprawdzili samochód przewożący owoce z Hiszpanii na Litwę.

  W trakcie kontroli zważono ciężarówkę. Okazało się, że jej dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 2 100 kilogramów. Dodatkowo pomimo dozwolonych 11 500 kg nacisku osi napędowej nacisk „napędówki”  w kontrolowanym samochodzie wyniósł 12 950 kilogramów.

  Za powstałe naruszenia odpowiadać będzie przedsiębiorstwo transportowe wobec, którego toczyć się będą postępowania wyjaśniające zagrożone karami:

  • z ustawy o transporcie drogowym  2 000 zł;
  • z ustawy Prawo o ruchu drogowym 10 000zł.

  Dalszy przewóz będzie mógł być kontynuowany po rozładowaniu części przewożonego towaru i doprowadzeniu ciężarówki do wagi normatywnej.

 • Ukryty przewóz ADR przeciążonym składem bez ważnych badań technicznych.

  Po zatrzymaniu zestawu przewoźnika litewskiego do rutynowej kontroli nic nie zwiastowało tak dużej skali niedbałości. Kontrola wykazała aż 7 nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych, 3 z zakresu ustawy o transporcie drogowym i 1 naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pomimo opłacenia znacznych kaucji pieniężnych i uzyskania parametrów normatywnych transport zatrzymano na parkingu strzeżonym.

  W czwartkowe popołudnie (18.11) na punkcie kontroli przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu m.Jeżewo przyprowadzono kontrolę drogową ciągnika siodłowego z naczepą. Realizowany transport drogowy rzeczy odbywał się z Niderlandów do Litwy, Rosji i Kazachstanu z ładunkiem kompletowanym w 8 miejscach załadunku. Najpewniej było to przyczyną jego złego rozmieszczenia i zamocowania przez kierowcę. Po rewizji skrzyni ładunkowej ujawniono przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w ilościach wymagających oznaczenia tablicami barwy pomarańczowej oraz zdecydowano o zweryfikowaniu nacisków osi na wagach dynamicznych.

  Ciężarówka z ładunkiem ważyła 31 ton, jednak potwierdzono wątpliwości co do przekroczenia dozwolonego nacisku osi napędowej na drogę. Uzyskany wynik 12,2 t stanowił przekroczenie normy 11,5 t o 6%.

  Ujawniono aż 7 nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych wykluczających transport z dalszego ruchu. Oprócz błędów w dokumentacji przewozowej, kierowca nie posiadał stosownych uprawnień do takiego ładunku, nie okazał wymaganych instrukcji pisemnych, nie zamocował w sposób wymagany ładunku ADR oraz nie oznaczył tablicami składu, który nie był wyposażony w wymagane wyposażenie ochronne i wystarczającą ilość gaśnic.

  Stwierdzenie upływu terminu ważności badań technicznych przypadku ciągnika 14.06.2021 oraz naczepy 01.06.2021 tylko dopełniło obrazu skali nieprawidłowości podczas przewozu.

  Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 800 zł. Kontrolujący wszczęli wobec przewoźnika 3 postępowania administracyjne oraz 1 wobec zarządzającego transportem w kontrolowanym podmiocie, zagrożone karą pieniężną łączną w wymiarze 18 700 zł. Stosowne kaucje na poczet kar zostały uiszczone na miejscu kontroli.

  Pomimo uiszczenia stosownych kaucji na poczet przyszłych kar, przeładunku do parametrów normatywnych oraz zabezpieczenia ładunku – transport wstrzymano na parkingu strzeżonym do czasu usunięcia nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca bez uprawnień do przewozu ADR nie mógł kontynuować dalej jazdy.

 • Nielegalny i nienormatywny przewóz odpadów.

  Usunięciem na parking strzeżony, opłaceniem kaucji i zawiadomieniem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o nielegalnym przewozie odpadów zakończyła się kontrola ciężarówki przeprowadzona przez podlaskich inspektorów.

  Wczoraj 21 października na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko kontrolerzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku sprawdzili samochód przewożący z Polski na Litwę używane części samochodowe.

