• Dwa komplety dokumentów przewozowych podczas kontroli drogowej.

  Usunięciem na parking strzeżony oraz wszczęciem postępowania administracyjnego wobec kazachstańskiego przewoźnika zakończyła się kontrola przeprowadzona 31 maja 2022 r. przez podlaskich inspektorów na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Jeżewo.

  Podczas czynności sprawdzających kierowca okazał dokumenty przewozowe wskazujące, że ładunek transportowany jest na trasie z Polski do Chin. Analiza przedstawionych CMR –ów oraz inspekcja zawartości skrzyni ładunkowej wzbudziła wątpliwości kontrolujących co do faktycznego miejsca przeznaczenia towaru. Kierujący na polecenie inspektora okazał drugi komplet dokumentów potwierdzających właściwego odbiorcę ładunku znajdującego się w Kazachstanie. Kierowca przyznał, że dostał od swoich przełożonych polecenie okazywania kompletu zawierającego inne dane. Tego rodzaju postępowanie zostało podyktowane chęcią wykorzystania zezwolenia, na którym wjechał na terytorium Rzeczypospolitej. W innym przypadku powinien był wypełnić drugi blankiet na przewóz dwustronny. Takowego nie posiadał w ciężarówce.

  Do czasu opłacenia kaucji w wysokości 12 000 zł oraz okazania prawidłowego  zezwolenia ciężarówkę usunięto na parking strzeżony.

 • Fałszywe zezwolenie – wstrzymanie przewozu.

  Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego z fałszywym blankietem wymaganego zezwolenia skutkowało skierowaniem ciężarówki przewoźnika rosyjskiego na parking strzeżony do czasu spełnienia wymagań prawnych oraz wyciągnięcia konsekwencji karnych wobec kierowcy.

  W piątkowe popołudnie (15 kwietnia) na drodze krajowej nr 8, w miejscowości Budzisko (okolice dawnego przejścia granicznego z Litwą) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oddział w Suwałkach zatrzymali do rutynowej kontroli rosyjski ciągnik siodłowy z naczepą typu chłodnia, realizujący przewóz farmaceutyków z Francji do Rosji.

  Do kontroli jeden z członków załogi dwuosobowej okazał zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na terytorium Polski. Analiza jego zabezpieczeń wykazała fałszerstwo. Dokument ten nie został wydany przez Ministra Infrastruktury i jest jedynie wysokiej jakości falsyfikatem.

  Dodatkowo ujawniono przekroczenie dopuszczalnej normy określonej w umowie ADR objętości zbiorników na olej napędowy w jaki została wyposażona kontrolowana jednostka transportowa.

  Za ujawnione wykroczenia na kierującego nałożono 3 mandaty karne w łącznej wysokości 1250zł.

  W związku z użyciem falsyfikatu blankietu zezwolenia jako autentycznego (czyn z art. 270 § 1 kodeksu karnego), kierującego przekazano funkcjonariuszom KMP w Suwałkach celem wyciągnięcia konsekwencji karnych.  Prowadzący skład kierowca przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny.

  Wobec rosyjskiej firmy transportowej wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą łączną w wysokości 14000 zł. Zestaw z ładunkiem zabezpieczono na koszt przewoźnika na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.

  W związku z zakończeniem okresu przejściowego piątego pakietu sankcji Rady UE zatrzymany przewóz będzie mógł zostać dokończony wyłącznie po zmianie przewoźnika. Rozporządzenie 2022/576 (w art. 3l ust. 1) wprowadza zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu, po 16 kwietnia 2022 roku przez przedsiębiorców transportu drogowego z siedzibą w Rosji.

  Ciągnik siodłowy będzie zatrzymany do czasu uiszczenia wymaganych kaucji na poczet kar pieniężnych i przedstawienia nowego oryginalnego zezwolenia. Po spełnieniu wskazanych wymagań ostatecznie powinien opuścić terytorium UE.

 • Przewóz koni z naruszeniem wszystkich obowiązujących przepisów.

  Rozładunkiem sześciu zwierząt w wyznaczonym przez lekarza weterynarii miejscu oraz usunięciem samochodu na parking strzeżony zakończyła się popołudniowa kontrola przeprowadzona wczoraj 8 marca 2022 r. na drodze S8 w miejscowości Jeżewo przez podlaskich inspektorów. Ciężarówką należącą do rosyjskiego przewoźnika przewożone były konie wyścigowe z Holandii, Niemiec i Polski do Rosji i Mongolii.

