18 i 19 września 2019 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wraz z inspektorami z województwa Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego uczestniczyli w działaniach kontrolnych pod nawą „Drogołamacz”.

Do zadań inspektorów biorących udział w akcji należało: ważenie pojazdów, kontrola czasu jazdy i odpoczynków kierowców, sprawdzanie wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego pojazdów. Kontrole miały na celu wyeliminowanie z ruchu przeciążonych pojazdów niszczących infrastrukturę drogową oraz kształtowanie świadomości wśród kierowców o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Inspektorzy skontrolowali 123 samochody. Za naruszenia przepisów związanych z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku osi pojazdów wobec przedsiębiorców wszczęto 2 postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 3000 zł. Za niestosowanie się do przepisów Ustawy o transporcie drogowym w stosunku do przedsiębiorców będzie się toczyło 6 postępowań na sumę 30800zł.

Kierowcy niestosujący się do przepisów o ruchu drogowym oraz regulacji dotyczących czasu pracy i tachografów kierowcy zostali ukarani 47 mandatami karnymi na łączną kwotę 12800zł. W 17 przypadkach kontrolujący zatrzymali dowody rejestracyjne w związku z  nienależytym stanem technicznym.

Podobne działania będą kontynuowane.

Inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie uczestniczyli w 2019 r. we wspólnych kontrolach z Inspekcją Litewską.

Stosownie do art. 5 Dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG – Państwa Członkowskie, co najmniej sześć razy w roku podejmą skoordynowane kontrole drogowe kierowców i pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85.

Wspólne działania odbywały się kolejno 9 kwietnia, 13 maja, 18 czerwca, 2 lipca, 22 sierpnia i 17 września br. na punktach kontrolnych po stronie litewskiej i po stronie polskiej. Łącznie skontrolowano 159 samochodów.

W trakcie kontroli stwierdzono 62 naruszenia rozporządzenia 561 i 3821 oraz przepisów umowy AETR, 4 naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, 3 naruszenia przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, 11 naruszeń przepisów dotyczących wymiarów, wagi i nacisków osi pojazdów, 30 innych naruszeń. Inspektorzy ITD wszczęli 25 postępowań administracyjnych i nałożyli 73 mandaty karne. Łączna kwota kar wyniosła 114450 zł.

Wspólne działania kontrolne będą kontynuowane w 2020 r.

Dzisiaj 28 sierpnia 2019 r. na ulicy Suchowolca w Białymstoku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali  do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika z Rumunii.

Samochodem przewożone były odpady z Litwy do Rumunii.

Podczas oględzin zespołu pojazdów kontrolujący inspektor stwierdził niedozwolone urządzenie służące do manipulacji danymi zapisywanymi w tachografie.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 11000 zł. Zabronione urządzenie zdemontowano w serwisie tachografów.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierowcę przekazano Policji.

Art. 315. Kodeksu Karnego wskazuje na odpowiedzialność kierowcy za fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych. § 1 stanowi, że kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto § 2 cytowanego artykułu określa, że tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym używa albo takie narzędzie w celu użycia w obrocie gospodarczym przechowuje.

Dzisiaj 2 lipca 2019r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonywali czynności kontrolnych na drodze szybkiego ruchu S8.

Uwagę ze względu na wielkość przewożonego towaru kontrolujących zwrócił „bus” ,należący do przewoźnika polskiego, przewożący deski. Kierowca wiózł je z miejscowości Ogrodniczki pod Białymstokiem do Mińska Mazowieckiego.

Samochód zważono. Inspektorzy nie mogli uwierzyć w wyniki, które pokazały wagi. Okazało się, że ciężar „busa” po odjęciu błędów wyniósł 10700kg. Taki samochód razem z towarem może zgodnie z przepisami ważyć 3500kg.