  Podczas kontroli dokonane zostały oględziny przewożonego ładunku. Były to silniki z filtrami i płynami eksploatacyjnymi, używane skrzynie biegów, sprzęgła, elementy zawieszenia, opony, fotele, części karoserii oraz połówki samochodów. Towar w dużej części został zakwalifikowany jako odpad w tym niektóre elementy jako niebezpieczny. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wezwani na miejsce potwierdzili ustalenia.

  Kierowca nie posiadał zezwolenia na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej i dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów. Ciężarówka nie była oznakowana wymaganą przy tego typu przewozie tablicą.

  Ponadto inspektorzy zważyli samochód. Okazało się, że o 1 100 kg został przekroczony dopuszczalny nacisk osi napędowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł on wynosić 11 500 kg. Wskazania wag wykazały 12 600 kg.

  Właściciel litewskiej ciężarówki wpłacił kaucje na poczet kar w łącznej wysokości 18 000 złotych. Samochód został usunięty na wyznaczony parking strzeżony. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzić będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

 • Przeładowane „busy”.

  Mandatami karnymi oraz przeładowaniem towaru na inne samochody zakończyły się ważenia „busów” 14 października 2021 r. przeprowadzone przez podlaskich inspektorów na drodze krajowej nr 19 w pobliżu miejscowości Wasilków oraz drodze S8 przy miejscowości Jeżewo.

  W jednym przypadku auto z warzywami przewożonymi na trasie z Warszawy do Białegostoku ważyło 8 200 kg. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 4,7 tony. Waga drugiego pojazdu, którym po terenie województwa podlaskiego transportowane były artykuły przemysłowe wyniosła 6,5 tony tj. o 3000 kilogramów za dużo.

  Każdy z „busów” zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł ważyć razem z towarem maksymalnie 3 500kg.

  Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi po 500 i 400 złotych, a przewożony ładunek, powodujący przekroczenie obowiązujących norm  został przeładowany na inne samochody.

  Działania ukierunkowane na ważenie pojazdów dostawczych oraz ciężarowych będą kontynuowane.

 • Zdecydowanie nienormatywna ciężarówka z koparką wytypowana z „preselekcji”.

  Wczoraj 28 września 2021 r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy inspektorzy wykorzystali podczas typowania samochodów do kontroli wskazania systemu wag preselekcyjnych. Po uzyskaniu z systemu wyników ważenia wstępnego zatrzymali ciężarówkę przewożącą koparkę na trasie ze Śniadowa do Grajewa.

  Ważenie samochodu na wagach przenośnych potwierdziło przekroczenie  dopuszczalnej masy całkowitej. Ciężarówka ważyła 50,6 tony choć mogła według danych w dowodach rejestracyjnych mieć masę 40 000 kg. Nastąpiło przekroczenie o 10,6 tony.

  Auto do czasu uzyskania zezwolenia na przewóz nienormatywny  zostało usunięte na parking strzeżony. Wobec przedsiębiorcy będzie się toczyć postępowanie administracyjne zagrożone karą finansową w wysokości 5 000 złotych.

 • Nienormatywna ciężarówka bez badania technicznego.

  23 września 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę ciężarówki przewożącej urobek z wykopów z Zambrowa do Białegostoku.

  Kontrolujący zważyli samochód. Okazało się, że o 7,3 tony została przekroczona dopuszczalna masa całkowita auta. Dodatkowo niezgodny z obowiązującymi przepisami był nacisk podwójnej osi naczepy – za duży o 5 100 kg.

  Ponadto kierowca nie okazał inspektorom wymaganego wypisu z zaświadczenia na przewozy potrzeby własne oraz dokumentu przewozowego i potwierdzenia aktualnego, ważnego badania technicznego ciągnika.

  W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne:

  • z ustawy Prawo o ruchu drogowym zagrożone karą w wysokości 15 000 złotych;
  • z ustawy o transporcie drogowym na kwotę 3000zł.

  Nadmiar przewożonego ładunku został przeładowany przy pomocy koparki na drugą ciężarówkę. Zatrzymano dowód rejestracyjny jednostki ciągnącej.

 • Za dużo ziarna.