  Podczas kontroli okazało się, że kierowca nie posiadał zezwolenia uprawniającego do długotrwałego przewozu zwierząt. W czasie podróży nie zapewnił także etapowego rozładunku podczas, którego przewożone konie mogłyby odpocząć. Dodatkowo zezwolenie uprawniające do wykonywania przewozu międzynarodowego po terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie zostało wypełnione, a kierujący nie miał przy sobie żadnego dokumentu przewozowego.

  Kierowca nie stosował się kompletnie do przepisów związanych z jego czasem pracy. Prowadził pojazd bez włożonej do tachografu karty i dopuścił się szeregu naruszeń:

  • dwukrotnie skrócił czas wymaganego odpoczynku dziennego - o 6 godzin i 14 minut oraz o 2 godziny i 15 minut;
  • dwa razy przekroczył maksymalny czas jazdy dziennej - o 11 godzin i 10 minut oraz 29 min;
  • czterokrotnie przekroczył dopuszczalny czas jazdy bez wymaganej przerwy  - o 3 godziny i 6 minut, o 23 minuty, o 36 minut oraz o 31 minut.

  Na miejsce kontroli wezwano lekarza weterynarii, który potwierdził konieczność  rozładunku zwierząt w miejscu zapewniającym im odpowiedni dobrostan.

  W związku nierejestrowaniem za pomocą tachografu na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu i aktywności kierowcy oraz przebytej drogi inspektorzy zatrzymali prawo jazdy.
  Wobec przewoźnika toczyć się będzie postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną zgodnie z przepisami do 12 000 złotych. Ciężarówkę usunięto na parking strzeżony.

 • Szkolne błędy kierowców, trzecia karta i nadmiar pojemności zbiorników.

  We czwartek (3 marca), na drodze S61 w miejscowości Rudniki, inspektorzy podlaskiego WITD przeprowadzili rutynową kontrolę zespołu pojazdów. Według okazanej dokumentacji przewozowej  przewoźnik białoruski  wykonywał przewóz drogowy blisko  6 ton sadzonek drzew i krzewów na trasie Niemcy – Białoruś.

  Kontrolowany zestaw był prowadzony przez dwóch kierowców. Analiza danych cyfrowych pobranych z okazanych do kontroli kart kierowców oraz z urządzenia rejestrującego ujawniła szereg nieprawidłowości. Pomimo wykonywania przewozu w załodze, kierujący nie logowali w tachografie karty zmiennika, a za kierownicą zmieniali się dopiero po wykorzystaniu norm każdego. Z kolei odpoczynki wykonywali tak jak w załodze. Te szkolne błędy uzupełnili używaniem trzeciej karty nieobecnego kierowcy i szeregiem naruszeń czasu pracy. Stwierdzono nierejestrowanie za pomocą tachografu wskazań na  karcie kierowcy, używanie cudzej karty kierowcy, przekroczenie maksymalnego dziennego czas prowadzenia pojazdu o 19 godzin 53 minuty i 5 godzin i 10 minut, przekroczenie czasu prowadzenia bez przerwy o 55 minut, skrócenie odpoczynku dziennego odpowiednio o 5 godzin 34 minuty i dwukrotnie o 4 godziny i 45 minut, skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku o 2 godziny.

  Dodatkowo kontrola trzech zbiorników paliwowych użytkowanych w kontrolowanym składzie stanowiącym jednostkę transportową wykazała przekroczenie limitu aż o 165 litrów, to znaczy przekroczenie dopuszczalnej objętości łącznej zbiorników  ponad 1500 litrów. Kontrolujący stwierdzili wykonywanie przewozu pojazdem wyposażonym w zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w przepisach ADR dla jednostki transportowej.

  Łączna kwota naruszeń wyniosła aż 32 850 złotych. Na podstawie obowiązujących przepisów wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karami pieniężanami   z ograniczeniem w wymiarze do wysokości 12000 zł z zakresu ustawy o transporcie drogowym oraz kolejne postępowanie administracyjne 2000 złotych z zakresu przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych. Zobowiązanie zostało uregulowane na miejscu kontroli.

