W dniu 20 czerwca 2007 r. inspektorzy WITD w Białymstoku w trakcie dojazdu na punkt kontroli zauważyli, że na poboczu drogi znajduje się zespół pojazdów składający się z ciągnika i naczepy. Pojazd należał do polskiego przewoźnika. Zastane okoliczności wskazywały na zaistnienie zdarzenia drogowego z udziałem ww. pojazdu.

Wstępnie ustalono, że ciężarówka wjechała na pobocze drogi i dalej do przydrożnego rowu w celu uniknięcia zderzenia z samochodem osobowym.

Po powiadomieniu policji o zaistniałym zdarzeniu inspektorzy przystąpili do kontroli pojazdu. W wyniku podjętych czynności ustalono, że kierowca wyjął z tachografu wykresówkę i wyrzucił ją do rowu, jak wyjaśnił, w celu ukrycia naruszeń. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili m.in. skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 4 godziny i 30 minut oraz przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 6 godzin i 30 minut, kierowca prowadził pojazd bez wykonania prawidłowego odpoczynku przez 15 godzin i 30 minut.

Ocena zagrożeń wynikających z tranzytu materiałów niebezpiecznych drogą krajową nr 8 przez teren miasta Suwałki była tematem posiedzenia Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Suwałkach, które odbyło się 13 czerwca 2007 r.. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku.

Uczestnicy posiedzenia, m.in. przedstawiciele Straży Pożarnej i Policji i Straży Granicznej zwrócili uwagę na duży ruch pojazdów przewożących towary niebezpieczne, poruszających się drogą krajową nr 8 przebiegającą przez centrum Suwałk. Związane jest to z na dużą liczbą transportów z towarami niebezpiecznymi przekraczających granicę polsko-litewską w Budzisku. Jedyna droga z przejścia granicznego w głąb Polski i Unii Europejskiej prowadzi przez Suwałki.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego omówił wyniki kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne przeprowadzonych w województwie podlaskim w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2007 r. Z ustaleń kontroli wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło dokumentów przewozowych, instrukcji dla kierowcy; nieprawidłowości te nie miały bezpośredniego wpływu na zwiększenie zagrożenia dla ludności i środowiska. Ponadto Zastępca PWITD zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia liczby miejsc do kontroli na terenie Suwałk, w tym miejsca do ważenia pojazdów.

Przewodniczący posiedzeniu Zespołu Wiceprezydent Miasta Suwałki stwierdził, że realizacja tego zadania została ujęta w budżecie miasta.

W dniu 12 czerwca bieżącego roku odbyły się wspólne działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy. Działania te przeprowadzono na punktach kontrolnych w Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej.

  W wyniku przeprowadzonych działań skontrolowano:
 • 48 pojazdów, w tym: 13 polskich, 5 niemieckich, 8 litewskich, 4 estońskie, 12 łotewskich, 1 brytyjski,  1 belgijski, 4 rosyjskie, w tym 10 przewozów osób,
 • w 6 przypadkach kontroli po stronie polskiej stwierdzono naruszenia rozporządzenia 561, 2 naruszenia przepisów rozporządzenia 3821, 3 naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, 1 naruszenie przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, 5 naruszeń PRD,
 • inspektorzy ITD nałożyli 12 decyzji administracyjnych na kwotę 22.900 zł i 5 mandatów na kwotę   600 zł,
 • strona litewska nałożyła 7 kar finansowych na sumę 770 litów.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie co najmniej sześć razy w roku podejmują skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3920/85 i 3821/85. W dniu 12 czerwca 2007 r. po raz trzeci w 2007 r. przeprowadzono wspólne kontrole po obu stronach granicy tj. w Szypliszkach, Budzisku, Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej.

W godzinach porannych 11 czerwca br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka zatrzymali do kontroli dwa zespoły pojazdów ciężarowych należące do przewoźników z Łotwy. W wyniku poddania kierowców (obywateli Łotwy) badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, inspektorzy stwierdzili stan nietrzeźwości obu kierujących (po 0,50 mg/l).
Jest to już trzynasty przypadek wykrycia przez inspektorów WITD w Białymstoku kierowania ciężarówką przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu.

