W dniu 7 maja 2007 r. około godziny 9.30 na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przewoźnika. Podczas kontroli inspektorzy poddali kierowcę badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i stwierdzili stan po użyciu alkoholu. W pierwszym badaniu urządzenie wykazało 0,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w drugim – 0,20 mg/l. Kierowca został przekazany Policji w celu prowadzenia dalszych czynności. W tym roku jest to już 6 przypadek wykrycia przez inspektorów transportu drogowego kierowcy prowadzącego pojazd ciężarowy po spożyciu napojów alkoholowych.

W dniu 24 kwietnia 2007 r. około godziny 16-tej na drodze krajowej nr 8 inspektorzy WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli łotewski pojazd, kierowany przez obywatela tego państwa. Podczas kontroli inspektorzy poddali kierującego badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i stwierdzili stan nietrzeźwości. W pierwszym badaniu urządzenie wykazało 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w drugim – 0,39 mg/l. Kierowca został przekazany Policji w celu prowadzenia dalszych czynności. W tym roku jest to już 5 przypadek wykrycia przez inspektorów transportu drogowego stanu po użyciu alkoholu przez kierowców pojazdów ciężarowych.

Wspólne działania kontrolne przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2007 r. na punktach kontrolnych w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej oraz na punkcie kontrolnym w Kalwarija po stronie litewskiej. W działaniach ze strony litewskiej uczestniczyło 8 przedstawicieli Inspekcji z oddziałów w Kownie, Panewezys i Siauliai oraz 8 przedstawicieli WITD w Białymstoku. Kontrole przeprowadzono w zakresie stosowania przepisów rozporządzeń Rady (EWG) nr 561/2006 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 32 pojazdy, w tym: 11 polskich, 8 łotewskich, 7 litewskich, 4 estońskie, 1 rosyjski, 1 słowacki. Stwierdzono 10 naruszeń przepisów Rozporządzenia 561/2006, 4 naruszenia przepisów Rozporządzenia 3821/85, 2 naruszenia przepisów Umowy ADR i 3 naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym. Wystawiono 5 decyzji administracyjnych na sumę 2150 zł, nałożono 5 mandatów karnych na sumę 350 zł oraz nałożono 6 kar na sumę 575 litów.

W styczniu bieżącego roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali dwa ciężarowe pojazdy należące do litewskiego przewoźnika. W wyniku oględzin wykresówek stwierdzono, że obaj kierowcy mieli, mimo poruszających się pojazdów, rysowany na tarczkach odpoczynek. Przyjęto, zatem uzasadnione podejrzenie o możliwości manipulacji zapisami tachografu za pomocą dodatkowego niedozwolonego urządzenia. Pojazdy zostały skierowane do serwisu tachografów w Suwałkach. Po wymontowaniu urządzeń, w wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono zainstalowanie wewnątrz tachografu dodatkowej płytki elektronicznej, sterowanej pilotem i służącej do zmiany wskazań powyższych urządzeń. Na przewoźnika zostały nałożone w drodze decyzji administracyjnej dwie kary pieniężne po 15 tys. zł. Równolegle powiadomiona została Komenda Policji w Suwałkach. Policjanci wnieśli sprawę do prokuratury, zatrzymując czasowo kierowców w związku z fałszowaniem dokumentów. Obaj kierowcy dobrowolnie przystali na propozycję prokuratury, która wystąpi do sądu o ich ukaranie karą grzywny w wysokości 1500 zł oraz karą więzienia w wymiarze 10 miesięcy z zawieszeniem na 3 lata. W wyniku przeprowadzonych w 2006 r. 160 tys. kontroli drogowych inspektorzy transportu drogowego stwierdzili ponad 146 tysięcy naruszeń sankcjonowanych zgodnie z załącznikiem do ustawy o transporcie drogowym. Ponad 81 tys. stwierdzonych naruszeń (55%) dotyczyło nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków (np. skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy). Ponad 33 tys. naruszeń (22%) związanych było z nieprawidłowym używaniem urządzeń rejestrujących (tachografów). W 268 przypadkach do tachografu podłączono niedozwolone urządzenie dodatkowe zaś samowolną ingerencję w urządzenie, wskutek czego nastąpiła zmiana wskazań urządzenia, wykryto w 426 przypadkach.