  Kierowców podsumowano łącznie na 14 mandatów karnych w kwocie łącznej 11800 złotych, jednak ze względu  na brak możliwości opłaty należało skierować do właściwego sądu wniosek o ukaranie. Kontrolowanych przekazano funkcjonariuszom KMP w Suwałkach celem dalszego procedowania.

  Karta nieobecnego kierowcy została zatrzymana celem zwrotu do wystawcy.

 • Transport na parkingu po kontroli Inspekcji.

  Usunięciem na parking strzeżony, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego naczepy i wszczęciem dwóch postępowań zagrożonych karami administracyjnymi zakończyła się kontrola drogowa ciężarówki należącej do tureckiego przewoźnika.

  Wczoraj 2 lutego 2022 r inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża sprawdzili samochód przewożący na trasie z Litwy do Turcji elementy elektryczne m.in. kable połączeniowe elektroniki użytkowej.

  Podczas kontroli kierowca okazał nieprawidłowo wypełnione zezwolenie uprawniające do przejazdu tranzytowego przez terytorium Polski. Zostało to zakwalifikowane jako brak zezwolenia.

  Dodatkowo podczas wstępnej kontroli technicznej zespołu pojazdów inspektorzy stwierdzili bardzo poważną nieprawidłowość. Okazało się, że naczepa wyposażona jest w nieoryginalny zbiornik paliwa. Jego  pojemność była niezgodna z obowiązującymi normami i wyniosła około 700 litrów. W ciągniku siodłowym zainstalowane zostały oryginalne zbiorniki o łącznej pojemności 1150 l.
  Łączną, dopuszczalną pojemność zbiorników paliwa w jednostce transportowej określa międzynarodowa umowa o przewozie towarów niebezpiecznych ADR.  Ogranicza ona ich maksymalną wartość do 1 500 litrów.  W tym przypadku  przekroczenie wyniosło 350 litrów. Zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy.

  Wobec właściciela ciężarówki toczyć się będą dwa oddzielne postępowania administracyjne zagrożone karami pieniężnymi:

  • 12 000 złotych z ustawy o transporcie drogowym;
  • 2 000 złotych z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

  Ciężarówka usunięta na parking strzeżony zostanie z niego zwolniona po opłaceniu kaucji oraz okazaniu nowego ważnego zezwolenia, a naczepa dopuszczona do ruchu drogowego po wymianie zbiornika paliwa na zgodny z przepisami.

 • Fałszywe zezwolenie rosyjskiego przewoźnika.

  W środę 5 stycznia 2022 r. na drodze  S61 w miejscowości Rudniki inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz z Delegatury Północno – Wschodniej  Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego  podczas wspólnych działań ukierunkowanych na kontrolę zezwoleń zatrzymali ciężarówkę należącą do rosyjskiego przedsiębiorcy. Samochodem realizowany był międzynarodowy przewóz drogowy na trasie z Rosji do Francji.

  Okazane kontrolującym zezwolenie wzbudziło wątpliwości inspektorów, co do jego autentyczności. Szczegółowa analiza wykazała, że  zezwolenie jest fałszywe.

  W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na posługiwaniu się sfałszowanym dokumentem  kierowca został przekazany funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie.

  Do czasu opłacenia kaucji w wysokości 12 000 złotych oraz okazania nowego i autentycznego zezwolenia ciężarówka została umieszczona na parkingu strzeżonym.

 • Następny transport bez zezwolenia.

  W listopadzie inspektorzy wykryli już 25 podobnych przypadków, a w grudniu jest to już 11 incydent. Zabezpieczono kaucje na kwotę łączną aż 420 000 zł.

  12 grudnia 2021 r., na drodze krajowej nr 8, w miejscowości Budzisko (okolice dawnego przejścia granicznego z Litwą) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oddział w Suwałkach zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do rosyjskiego przedsiębiorcy, który realizował przewóz na trasie Rosja – Polska - Rosja.

  Jadący pod załadunek zestaw z przyczepą powinien posiadać stosowne zezwolenie. Podczas kontroli okazało się, że okazany blankiet zezwolenia został wypełniony w sposób niekompletny. Brakowało istotnych wpisów definiujących ważność zezwolenia, tj. numerów rejestracyjnych samochodu i przyczepy.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy jest obowiązany wypełnić blankiet wymaganego zezwolenia  najpóźniej przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, którym przewóz ten jest wykonywany. W przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

  Do czasu opłacenia kaucji i uzyskania nowego właściwego zezwolenia ciężarówka została skierowana na parking strzeżony.

