W dniu 17 września 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kontrole autobusów należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach. Dokonano kontroli 22 autobusów spośród 36 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa. W trakcie kontroli analizowano dokumenty kierowców, dokumenty uprawniające do wykonywania zarobkowego przewozu osób oraz sprawdzano stan techniczny pojazdów; wykonano też 18 badań dymomierzem w zakresie nadmiernego wydzielania szkodliwych substancji w spalinach.

W wyniku kontroli w 5 przypadkach stwierdzono przejazdy pojazdami wydzielającymi szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom. W tych przypadkach wszczęto postępowania administracyjne wobec Przedsiębiorstwa w celu nałożenia kary pieniężnej oraz zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów.

Nie stwierdzono innych usterek technicznych kontrolowanych autobusów.

W stosunku do poprzedniej kontroli przeprowadzonej w maju 2006 r., nastąpiła nieznaczna poprawa stanu technicznego pojazdów, ponieważ w roku ubiegłym nadmierne wydzielanie substancji szkodliwych stwierdzono w 6 autobusach, stwierdzono także inne usterki techniczne pojazdów powodujące zatrzymanie dowodów rejestracyjnych (np. niesprawny hamulec postojowy).

W dniach 13-14 września 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kolejną akcję „Bezpieczna ósemka”. W ramach akcji na drodze krajowej nr 8 w miejscowościach Zambrzyce, Przewalanka i Suwałki inspektorzy kontrolowali przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących dozwolonej prędkości, stan trzeźwości kierowców, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów oraz stosowania obowiązkowych przerw i odpoczynków przez kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów.
W wyniku podjętych działań:

 • przeprowadzono 101 kontroli pojazdów,
 • podjęto 17 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę 20600 zł,
 • wszczęto 9 postępowań administracyjnych wobec przewoźników krajowych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa,
 • nałożono 56 mandatów za przekroczenie prędkości - a więc ukarano ponad 50% skontrolowanych kierowców,
 • zatrzymano 4 dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego pojazdów.
Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości – 31 – dotyczyło naruszeń przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, w jednym przypadku stwierdzono samowolną ingerencję w pracę tachografu, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań tego urządzenia.
Ponadto w ciągu dwóch dni akcji dokonano kontroli stanu trzeźwości 175 kierowców. Tym razem nie stwierdzono prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.
Podobne działania w ramach akcji „Bezpieczna ósemka” prowadziły również inspektoraty ITD w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Przez okres 10 wakacyjnych weekendów (lipiec, sierpień) bieżącego roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku skontrolowali 460 pojazdów poruszających się drogami województwa podlaskiego w okresie obowiązywania zakazów ruchu niektórych pojazdów, w tym skontrolowano 46 pojazdów przewożących osoby. W czasie kontroli stwierdzono, że 39 pojazdów naruszyło obowiązujący zakaz ruchu (ok. 8,5% wszystkich pojazdów objętych kontrolą). W wyniku kontroli wydano 35 decyzji administracyjnych nakładających kary za naruszenie zakazu, a w czterech przypadkach w dalszym ciągu prowadzone są postępowania administracyjne. Łączna kwota kar nałożonych w omawianym okresie na przewoźników wyniosła ponad 45 tys. zł.

Przypomnieć należy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zająć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 • w piątki w godz. 18.00 – 22.00
 • soboty w godz. 8.00 – 14.00,
 • oraz w niedziele w godz. 8.00 – 22.00
obowiązują zakazy poruszania się pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t. Od zakazu powyższego przewidziano liczne wyjątki. Do wyjątków tych należą m.in. pojazdy używane:
 • przy budowie dróg i mostów,
 • do przewozu zwierząt,
 • do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • w transporcie kombinowanym i inne
Ogółem określono ponad 20 rodzajów przejazdów, do których nie stosuje się ograniczeń. Najbliższe ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych będą obowiązywać w dniach: 31 października w godzinach od 18.00 do 22.00 oraz 1 listopada w godzinach od 8.00 do 22.00.