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych zakończono działania Inspekcji Transportu Drogowego pod nazwą „Bezpieczna ósemka”. Działania prowadzone była na całej długości drogi krajowej nr 8, przebiegającej przez województwa: podlaskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie i dolnośląskie.

  Rezultaty tych działań są następujące:
 • skontrolowano ogółem 617 pojazdów ciężarowych i autobusów,
 • nałożono 55 decyzji administracyjnych o ukaraniu przewoźników zagranicznych za stwierdzone naruszenia na łączną kwotę 52 300 złotych,
 • w stosunku do 13 przewoźników krajowych wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ewentualnego nałożenia kary,
 • dokonano badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u 379 kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów,
 • stwierdzono w wyniku tych badań stan nietrzeźwości u 6 kierowców,
 • ujawniono jedną manipulację tachografem w postaci dodatkowego wyłącznika,
 • za przekroczenie dopuszczalnej prędkości nałożono 73 mandaty karne na kwotę 7 500 złotych,
 • zatrzymano 18 dowodów rejestracyjnych ze względu na usterki w stanie technicznym pojazdów ciężarowych i autokarów, 6 pojazdów nie dopuszczono do dalszej jazdy.

Z uwagi na powyższe rezultaty takie działania będą kontynuowane.

W drugim dniu akcji „Bezpieczna ósemka” w Białymstoku przebywał Paweł Usidus Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Podczas wizyty Główny Inspektor obserwował pracę inspektorów transportu drogowego na punkcie kontrolnym zlokalizowanym w Białymstoku przy ul. Andersa., spotkał się z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim, Prezydentem Miasta Łomży Jerzym Brzezińskim, pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu oraz przewoźnikami zrzeszonymi w stowarzyszeniach działających w województwie podlaskim. Ponadto Pan Paweł Usidus wystąpił w telewizyjnym programie „Gość dnia” w TVP Białystok.

W rozmowie z Wojewodą poruszono problemy nurtujące tutejszy Inspektorat, a zwłaszcza potrzebę rozbudowy Inspektoratu o oddziały zamiejscowe w Suwałkach i Łomży, potrzebę lokalizacji nowych miejsc do kontroli i ważenia pojazdów. O powyższych sprawach Szef ITD rozmawiał także z Jerzym Brzezińskim – Prezydentem Miasta Łomży.
W czasie spotkania z przewoźnikami poinformował o pracach nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, oraz o działaniach ITD, które powinny być ukierunkowane na ograniczanie szarej strefy i walkę z nieuczciwymi przewoźnikami.

Inspektorzy w trakcie działań trwających dwie godziny skontrolowali 125 kierowców kierujących pojazdami ciężarowymi oraz autobusami. W dwóch przypadkach stwierdzono kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu.

Stosownie do decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego w dniach 4 – 5 czerwca 2007 r. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi akcję pod nazwą „Bezpieczna ósemka”. Akcja jest prowadzona na całej długości drogi krajowej nr 8 od drogowego przejścia granicznego z Czechami w Kudowie Zdrój do przejścia z Litwą w Budzisku. W akcji uczestniczą inspektoraty transportu drogowego z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Celem akcji jest m.in. ograniczenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych nadmierną prędkością, wyeliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego wśród kierujących pojazdami ciężarowymi i autokarami, wytworzenie wśród kierujących poczucia ciągłych kontroli prędkości oraz nieuchronności kary. W dniu 4 czerwca br. inspektorzy z wymienionych województw skontrolowali 295 pojazdów.

  W wyniku przeprowadzonych kontroli osiągnięto następujące rezultaty:
 • liczba nałożonych mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości - 21,
 • liczba kierowców przebadanych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - 197,
 • liczba kierowców, u których stwierdzono stan nietrzeźwości - 4,
 • liczba wykrytych wyłączników tachografów - 1,
 • liczba decyzji o nałożeniu kary na przewoźników - 23,
 • liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych - 8.