  Wobec rosyjskiej firmy transportowej wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 12000 zł.

 • Nielegalny i nienormatywny przewóz odpadów.

  Usunięciem na parking strzeżony, opłaceniem kaucji i zawiadomieniem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o nielegalnym przewozie odpadów zakończyła się kontrola ciężarówki przeprowadzona przez podlaskich inspektorów.

  Wczoraj 21 października na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w miejscowości Budzisko kontrolerzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku sprawdzili samochód przewożący z Polski na Litwę używane części samochodowe.

  Podczas kontroli dokonane zostały oględziny przewożonego ładunku. Były to silniki z filtrami i płynami eksploatacyjnymi, używane skrzynie biegów, sprzęgła, elementy zawieszenia, opony, fotele, części karoserii oraz połówki samochodów. Towar w dużej części został zakwalifikowany jako odpad w tym niektóre elementy jako niebezpieczny. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wezwani na miejsce potwierdzili ustalenia.

  Kierowca nie posiadał zezwolenia na wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej i dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów. Ciężarówka nie była oznakowana wymaganą przy tego typu przewozie tablicą.

  Ponadto inspektorzy zważyli samochód. Okazało się, że o 1 100 kg został przekroczony dopuszczalny nacisk osi napędowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł on wynosić 11 500 kg. Wskazania wag wykazały 12 600 kg.

  Właściciel litewskiej ciężarówki wpłacił kaucje na poczet kar w łącznej wysokości 18 000 złotych. Samochód został usunięty na wyznaczony parking strzeżony. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzić będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

 • Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu i brak zezwolenia.

  Rutynowe działania kontrolne na drodze krajowej S8 doprowadziły do zatrzymania przewozu realizowanego przez przewoźnika kazachstańskiego, który za nic miał obowiązujące samochody ciężarowe reguły. Kierujący nie stosował się zarówno do norm czasu pracy kierowcy, użytkowania tachografów czy wykonywania transportu dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Ostatecznie kontrola zakończyła się dotkliwymi karami pieniężnymi i zatrzymaniem składu na parkingu strzeżonym.

  W godzinach przedpołudniowych, we środę (20.10) podlascy inspektorzy wytypowali do kontroli ciężarówkę poruszającą się drogą ekspresową S8 na trasie Niderlandy - Kazachstan.

  Na miejscu kontroli w m.Jeżewo dokonano szczegółowej analizy przypadku. Ujawniono m.in. wielokrotne prowadzenie bez karty kierowcy, dwukrotne skrócenie odpoczynków dziennych o 3h43min i 23min, przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy o 31min i 2h46min, przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 2h35min. Dodatkowo przewożony ładunek samochodów osobowych odbywał się bez wymaganego zezwolenia. Inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary na podmiot wykonujący transport. Łączny wymiar taryfikowanych naruszeń wyniósł 23150zł. Należną kaucję ograniczono do maksymalnego ustawowego wymiaru 12000zł. Kierowcę ukarano 6 mandatami na kwotę 3350zł.

  Środek transportu z ładunkiem zabezpieczono na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia wymaganej kaucji i przedstawienia zezwolenia na przewóz rzeczy. Dalszy przejazd będzie możliwy po ustaniu przyczyn zatrzymania.

 • Blankiet zezwolenia z istotnymi brakami.

  Rosyjska ciężarówka przewoziła granulat polimerowy w sztukach przesyłki na trasie Rosja – Holandia w tranzycie przez Polskę. Kierowca przedstawił inspektorom podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego niekompletnie wypełnione zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Kontrolujący skierowali ciężarówkę na wyznaczony parking strzeżony do czasu uregulowania należności na poczet kary pieniężnej oraz przedstawienia prawidłowego zezwolenia.

  Ciągnik siodłowy z naczepą zatrzymano do rutynowej kontroli w Budzisku na byłym polsko – litewskim przejściu granicznym (5 czerwca). Ustalono, iż ciężarówka przewoziła tranzytem przez Polskę blisko 24 tony granulatu do produkcji przemysłowej.