  Wczoraj 9 września 2021 r. podlascy inspektorzy w miejscowości Jeżewo na drodze ekspresowej S8  po raz kolejny skutecznie wykorzystali do wytypowania przeciążonej ciężarówki wskazania sytemu wag preselekcyjnych.

  Po uzyskaniu wyników z systemu pracownicy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli szczegółowej zespół pojazdów przewożący ziarna jęczmienia na trasie z Grabowca do Kałęczyna.

  Po zważeniu auta wagami przenośnymi kontrolujący stwierdzili, że nacisk osi napędowej wyniósł 12,65t  przy dopuszczalnym 11 500 kg – przekroczenie o 1,15 tony.

  Dodatkowo  o 2 150 kg  przekroczony był  nacisk potrójnej osi nienapędowej naczepy. Wyniósł on 26,15t  pomimo dopuszczalnych 24 000 kg.

  Według danych z dowodu rejestracyjnego ciężarówka mogła ważyć maksymalnie 40 ton. Jednak i ten parametr został przekroczony o 6 750 kg.

  Wobec przewoźnika wszczęte zostały postępowania administracyjne. Za stwierdzone naruszenia przedsiębiorcy mogą grozić kary pieniężne na łączną kwotę 15 000 złotych.

  Przeciążona ciężarówka została usunięta na parking strzeżony. Będzie mogła z niego wyjechać po przeładowaniu towaru i doprowadzenia do parametrów normatywnych.

 • Zdecydowanie za ciężka ciężarówka ze zrębką drzewną.

  Usunięciem na parking strzeżony oraz wszczęciem trzech postępowań administracyjnych zagrożonych wysokimi karami zakończyła się kontrola przeciążonej ciężarówki poruszającej się na trasie z Rząśnika do Białegostoku.

  Wczoraj 6 września 2021 r., na drodze ekspresowej S8 w okolicy miejscowości Jeżewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  przy wykorzystaniu systemu wag preselekcyjnych wytypowali do szczegółowej kontroli samochód przewożący zrębkę drzewną.
  Kontrolujący sprawdzili naciski osi ciężarówki za pomocą wag przenośnych. Okazało się, że przekroczone zostały dopuszczalne parametry:

  • dopuszczalna masa całkowita o 10 ton;
  • nacisk osi napędowej o 1 800 kg,
  • potrójnej osi naczepy o 5,1 tony.

  W związku z tym, że kierowca nie okazał wymaganego przy tego typu przewozie zezwolenia ciężarówka  została usunięta na parking strzeżony.

  Dodatkowo podczas kontroli stanu technicznego zespołu pojazdów wykryto usterkę niebezpieczną w postaci uszkodzenia opony osi napędowej - widoczny kord opony. Zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika i wydano zakaz poruszania się do momentu usunięcia usterki niebezpiecznej.

  Wobec przewoźnika toczyć się będą postępowania administracyjne zagrożone karami -  z ustawy o transporcie drogowym w wysokości  2 tys. zł oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym na sumę 15 000 złotych.
  Za naruszenie polegające na stwierdzeniu usterki zagrażającej bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego odpowiadać będzie także osoba zarządzająca operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie wobec, której także zostało wszczęte postępowanie administracyjne na kwotę 500 zł.

  Ponadto inspektorzy skierowali do sądu wniosek o ukaranie kierowcy, który nie przyjął mandatu karnego.

 • Rekordowo złe rozmieszczenie ładunku.

  Ciężarówkę przewożąca źle rozmieszczony ładunek podzielny zatrzymał patrol podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Pomimo przewozu niewiele ponad 17 ton, nacisk osi napędowej został rekordowo przekroczony. Podzielność ładunku wyklucza takie transporty z udziału w ruchu drogowym.

  We środę w godzinach przedpołudniowych (25 sierpnia) inspektorzy ITD prowadzili kontrole ukierunkowane na typowanie przy użyciu wag preselekcyjnych oraz weryfikację parametrów wagowych ważeniem stacjonarnym na punkcie kontroli przy S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo.

