Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w środę 19 maja 2021r na drodze krajowej nr 8 w Budzisku zważyli ciężarówkę należącą do litewskiego przewoźnika. Samochodem na trasie z Austrii na Litwę przewożony był papier i materiały budowlane.

Sprawdzenie wagi auta wykazało szereg naruszeń:

  • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 5,7 tony. Rzeczywista masa zestawu wyniosła 45 700 kg;
  • przekroczenie maksymalnego nacisku pojedynczej osi napędowej o 500 kg;
  • przekroczenie dopuszczalnego nacisku potrójnej osi o 2,2 tony.

Zawarte w dokumentach przewozowych dane, początkowo okazane przez kierowcę, dotyczące masy ładunku nie były zgodne ze stanem faktycznym. Po zważeniu ciężarówki kierujący przedstawił kontrolującym inne papiery potwierdzające stan rzeczywisty.

Dodatkowo analiza danych związanych z czasem pracy kierowcy wykazała przekroczenie czasu jazdy dwutygodniowej oraz niewłaściwą obsługę tachografu. Ładunek znajdujący się na skrzyni ładunkowej był niewystarczająco zabezpieczony.

Za stwierdzone naruszenia będzie odpowiadać firma przewozowa oraz zarządzający transportem. Kierujący został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 1300zł.

Normatywność zespołu pojazdów została przywrócona, a część towaru przeładowana na inny samochód. Przewoźnik na poczet przewidywanych kar wpłacił kaucję w kwocie 18 600 zł.

Przeładowaną ciężarówkę z przekroczeniem limitu objętości zbiorników paliwa ujawnili inspektorzy podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Za nieprawidłowości odpowiadać będzie  kontrolowany przewoźnik, wobec którego zostały wszczęte stosowne postępowania administracyjne.

We wtorek 18 maja br. w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku podlascy inspektorzy wytypowali do kontroli ciągnik z naczepą. Łotewski przewoźnik realizował międzynarodowy transport drogowy artykułów spożywczych i armatury łazienkowej z Hiszpanii na Litwę.

Wstępna analiza przedłożonych do kontroli dokumentów wzbudziła podejrzenia, iż parametry dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej kontrolowanego składu z ładunkiem mogły zostać przekroczone. Podejrzenia te potwierdzone zostały podczas ważenia. Rzeczywista masa całkowita ciężarówki z ładunkiem wyniosła 42 tony, tj. o 2 tony ponad wartość dopuszczalną.

Dodatkowo kontrola techniczna ciągnika siodłowego z naczepą ujawniła 3 zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej o 165 litrów maksymalny dopuszczalny limit określony w umowie ADR.

Konsekwencją ustaleń kontrolnych było wszczęcie trzech postępowań administracyjnych w sprawach nałożenia kar pieniężnych na podmiot wykonujący przewóz drogowy w łącznej wysokości 9 tys. zł.

Kierowca został ukarany trzema mandatami karnymi na kwotę łączną 800 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, naruszenie warunków przewozu towarów niebezpiecznych oraz podjęcie ładunku w ilości powodującej przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej.

Po uiszczeniu stosownych kaucji oraz wyładowaniu nadmiaru ładunku na inny samochód kierowca mógł kontynuować dalszą podróż.

Wczoraj 17 maja 2021r. na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę przewożącą szkło na trasie z Polski na Litwę.

Kontrolujący zważyli samochód. Okazało się, że o 3 tony została przekroczona dopuszczalna masa całkowita zestawu. Rzeczywista masa auta wyniosła 43 000 kilogramów.

Wobec przewoźnika oraz zarządzającego transportem i załadowcy towaru wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 14 tysięcy złotych. Kierowca za przekroczenie dozwolonej prędkości, niewłaściwy stan techniczny ciężarówki oraz przeładowanie samochodu został ukarany trzema mandatami karnymi na sumę 800 zł.

Przewożone szkło zostało przeładowane na inną naczepę dzięki czemu ciężarówka osiągnęła wagę zgodną z obowiązującymi przepisami.

Zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, zakazem dalszej jazdy oraz pobraniem kaucji na poczet przyszłej kary zakończyła się kontrola przeprowadzona przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

W piątek 14 maja 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy kontrolerzy sprawdzili ciężarówkę należącą do białoruskiego przewoźnika. Samochodem przewożone były artykuły gospodarstwa domowego na trasie z Polski do Rosji.

Podczas kontroli stanu technicznego naczepy stwierdzono pękniętą tarczę hamulcową tj.  usterkę niebezpieczną stwarzającą bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym.