  Okazany do kontroli przez kierowców blankiet zezwolenia uprawniającego do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy był wypełniony w sposób niekompletny. Dokument nie zawierał istotnych wpisów wymaganych do uznania jego ważności i przypisania do kontrolowanego przewozu (brak numerów rejestracyjnych ciągnika i naczepy, daty pierwszego przekroczenia, symbolu kraju załadunku, masy ładunku, symbolu kraju rozładunku).

  W przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd należało uznać za wykonywany bez wymaganego zezwolenia.

  Wobec rosyjskiego przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające. Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony do czasu okazania nowego, ważnego zezwolenia i opłacenia 12 tys. zł kaucji na poczet przyszłej kary.

 • Przerobione zezwolenie na przewozy międzynarodowe.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wczoraj 25 maja br. na drodze krajowej nr 19 w pobliżu miejscowości Wasilków zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej ciężarówkę należącą do białoruskiego przewoźnika. Samochodem przewożone były m.in. jabłka z Polski do Białorusi.

  Kierowca okazał jednorazowe zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Po sprawdzeniu dokumentu okazało się, że zostało ono wypełnione po raz drugi. Pierwsze uzupełnienie wymaganych rubryk zostało wykonane „znikopisem”.

  To nielegalne postępowanie zakończyło się wszczęciem postępowania administracyjnego wobec właściciela auta oraz usunięciem na parking strzeżony. Ciężarówka będzie na nim przebywała do chwili opłacenia kaucji w wysokości 12 tysięcy złotych i przedstawienia nowego, wcześniej nie używanego zezwolenia.

  Kierowca został przekazany funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić postępowanie wyjaśniające związane z podrabianiem dokumentów.

 • Trzy blankiety zezwoleń – żaden ważny.

  Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia skutkowało skierowaniem ciężarówki przewoźnika białoruskiego na parking strzeżony do czasu ustania nieprawidłowości.

  15 marca 2021 r., na drodze krajowej nr 8, w miejscowości Budzisko (okolice dawnego przejścia granicznego z Litwą) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oddział w Suwałkach zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do białoruskiego przedsiębiorcy.

  Zestawem przewożono tekstylia z Litwy do Białorusi w tranzycie przez Polskę. Podczas kontroli kierujący okazał do kontroli aż trzy blankiety zezwoleń, jednak żadnego nie można było uznać jako ważny. Pierwszy okazany blankiet częściowo opisywał zakończoną trasę Białoruś – Niemcy – Litwa. Drugi teoretycznie powinien dotyczyć kontrolowanego przejazdu, lecz zawierał niepoprawnie wypełnioną datę rozpoczęcia ważności i błędnie umieszczone pozostałe wpisy (numerów rejestracyjnych, ilości ładunku, państwa załadunku i rozładunku). Trzeci blankiet nie zawierał żadnych wymaganych wpisów. Poprawne wypełnienie blankietu wymaganego zezwolenia powinno nastąpić najpóźniej przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd należało uznać za wykonywany bez zezwolenia.

  Do czasu opłacenia kaucji i przedstawienia nowego właściwego zezwolenia ciężarówka została skierowana na parking strzeżony.

  Wobec białoruskiej firmy transportowej wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 12000 zł.

 • Transport bez zezwolenia oraz wymaganego dokumentu.

  Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego z nieprawidłowo wypełnionym wymaganym zezwoleniem oraz brakami w okazanych dokumentach przewozowych skutkowało skierowaniem ciężarówki przewoźnika rosyjskiego na parking strzeżony do czasu ustania nieprawidłowości.

  11 marca, na odcinku drogi krajowej nr 19 prowadzącym do granicy państwa, w miejscowości Wasilków, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do rosyjskiego przedsiębiorcy. Ustalono, iż strona pojazdem tym wykonywała międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Polski do Kazachstanu. Jednostką oznakowaną tablicami barwy pomarańczowej przewożono materiał niebezpieczny UN3082, MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O., 9, GPIII.

  Łącznie ładunek opisywały trzy komplety dokumentów, jednak nigdzie nie wskazano wymaganych treści w postaci prawidłowej nazwy przewozowej materiału niebezpiecznego oraz nazwy technicznej.

  Dalsza analiza ujawniła niekompletność okazanego blankietu zezwolenia wymaganego podczas przewozu do krajów trzecich. Brakowało istotnych wpisów definiujących ważność zezwolenia, tj. numerów rejestracyjnych ciągnika i naczepy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

  Do czasu opłacenia kaucji, uzyskania nowego właściwego zezwolenia oraz usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji przewozowej ciężarówka została skierowana na parking strzeżony.