Dodatkowo przewożone deski nie były praktycznie zabezpieczone. Do mocowania ładunku kierowcy posłużył jeden jedyny pas.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami samochód został usunięty na parking strzeżony. Kierowcę ukarano dwoma mandatami karnymi po 500zł. każdy.

Wczoraj 26 czerwca 2019 r. podlascy inspektorzy na ulicy Suchowolca w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego, przewożącą nawozy na trasie z Litwy do Węgier.
Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik służący do manipulacji czasem pracy kierowcy. Samochód doprowadzono do serwisu tachografów i zdemontowano nielegalne urządzenie.
Przedsiębiorca wykonujący przewóz wpłacił kaucję na poczet kary w wysokości 10000 zł.

Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji. Art. 315. Kodeksu Karnego wskazuje na odpowiedzialność kierowcy za fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych. § 1 stanowi, że  kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto § 2 wspomnianego Kodeksu  określa, że tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym używa albo takie narzędzie w celu użycia w obrocie gospodarczym przechowuje.

W piątkowy poranek, podczas dojazdu na wyznaczony punkt kontroli, na jednej z ulic Białegostoku uwagę inspektorów zwrócił przeładowany „bus” przewożący drewno.
Po zatrzymaniu doszło do niecodziennej sytuacji, gdyż kierujący gwałtownie próbował opuścić samochód od strony pasażera. Zachowanie kontrolowanego wzbudziło podejrzenie co do stanu jego trzeźwości i wymagało stanowczej reakcji kontrolujących. Przeprowadzone badanie w tym zakresie nie wykazało nieprawidłowości. Dalsze czynności należało prowadzić na najbliższym punkcie kontroli umożliwiającym ważenie. Wydano kierującemu polecenie dojazdu w asyście pojazdu inspekcyjnego na wskazane miejsce.

Po dotarciu na punkt kontrolny okazało się, że nastąpiła nieoczekiwana zmiana miejsc. Za kierownicą znalazła się osoba , która poprzednio był pasażerem. Niezwłocznie zbadano trzeźwość aktualnego kierowcy, a wstępne wyniki wskazywały na stan nietrzeźwości. Wezwani funkcjonariusze policji dokonali sprawdzenia trzeźwości kierującego, a uzyskany wynik 0,2 mg/l potwierdził stan po użyciu alkoholu.
Ujawniono także przyczynę nietypowego zachowania kierującego po zatrzymaniu z ruchu. Mianowicie prowadzący wówczas samochód nie posiadał żadnych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dalsze postępowania w zakresie ujawnionych nieprawidłowości będzie prowadziła Policja.

Ostatecznie czynności kontrolne zakończono ważeniem „busa”  z ładunkiem i stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 1700 kilogramów. Z tytułu prowadzenia pojazdu przeładowanego na osobę kierującą do pierwszego zatrzymania z ruchu nałożono stosowny mandat karny.
Przed kontynuowaniem dalszej jazdy pojazd został rozładowany do parametrów normatywnych oraz przejęła go osoba trzecia posiadająca wymagane uprawnienia i będąca w stanie psychofizycznym umożliwiającym kierowanie.

W godzinach wieczornych 11 czerwca 2019r.  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  w Białymstoku wykonywali czynności kontrolne na drodze krajowej nr 19.

Do kontroli zatrzymano autobus linii regularnej, należący do przewoźnika ukraińskiego, kierowany przez załogę dwuosobową. Samochodem przewożonych było 23 osoby na trasie z Litwy na Ukrainę.

Po przeanalizowaniu danych zapisanych na wykresówkach kontrolujący stwierdzili rażące naruszenia na czasie pracy. Dwaj kierowcy skrócili odpoczynek dobowy o 9 godzin. Dodatkowo przekroczyli dopuszczalny czas jazdy dziennej - o 4 godziny i 45 minut oraz  o 3 godziny  i 20 min. Ponadto kierujący nie okazali  zaświadczeń o dniach wolnych. Na tarczkach nie było  wymaganych wpisów  dotyczących imienia kierowcy, daty wyjęcia z urządzenia kontrolno – pomiarowego (tachografu) oraz stanu licznika.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone maksymalną karą  ograniczoną  do 12000zł. Kierowcy odmówili przyjęcia mandatów karnych i zostali przekazani funkcjonariuszom Policji do dalszego postępowania.