Dnia 27 sierpnia 2007 r. zatrzymano w Przewalance przewoźnika rosyjskiego wykonującego transport drogowy pojazdem DAF, w którym kontrolujący inspektor ujawnił wyłącznik służący do manipulacji tachografem pojazdu, przeznaczonym do rejestracji czasu pracy kierowcy. W roku bieżącym inspektorzy tutejszego Inspektoratu ujawnili 24 tego rodzaju wyłączniki, za posiadanie których kary wyniosły po 10.000 zł oraz dodatkowo 7 przypadków użycia tych wyłączników tj. faktycznej manipulacji czasem pracy, za co nałożono kary w wysokości po 5.000 zł każda.

W dniu 20.08.2007 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli autobusu prowadzonego przez załogę dwuosobową, należącego do przewoźnika litewskiego, wykonującego przewóz regularny osób na trasie Litwa – Niemcy. W trakcie kontroli pojazdu kierowcy okazali niewiarygodne zaświadczenia o wypoczynku i nieprowadzeniu pojazdów i jednocześnie za ten sam okres wykresówki zawierające zapis czasu pracy kierowców. Analiza okazanych dokumentów za okres od 05.08.2007 r. do 20.08.2007 r. wykazała szereg naruszeń czasu pracy tj. skrócenia odpoczynków tygodniowych, skrócenia dziennego czasu odpoczynku, przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy oraz przekroczenia maksymalnego dziennego okresu prowadzenia. Na wykresówkach z dni 11 - 12.08.2007r. stwierdzono skrócenie odpoczynku dobowego kierowców przy przewozie regularnym osób o 8 godzin i 28 minut. Najdłuższy okres nieprowadzenia pojazdu przez kierowców wyniósł 32 minuty. Kontrolujący inspektorzy wyliczyli, iż kara za te naruszenia wyniosłaby 28.150zł., jednakże maksymalna kara jaka może być nałożona podczas kontroli drogowej jest ograniczona do wysokości 15.000zł.

W dniu 14.08.2007 r. został skontrolowany w Przewalance (woj. podlaskie) litewski pojazd, w którym ujawniono nielegalnie zainstalowany wyłącznik, służący do manipulacji czasem pracy kierowcy, rejestrowanym przez tachograf. Kara za ten niedozwolony czyn wyniosła 10.000 zł. Był to 23 tego typu przypadek ujawniony w tym roku przez inspektorów WITD w Białymstoku.

W dniu 09.08.2007 r. około godziny 02:00 na drodze krajowej numer 8 w pobliżu miejscowości Popiołówka doszło do wypadku z udziałem litewskiego samochodu ciężarowego oraz polskiego busa przewożącego osoby. W wyniku wypadku zginęły trzy osoby: kierowca polski i litewski oraz pasażerka busa. Przyczyny wypadku ustala policja. Droga numer 8 na chwilę obecną jest zablokowana.

W okresie 7 miesięcy bieżącego roku 17 inspektorów transportu drogowego WITD w Białymstoku nałożyło ogółem 2531 mandatów za naruszenia ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kwota nałożonych kar przekroczyła 260 tys. złotych.

Spośród ogólnej liczby mandatów 1490 dotyczyło naruszeń Prawa o ruchu drogowym, z czego 1342 tj. 90 % mandatów, nałożono za przekroczenie dozwolonej prędkości przez kierowców pojazdów ciężarowych. Kwota kar z tego tytułu sięgnęła prawie 50 % ogólnej sumy tego rodzaju wykroczeń.

Ponadto, w okresie tym, inspektorzy ujawnili 18 nietrzeźwych kierującym pojazdami ciężarowymi, w większości podczas regularnych akcji „Bezpieczna Ósemka”.

