27 lipca br. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy (laweta przewożąca samochody osobowe) należący do przewoźnika litewskiego. Podczas kontroli czasu pracy kierowcy kierującego pojazdem stwierdzono znaczne naruszenia obowiązujących przepisów, tj.:

 

 • skrócenie odpoczynku o 7 godzin 30 min - kierowca w ostatniej dobie odpoczywał jedynie 1 godzinę i 30 min,
 • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 10 godzin i 45 minut – kierowca łącznie jechał 19 godzin i 45 minut,
 • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 7 godzin 30 minut, bez przerwy kierowca prowadził pojazd przez 12 godzin,
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi oraz wysokości pojazdu. Ponadto za brak lewego lusterka oraz wycieki płynów eksploatacyjnych z pojazdu zatrzymano dowód rejestracyjny. Na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono karę pieniężną w wysokości 6600 złotych za naruszenia czasu pracy przez kierowcę oraz 1680 zł za przekroczenie dopuszczalnych wymiarów pojazdu i nacisków osi, kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł, zakazano dalszej jazdy do końca wykonania prawidłowego odpoczynku dobowego, a pojazd zastał odholowany na parking strzeżony wyznaczony przez właściwego starostę.

 

W dniu 25 lipca 2007 r. w czasie działań kontrolnych inspektorzy WITD w Białymstoku stwierdzili dwa przypadki kierowania samochodem pod wpływem alkoholu. W ramach wspólnych działań WITD i Policji pod nazwą "BUS" w Augustowie zatrzymano kierowcę autokaru należącego do przewoźnika estońskiego. Stwierdzono w wydychanym powietrzu 0,2 mg/l alkoholu. W autokarze przewożonych było 40 osób, autokar jechał z Włoch do Estonii. Natomiast w Łomży inspektorzy WITD Białymstoku zatrzymali łotewską ciężarówkę, kierowaną przez kierowcę, u którego stwierdzono 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Pojazd jechał na trasie Łotwa - Niemcy.

20 lipca 2007 r. w godz. 7.30 – 11.30 dwuosobowy zespół kontrolny inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka prowadził kontrolę pojazdów ciężarowych w zakresie przestrzegania dozwolonej prędkości. W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano 14 pojazdów. 12 kierowców ukarano mandatami karnymi za przekroczenie dozwolonej prędkości. Łączna kwota kar wyniosła 950 złotych. Inspektorzy przeprowadzający kontrole zauważyli (na podstawie zapisów prędkości na wykresówkach), że po około 2 godzinach od momentu rozpoczęcia działań kontrolnych, pojazdy, na odcinku od Białegostoku do punktu kontroli, poruszały się z zachowaniem dozwolonej prędkości.

W dniu 10 lipca 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadził kontrolę stanu technicznego części autobusów należących do Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku. Kontrolą objęto pojazdy zjeżdżające do zajezdni z porannych i popołudniowych godzin szczytu w przewozie osób korzystających z usług komunikacji miejskiej. Kontrolą objęto stan techniczny autobusów, a przede wszystkim:

 • badanie dymomierzem wielkości wydzielania szkodliwych substancji w spalinach pojazdów,
 • sprawdzenie prawidłowości oznakowania i wyposażenia wyjść awaryjnych z autobusów,
 • szczelność układu hamulcowego, stan ogumienia itd. Ponadto kontrolowano niektóre zagadnienia regulowane przepisami ustawy o transporcie drogowym, a m.in. posiadane licencje i zezwolenia, wyposażenie kierowców w odpowiednie dokumenty.
W trakcie działań skontrolowano ogółem 27 autobusów, w tym 17 poddano kontroli spalin za pomocą dymomierza. W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń:
 • w 4 autobusach stwierdzono wydzielanie szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom,
 • w związku ze stwierdzonymi przypadkami nadmiernego wydzielania szkodliwych substancji wszczęto 4 postępowania administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej - przewidywana kara – po 300 zł za każdy autobus,
 • zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych, w tym 4 za nadmierne wydzielanie szkodliwych substancji w spalinach i 1 za niewłaściwe wyjścia awaryjne. Prawidłowością jest, że stwierdzone przypadki nadmiernego wydzielania szkodliwych substancji dotyczyły autobusów wyeksploatowanych, o dużym przebiegu, zarejestrowanych po raz pierwszy w 1997 r. i wcześniej.

Podobne działania będą prowadzone w innych tego typu przedsiębiorstwach na terenie województwa podlaskiego.

W dniu 4 lipca bieżącego roku na terenie miasta Łomża rozpoczął pracę Terenowy Zespół Kontrolny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, którego zadaniem jest kontrola oraz ważenie pojazdów ciężarowych.

Utworzenie Zespołu jest wynikiem współpracy z władzami samorządowymi Łomży, które zbudowały miejsce do kontroli i ważenia pojazdów na terenie miasta. Kontrole będą odbywały się sukcesywnie kilka dni w tygodniu.

Po podpisaniu porozumienia, co nastąpi w lipcu bieżącego roku, władze miasta udostępnią nieodpłatnie pomieszczenia hotelowe, z których będą korzystać delegowani inspektorzy po zakończeniu pracy, bez konieczności codziennego dojazdu do Białegostoku.

W dniach 2 i 3 lipca 2007 r. Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła kolejną akcję „Bezpieczna ósemka”. W ramach akcji na drodze krajowej nr 8 w miejscowościach Wyszomierz, Zambrzyce, Augustów inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku kontrolowali przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym przez kierowców ciężarówek i autokarów, dodatkowo w drugim dniu akcji kontrolowano stan trzeźwości kierowców.