Działania w podobnym zakresie są kontynuowane w dniu dzisiejszym. Podobne akcje będą przeprowadzane cyklicznie przynajmniej jeden raz w miesiącu, a koordynatorami badań będą wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego z województw, przez które prowadzi droga krajowa nr 8, jedna z najniebezpieczniejszych dróg w Polsce.

W dniu dzisiejszym wykryto kolejny, ósmy już w tym roku przypadek kierowania pojazdem ciężarowym przez nietrzeźwego kierowcę. Jest to niechlubny rekord w stosunku do roku 2006, w czasie którego inspektorzy transportu drogowego ujawnili tylko siedem tego typu przypadków. Dnia 21 maja br. ujawniono przypadek kierowania po użyciu alkoholu przez kierowcę firmy polskiej, natomiast w dniu dzisiejszym kierowcą był obywatel Łotwy, u którego w wydychanym powietrzu stwierdzono stan nietrzeźwości wynoszący 0,36 mg/l. Liczba stwierdzonych przypadków kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu jest efektem wzmożonych kontroli w tym zakresie przeprowadzanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku.

W dniu 16 maja bieżącego roku odbyły się wspólne działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału w Kownie Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy. Działania te zlokalizowane były po obu stronach przejścia granicznego z Litwą Budzisko – Kalwarija oraz na punktach kontrolnych w Szypliszkach w Polsce i w pobliżu Mariampola na Litwie. Obok kierownictwa obu Inspektoratów w kontrolach wzięło udział po 6 inspektorów transportu drogowego z obu stron.

  W wyniku tych działań dokonano kontroli:
 • 38 pojazdów, w tym: 12 litewskich, 6 łotewskich, 11 polskich, 3 estońskie, 2 białoruskie, 1 niemiecki, 1 rosyjski, 1 czeski i 1 bułgarski;
 • wśród kontrolowanych były 3 okazjonalne przewozy osób i 35 przewozów rzeczy;
 • inspektorzy WITD w Białymstoku nałożyli 4 decyzje administracyjne za stwierdzone naruszenia na kwotę 2220 zł oraz 1 mandat karny na kwotę 100 zł za 5 przypadków naruszeń rozporządzenia 561 (czas pracy), 3 naruszenia przepisów rozporządzenia 3821 (tachografy) oraz 1 naruszenie ustawy o drogach publicznych i 1 naruszenie ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • w stosunku do jednego przedsiębiorstwa polskiego wszczęto postępowanie administracyjne za zainstalowany wyłącznik tachografu;
 • inspektorzy litewscy nałożyli 5 kar finansowych na kwotę 1200 litów.

Działania te są prowadzone stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. oraz wcześniejszych ustaleń przedstawicieli Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Litwy.

W dniach 7 - 8 maja 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadził działania pod nazwą Bezpieczna ósemka”. Celem działań było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 8. Kontrolą objęto pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 oraz autobusy. W czasie działań kontrolowano przestrzeganie przepisów Prawa o ruchu drogowym, a zwłaszcza przestrzeganie dozwolonej prędkości. W działaniach uczestniczyło 13 inspektorów WITD. Działania w tym zakresie będą kontynuowane przynajmniej raz w miesiącu. Poniżej wyniki działań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku w dniach 7-8 maja 2007 r. pod nazwą „Bezpieczna ósemka”:

 • Przeprowadzono ogółem 161 kontroli drogowych (56 pojazdów krajowych i 105 zagranicznych), nałożono 11 decyzji administracyjnych dotyczących naruszeń ustawy o transporcie drogowym.
 • Dokonano 58 prób alkotesterem, stwierdzając u jednego kierowcy krajowego stan po użyciu alkoholu; sprawę przekazano do dalszego prowadzenia policji.
 • Za przekroczenie dozwolonej prędkości nałożono na kierowców 66 mandatów karnych na ponad 5600 złotych (20 na kierowców krajowych i 46 na zagranicznych).
 • Ze względu na usterki w stanie technicznym pojazdów zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych.
 • Nie stwierdzono manipulacji tachografem.