  Wobec rosyjskiej firmy transportowej wszczęto dwa postępowania administracyjne zagrożone karą łączną w wysokości 12 800 zł.

  Do odpowiedzialności w wymiarze 800 zł zostanie także pociągnięty nadawca ładunku w postępowaniu administracyjnym.

 • Nielegalny transport z Polski do Kirgistanu.

  Umieszczenie na parkingu i wszczęcie postępowania administracyjnego wobec właściciela samochodu to wynik kontroli łotewskiej ciężarówki przewożącej centrale klimatyzacyjne.

  W godzinach popołudniowych 18 lutego 2021r. na popularnej „ósemce” przy miejscowości Jeżewo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku skontrolowali samochód wiozący klimatyzatory z Polski do Kirgistanu.

  Przejazd okazał się nielegalny. Kierowca nie miał przy sobie zezwolenia na przewozy do/z krajów trzecich wymaganego przy tego typu transporcie.

  Za nieokazanie wymaganego dokumentu kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 200zł. Do czasu opłacenia kaucji na poczet kar w wysokości 12 tys. złotych (na przedsiębiorcę) i 500 złotych (na zarządzającego w firmie) oraz okazania zezwolenia uprawniającego do przewozu ciężarówkę usunięto na parking strzeżony.

 • Przewóz kwiatów z uchybieniami.

  Kierujący rosyjskiej ciężarówki podczas rutynowej kontroli okazał funkcjonariuszom podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego niekompletnie wypełnione zezwolenie na realizację międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, a dane które umieścił na blankiecie nie odpowiadały stanowi faktycznemu. Inna nieprawidłowość to znaczne przekroczenie terminu ważności przeglądu tachografu zainstalowanego w pojeździe.

  Zestaw zatrzymał do kontroli we wtorek (3 lutego) patrol z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na krajowej „dziewiętnastce” w Wasilkowie na odcinku prowadzącym do granicy państwa. Na podstawie okazanych do kontroli dokumentów przewozowych stwierdzono wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego kwiatów świeżych ciętych z Polski do Rosji.

  W okazanym do kontroli drogowej zezwoleniu uprawniającym do przewozów dwustronnych lub tranzytowych nie był wpisany numer rejestracyjny naczepy, a pozostałe wpisy wskazywały na przejazd powrotny tranzytowy na trasie Rosja – Holandia - Rosja. W tej sytuacji inspektorzy uznali przewóz jako wykonywany bez wymaganego zezwolenia.

  Dodatkowo stwierdzono przekroczenie o blisko 5 miesięcy daty obowiązkowego przeglądu tachografu zainstalowanego w kontrolowanej ciężarówce.

  Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Przedsiębiorca opłacił 12 tys. zł kaucji na poczet przyszłej kary. Kierowca mógł kontynuować transport po przedstawieniu nowego prawidłowo wypełnionego zezwolenia.

 • Przewóz międzynarodowy bez ważnego zezwolenia.

  Rosyjska ciężarówka przewoziła elementy do produkcji narzędzi na trasie Niemcy - Rosja tranzytem przez Polskę. Kierowcy okazali inspektorom podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego niekompletnie wypełnione zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Kontrolujący skierowali ciężarówkę na wyznaczony parking strzeżony do czasu uregulowania należności na poczet kary pieniężnej oraz przedstawienia prawidłowego zezwolenia.

  Ciągnik siodłowy z naczepą zatrzymano do rutynowej kontroli na krajowej „dziewiętnastce” w Wasilkowie na odcinku prowadzącym do granicy państwa we wtorek (2 lutego). Ustalono, iż ciężarówka przewoziła tranzytem przez Polskę półprodukty gumowe i plastikowe do produkcji przemysłowej.

  Okazany do kontroli przez kierowców blankiet zezwolenia uprawniającego do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy był wypełniony w sposób niepełny. Dokument nie zawierał  wpisów numerów rejestracyjnych ciągnika i naczepy warunkujących ważność zezwolenia.

  W przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd uznano za wykonywany bez wymaganego zezwolenia.