W wyniku podjętych działań:

 • przeprowadzono 91 kontroli pojazdów,
 • podjęto 10 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 8600 zł,
 • wszczęto 5 postępowań administracyjnych wobec przewoźników krajowych,
 • nałożono 45 mandatów za przekroczenie prędkości - a więc ukarany został, co drugi kontrolowany kierowca,
 • zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów.

Ponadto w drugim dniu akcji dokonano kontroli stanu trzeźwości 129 kierowców, kontrole przez 1 godzinę były przeprowadzone w Zambrzycach i Augustowie. W jednym przypadku stwierdzono kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym - 0,8 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W dniu 3 lipca br., na terenie województwa podlaskiego akcja „Bezpieczna ósemka” połączona była z policyjną akcją „Prędkość”.
Przedstawione powyżej wyniki akcji oraz działań prowadzonych w terminach wcześniejszych wskazują na potrzebę kontynuowania tego typu działań

W ciągu bieżącego tygodnia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali kolejnych dwóch kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwym. W dniu 26 czerwca br. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Piotrowo Krzywokoły do rutynowej kontroli zatrzymany został pojazd litewski, w wyniku badania stanu trzeźwości kierowcy stwierdzono 0,44 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 28 czerwca br., tym razem na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka, stwierdzono 0,59 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu u kolejnego kierowcy z Litwy.
Od początku roku inspektorzy WITD w Białymstoku ujawnili 16 przypadków (dwa razy więcej niż w całym roku 2006) kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, w tym w 9 przypadkach w stanie nietrzeźwości.

Inspektorzy WITD są wyposażeni w niezbędny sprzęt do kontroli stanu trzeźwości kierowców (alkosensory), podczas kontroli pojazdów w przypadkach uzasadniających podejrzenie kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu poddają kierowców odpowiednim badaniom. Niezależnie od rutynowych kontroli ITD organizuje akcje kontroli trzeźwości kierowców, np. „Bezpieczna ósemka”, podczas których w określonym czasie kontroli stanu trzeźwości poddawani są wszyscy kierujący w danym momencie pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Problemy związane z tranzytowym ruchem pojazdów ciężarowych przez Łomżę, były tematem spotkania zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Łomża. Spotkanie odbyło się 26 czerwca br., uczestniczyli w nim Prezydenta Miasta, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Straży Miejskiej oraz WORD-u w Łomży. Podczas spotkania podkreślono utrudnienia wynikające dla mieszkańców miasta z ruchu pojazdów ciężarowych przebiegającego przez centrum Łomży oraz potrzebę ochrony mostów na rzecze Narwi, ze względu na ich ograniczoną nośność.
Władze miasta na drodze krajowej prowadzącej od strony Grajewa wybudowały stanowisko do ważenia pojazdów, deklarują również możliwość korzystania z wag zlokalizowanych w innych rejonach Łomży w pobliżu głównych dróg wylotowych. Liczą na zintensyfikowanie działań Inspekcji w tym rejonie, deklarując jednocześnie daleko idącą pomoc.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego oświadczył, że od lipca br. w Łomży będą pracowały zespoły kontrolne przynajmniej przez 3 dni każdego tygodnia, od września liczba zespołów kontrolnych będzie zwiększana. Zastępca WITD zwrócił uwagę, że do zwiększenia skuteczności działań niezbędne jest współdziałanie wszystkich służb kontrolnych, a więc WITD, policji i straży miejskiej. Chęć takiej współpracy zadeklarowali przedstawiciele wszystkich służb. Ponadto przedstawiciel WITD zakomunikował, że są czynione starania dotyczące utworzenia Oddziału Terenowego z siedzibą w Łomży, jednakże będzie to możliwe w przypadku zwiększenia zatrudnienia w WITD w Białymstoku, a więc nie wcześniej niż w 2008 roku.

W dniu 21 czerwca br. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali pojazd należący do litewskiego przewoźnika. W wyniku analizy wykresówek stwierdzono, że pomimo poruszania się pojazdu, na tarczach tachografu rysowany był odpoczynek. Okazało się, że odpoczynek zaznaczany był na wykresówkach za pomocą skonstruowanego specjalnie w tym celu urządzenia. Urządzenie to zostało zatrzymane, zaś na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną w kwocie 5 tys. zł. za samowolną ingerencję w pracę tachografu.

Z kolei w dniu 22 czerwca br. na drodze krajowej nr 61 również podczas kontroli pojazdu należącego do przewoźnika litewskiego inspektorzy znaleźli ukryty wyłącznik tachografu. W tym przypadku przewoźnik został ukarany karą pieniężną w wysokości 10 000 złotych za podłączenie do urządzenia rejestrującego niedozwolonych urządzeń.

W dniach 23 i 24 czerwca 2007 r. kontynuowano działania kontrolne ITD pod nazwą „Bezpieczna ósemka”. Akcja przeprowadzona została przez 5 wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego, które zasięgiem swego działania obejmują drogę krajową nr 8. Celem wspólnych działań było m.in. wyeliminowanie nietrzeźwych kierowców kierujących pojazdami ciężarowymi i autokarami, wytworzenie wśród kierujących poczucia ciągłych kontroli prędkości oraz nieuchronności kary, kształtowanie świadomości wśród kierowców o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W województwie podlaskim w dniach 23 – 24 czerwca br. w działaniach uczestniczyło 9 inspektorów transportu drogowego, którzy zbadali stan trzeźwości 177 kierowców. Wśród skontrolowanych stwierdzono 2 przypadki kierowania pojazdem ciężarowym pod wpływem alkoholu (0,25 oraz 029, mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Kierowcy zostali przekazani policji do prowadzenia dalszych czynności.

  Ponadto inspektorzy:
 • skontrolowali 47 pojazdów,
 • nałożyli 28 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 3000 złotych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości,
 • zatrzymali 2 dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego pojazdów.