  Zestaw litewskiego przewoźnika poruszający się na trasie Niderlandy – Łotwa skierowano na ważenie. Stwierdzono, iż nieprawidłowo rozmieszczony ładunek świeżych warzyw i owoców spowodował przekroczenie dozwolonego nacisku osi napędowej pojazdu na drogę o 2,7 tony/23,5 % (nacisk rzeczywisty wynosił 14,2 tony zamiast dopuszczalnego 11,5 tony).

  W związku z tym inspektorzy nakazali przeładunek i poprawne rozmieszczenie przewożonego towaru przed kontynuowaniem dalszej jazdy.

  Wobec podmiotu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary administracyjnej w wysokości 15 000 złotych. Kaucja na poczet kary pieniężnej została uregulowana na miejscu kontroli.
  Przekraczanie dopuszczalnych nacisków osi przyczynia się do szybszej degradacji nawierzchni dróg, powstawania kolein i spękań, a także stanowi realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego z tytułu wydłużonej drogi hamowania czy stabilności pojazdu. Obowiązujące przepisy wyłączają możliwość przewozów ładunków podzielnych ponad dopuszczalne parametry określone w warunkach technicznych pojazdów dopuszczonych do ruchu. Dlatego jednym z podstawowych zadań ITD jest kontrola tonażu pojazdów i eliminowanie z ruchu pojazdów, których kierujący przewożą ładunki podzielne w ilościach nienormatywnych.

 • Skuteczne działania nocne.

  Zbyt dużo odpowiednio o 1350kg, 1300kg oraz 3000kg wynosiły naciski osi napędowych lub grupy osi napędowych ciężarówek zatrzymanych przez podlaskich inspektorów. Inny z zatrzymanych prowadził na cudzej karcie. Transporty wstrzymano, kierowców ukarano mandatami, a wobec 6 kontrolowanych przewoźników wszczęto 8 postępowań administracyjnych.

  Nocą z czwartku na piątek (22/23 lipca) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku prowadzili kontrole na drodze ekspresowej S8 w pobliżu m.Jeżewo. Wytypowali do kontroli sześć zestawów z ładunkiem podzielnym drobnicowym. Każdy posiadał nieprawidłowości.

  W dwóch przypadkach wyniki ważenia pojedynczych osi napędowych wyniosły odpowiednio 12,85t i 12,8t przy dopuszczalnym nacisku 11,5t. Jednak tylko jeden zestaw przekraczał dodatkowo inne parametry, tj. łącznie ważył o 6,35t zbyt dużo oraz przekroczona została również norma nacisku potrójnej osi naczepy. Przy normie 24 t pomiar wykazał 25,7t. Trzeci zatrzymany do kontroli zespół pojazdów miał przekroczone naciski podwójnej osi napędowej samochodu ciężarowego o 3t przy normie 18t.

  Ważone dwa transporty miały więc nieprawidłowo rozmieszczony ładunek, a ostatni był znacznie przeładowany.

  Kolejnym przypadkiem było stwierdzenie jazdy na cudzej karcie kierowcy w chwili zatrzymania do kontroli i w bieżącym okresie rozliczeniowym. Wynikiem tego ujawniono i przypisano naruszenia kierującemu. Używana karta nieobecnego kierowcy została zatrzymana celem odesłania do organu wskazanego przepisami.

  Stwierdzone naruszenia z zakresu norm czasu pracy i przewozu materiałów niebezpiecznych w kolejnych kontrolach także wymagały stosownych reakcji ze strony inspektorów.

  Podsumowując, w wyniku nocnych działań kontrolnych ujawniono nieprawidłowości  zagrożone karami pieniężnymi na kwotę łączną 46250zł oraz rozpoczęto 8 postępowań administracyjnych wobec 6 kontrolowanych podmiotów w sprawach nałożenia stosownych kar. Kierujących ukarano mandatami karnymi na kwotę łączną 5000zł.

  Przewozy wymagające zmiany rozmieszczania ładunku lub wręcz rozładowania wstrzymano na parkingu strzeżonym do czasu przywrócenia parametrów pojazdów zgodnych z przepisami.

  Pozostałe przypadki zostały rozliczone na miejscu kontroli.