  Wobec rosyjskiego przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające. Ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony do czasu okazania nowego, ważnego zezwolenia i opłacenia 12 tys. zł kaucji na poczet przyszłej kary.

 • Kolejny transport bez zezwolenia.

  Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego z nieprawidłowo wypełnionym wymaganym zezwoleniem skutkowało skierowaniem ciężarówki przewoźnika rosyjskiego na parking strzeżony do czasu ustania nieprawidłowości.

  19 stycznia 2021 r., na drodze krajowej nr 8, w miejscowości Budzisko (okolice dawnego przejścia granicznego z Litwą) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oddział w Suwałkach zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do rosyjskiego przedsiębiorcy.

  Pojazdem przewożono części samochodowe z Litwy do Rosji w tranzycie przez Polskę. Podczas kontroli okazało się, że okazany blankiet zezwolenia został wypełniony w sposób niekompletny. Brakowało istotnych wpisów definiujących ważność zezwolenia, tj. numerów rejestracyjnych ciągnika i naczepy.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zagraniczny podmiot wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy jest obowiązany wypełnić blankiet wymaganego zezwolenia  najpóźniej przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, którym przewóz ten jest wykonywany. W przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia blankietu zezwolenia przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia.

  Do czasu opłacenia kaucji i uzyskania nowego właściwego zezwolenia ciężarówka została skierowana na parking strzeżony.

  Wobec rosyjskiej firmy transportowej wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 12000 zł.

 • Przewóz regularny nieregularny.

  Autobus oznaczony tablicami kierunkowymi zgodnymi z posiadanym zezwoleniem nie wykonywał przejazdu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w zakresie ustalonej trasy oraz wyznaczonych przystanków – to najpoważniejsza nieprawidłowość ujawniona przez inspektorów podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca realizował jedynie ułamek wskazanej trasy.

  W poniedziałek (18 stycznia) funkcjonariusze ITD z Białegostoku zatrzymali do kontroli na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wasilków samochód wykonujący międzynarodowy regularny przewóz drogowy osób. Analiza wykazała znaczne skrócenie przez kierującego wymaganej trasy przejazdu i faktyczne zrealizowanie tylko około 30% dystansu wykazanego w zezwoleniu na regularny przewóz osób. Zatrzymanie miało miejsce w momencie przejazdu powrotnego bez osiągnięcia przystanków pośrednich i docelowego.

  Dodatkowo stwierdzono przekroczenie o blisko 5 miesięcy daty obowiązkowego przeglądu tachografu zainstalowanego w kontrolowanym autobusie.

  W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Przedsiębiorca opłacił na miejscu kontroli wymaganą kaucję na poczet przyszłej kary w kwocie 4 000 złotych.

 • Nieudany przejazd białoruskich ciężarówek bez zezwoleń.

  14 stycznia 2021 r, na drodze krajowej nr 19 w pobliżu miejscowości Wasilków inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli dwie ciężarówki należące do białoruskiego przedsiębiorcy.

  Samochodami przewożone były akumulatory z terenu Polski do Rosji. Podczas kontroli okazało się, że kierowcy nie posiadają właściwych zezwoleń na wykonywanie przewozów drogowych.

  Do czasu opłacenia kaucji i uzyskania właściwych zezwoleń dwie ciężarówki zostały skierowane na parking strzeżony. W stosunku do firmy transportowej wszczęto dwa postępowania administracyjne zagrożone karami po 12 tys. każde.

 • Przejazd ciężarówki bez zezwolenia i jazda kierowcy bez karty.

  Wczoraj 8 września 2020 r. w godzinach popołudniowych na drodze S8 w pobliżu miejscowości Rzędziany podlascy inspektorzy dokonali kontroli polskiej ciężarówki przewożącej felgi samochodowe na trasie Narew - Gdynia.

  Kierowca nie okazał zezwolenia wymaganego przy przejeździe po drogach publicznych samochodem ponadnormatywnym. Kontrolujący sprawdzili czas pracy kierującego. Okazało się, że prowadzący ciężarówkę jechał kilkunastokrotnie bez karty kierowcy i nie rejestrował swojego czasu pracy. Ponadto inspektorzy stwierdzili brak wymaganych dokumentów.

  Wobec przedsiębiorcy będą się toczyć dwa wyjaśniające postępowania administracyjne tj. z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym  zagrożone odpowiednio karami 5500 złotych i 15000 złotych.