Na dzień 31 lipca 2007 r. przeprowadzono 5789 kontroli drogowych, w wyniku których nałożono na przedsiębiorców 1680 decyzji administracyjnych o ukaraniu na kwotę ponad 2.476 tys. złotych. W ramach tych kontroli dokonano sprawdzenia 4744 pojazdów przewożących rzeczy oraz 1044 przewożących osoby. 587 kontroli dotyczyło przewozów towarów niebezpiecznych, 68 przewozu zwierząt i 71 przewozu odpadów. Sprawdzono 10 pojazdów na zawartość leju opałowego w zbiornikach, zatrzymano 240 dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Podczas kontroli drogowych zarejestrowano 7109 różnego rodzaju naruszeń, z czego najliczniejszą grupę stanowią w dalszym ciągu naruszenia dotyczące czasu pracy kierowców (5745) i związane z brakiem lub niewłaściwą obsługą tachografów (80 %).

Równolegle z kontrolami drogowymi przeprowadzono 25 kontroli w firmach transportowych, z czego w 13 przypadkach nałożono kary administracyjne na kwotę ponad 212 tys. złotych. W trzech przypadkach wystosowano wnioski o cofnięcie uprawnień przewozowych. Na stwierdzone ogółem 1045 naruszeń, podobnie jak podczas kontroli drogowych, największą grupę (1026) stanowią naruszenia z czasu pracy kierowców.

W omawianym okresie przeprowadzono dodatkowo 358 kontroli dotyczących gabarytów pojazdów i nacisków na osie. Nałożono 213 decyzji o ukaraniu za przekroczenie obowiązujących parametrów na łączną kwotę ponad 247 tys. złotych. Kary z tego tytułu stanowią dochody zarządców dróg. Stwierdzono 395 naruszeń, w tym:

 • 189 przekroczeń dopuszczalnych wymiarów,
 • 199 przekroczeń dopuszczalnych nacisków na osie,
 • 7 przekroczeń dopuszczalnej masy całkowitej.

W 16 przypadkach nie dopuszczono pojazdów do dalszej jazdy.

W dniu 30 lipca br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku, pełniący służbę na punkcie kontrolnym w Łomży, otrzymali informację, że drogą krajową nr 63 od strony Stawisk w kierunku Łomży porusza się ciężarówka (zestaw składający się z ciągnika siodłowego wraz z naczepą), której sposób prowadzenia może sugerować, że kierowca jest śpiący lub w stanie nietrzeźwym. Inspektorzy zatrzymali podejrzany pojazd do kontroli. Pojazd należał do polskiego przewoźnika a kierował nim polski kierowca. Po otwarciu kabiny kierowcy, inspektorzy poczuli woń alkoholu. Kierowca odmówił poddania się badaniom na zawartość alkoholu. Inspektorzy wezwali policjantów i przekazali im kierowcę wraz z pojazdem i dokumentami do dalszych czynności. Po rozmowie z policjantami kierowca poddał się badaniom - stwierdzono 1,5 promila alkoholu we krwi. Pojazdem wykonywano międzynarodowy transport 20 ton ołowiu na trasie z Federacji Rosyjskiej do Niemiec. Jest to drugi przypadek wykrycia przez inspektorów WITD w Białymstoku prowadzenia pojazdu przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwym w ciągu ostatnich 6 dni na punkcie kontrolnym w Łomży.

W dniu 30 lipca 2007 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Białymstoku o współpracy w zakresie ochrony dróg publicznych przed nadmiernym zużyciem. W ramach porozumienia Prezydent Miasta udostępni pomieszczenia noclegowe inspektorom WITD w Białymstoku przeprowadzającym kontrole pojazdów na terenie Łomży. Dzięki temu inspektorzy w ramach kilkudniowych delegacji będą przeprowadzać kontrole pojazdów przejeżdżających przez Łomżę. Pozwoli to na wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonywanie kontroli drogowych oraz znacznie zwiększy liczbę pojazdów objętych kontrolą w tym rejonie.


Treść umowy