Autobus do czasu opłacenia kaucji  został usunięty na parking strzeżony.

Wczoraj 10 czerwca br. w godzinach popołudniowych podlascy inspektorzy zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożącą, jak się później okazało, kradzione „busy”.

Kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzali czynności kontrolne na drodze krajowej nr 8 w pobliżu miejscowości Przewalanka. Litewski samochód ciężarowy zatrzymany został do rutynowej kontroli. Podczas sprawdzania przestrzeni ładunkowej inspektorzy stwierdził dwa „ busy”.

Fakt przewozu pod plandeką oraz dokumenty okazane przez kierowcę wzbudziły w kontrolujących bardzo duże wątpliwości co do legalności pochodzenia.

Na miejsce kontroli wezwano Straż Graniczną. Funkcjonariusze potwierdzili przypuszczenia kontrolujących. Okazało się, że przewożone przez obywatela Litwy Mercedesy Benz – Sprinter figurują w bazach danych jako skradzione. Jeden z przewożonych samochodów  „zmienił”  właściciela  w Belgii. W jego przedziale ładunkowym zainstalowany był warsztat wyposażony w wysokiej klasy i wartości sprzęt (elektronarzędzia, narzędzia warsztatowe). Drugiego „busa” skradziono w Holandii.

Kierowcę oraz ciężarówkę wraz z przewożonym „towarem” przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej, która będzie prowadzić dalsze postępowanie wyjaśniające.

6 czerwca 2019r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku stwierdzili dwa przypadki nietrzeźwych kierowców.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych na obwodnicy Białegostoku inspektorzy zatrzymali samochód osobowy. Okazało się, że kierujący jest nietrzeźwy. Badanie wykazało 0,35 mg/l alkoholu czyli około 0,7 promila.

Ponadto u kierującego łotewską ciężarówką, którą przewożone były materiały niebezpieczne  po drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka stwierdzono 0,16 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Obaj kierowcy zostali przekazani funkcjonariuszom Policji.

W dniu 03.06.2019 r. w rejonie dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy transportu drogowego z WITD w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów wykonujący przewóz produktów nabiałowych z Austrii do Finlandii w imieniu przewoźnika z siedzibą w Estonii.

Kierowca z rozbrajającą szczerością wyznał, iż od kilku dni wykonuje przewozy drogowe po Europie bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy bowiem ta straciła ważność. O problemie z kartą kierujący zorientował się dopiero w momencie zakończenia ważności karty dotychczas używanej. Nie wystąpił w przewidzianym terminie o wydanie nowej karty oraz nie wykonywał wydruków z tachografu umożliwiających identyfikację kierującego. W związku z powyższym nie dysponował nową kartą kierowcy, a dodatkowo nie okazał też wypisu z licencji wspólnotowej uprawniającej do wykonywania kontrolowanego przewozu.
Ponadto analiza danych zawartych w pamięci zainstalowanego w pojeździe cyfrowego urządzenia rejestrującego oraz na karcie kierowcy użytkowanej do upływu terminu ważności wykazała liczne naruszenia dotyczące dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych okresów odpoczynku i przerw.

Na domiar złego w wyniku oględzin zespołu pojazdów stwierdzono, iż pojemność zbiorników na paliwo w jakie została wyposażona kontrolowana jednostka transportowa wynosi łącznie 1745 litrów, tj. przekracza dopuszczalną normę określoną w umowie ADR o 245 litrów.

Na kierowcę nałożono 9 mandatów karnych oraz wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych zarówno na przewoźnika jak i na osobę zarządzającą transportem w łącznej wysokość 12350 zł.