Do czasu usunięcia usterki kierowcy zakazano dalszej jazdy. Wobec przedsiębiorstwa transportowego toczyć się będzie postępowanie administracyjne zagrożone karą 2000 złotych.

Wczoraj 11 maja 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy inspektorzy zatrzymali do kontroli polską ciężarówkę przewożącą na trasie z Niemiec do Polski opakowania do wyrobów mięsnych.

Po sprawdzeniu danych związanych z czasem pracy stwierdzono, że kierujący używał karty należącej do kierowcy, którego nie było w kabinie. Swój czas jazdy zapisywał na cudze konto. Dodatkowo przekroczył czas jazdy bez wymaganej przerwy o 1 godzinę i 33 minuty oraz nie rozpoczął odpoczynku tygodniowego w wymaganym czasie. Kontrolowany nie dokonywał także wpisów o swojej aktywności na karcie.

Na domiar wszystkiego naczepa znajdująca się w zestawie nie miała aktualnego badania technicznego.

Kierowca odmówił przyjęcia mandatów karnych. Do sądu zostanie skierowany wniosek o jego ukaranie.

Wobec przedsiębiorstwa toczyć się będzie postępowanie administracyjne zagrożone karą w łącznej kwocie 6,8 tys. złotych.

Wczoraj 27 kwietnia 2021 r. na drodze krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Budzisko inspektorzy z suwalskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli ciężarówki należącej do estońskiego przewoźnika. Samochodem przewożony był ładunek torfu na trasie Estonia - Czechy.

Kontrolujący zważyli auto i stwierdzili przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 2,4 t. Ponadto inspektorzy sprawdzili także pojemność zbiorników paliwa. Okazało się, że ich całkowita pojemność wyniosła 1745 litrów pomimo dopuszczalnych, określonych w przepisach 1500 litrach.

Wobec przewoźnika będą się toczyć trzy postępowania administracyjne -  z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym – zagrożone karami na łączną sumę 9 tysięcy złotych.

Kierowca opłacił także 2 mandaty karne w kwocie 600 złotych. Do czasu doprowadzenia do stanu normatywnego ciężarówka została usunięta na parking strzeżony.

W poniedziałek 26 kwietnia 2021r. na drodze  S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy inspektorzy zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego. Samochodem przewożone było wino  na trasie Włochy – Rosja.

Analiza danych cyfrowych wykazała, że kierowca w całym okresie objętym kontrolą tj. 29 dni  nie odebrał ani jednego regularnego odpoczynku tygodniowego. Stwierdzono skrócenia o prawidłowych odpoczynków o 14 godzin  i 43 minuty oraz o 20 godzin  i 5 minut. Dodatkowo kierujący ciężarówką skrócił odpoczynek dzienny o 2 godziny  i 38 minut.

Na poczet przewidywanej kary na przedsiębiorstwo wpłacona została  kaucja w wysokości 8 750 złotych. Kierowca opłacił mandaty karne w łącznej kwocie 3 700zł.

W niedzielę 25 kwietnia 2021 r. w okolicach miejscowości Jeżewo na drodze krajowej nr 8 inspektorzy  z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku ważyli ciężarówki.

Okazało się, że pomimo dużego bo wynoszącego 11,5 tony dozwolonego nacisku osi samochodu nie wszyscy respektują przepisy prawa.  Podczas kontroli dwukrotnie stwierdzono przekroczenie maksymalnego nacisku na oś napędową. Były to pojazdy należące do przewoźników z Litwy. Jeden z samochodów przewoził „osobówki” na trasie z Niemiec na Litwę, a drugi owoce z Holandii do Łotwy. W pierwszym przypadku waga została przekroczona o 1,4 tony, a w drugim o 1 500 kilogramów.

Wobec przedsiębiorców toczyć się będą postępowania administracyjne zagrożone karami w wysokości  po 10 000 złotych każde.

Do czasu opłacenia kaucji oraz doprowadzenia samochodów do wymiarów normatywnych ciężarówki zostały unieruchomione na parkingu strzeżonym.

Zakazem dalszej jazdy i wpłaceniem 2 500 złotych na poczet przyszłej kary zakończyło się sprawdzenie  litewskiej ciężarówki wykonującej międzynarodowy transport drogowy na trasie z Litwy do Anglii.

23 kwietnia 2021 r. na ul. Zjazd w ciągu drogi krajowej nr 61 w Łomży inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do  rutynowej kontroli drogowej samochód przewożący płatki śniadaniowe.

Podczas oględzin kontrolujący stwierdzili pękniętą tarczę hamulcową prawego koła osi przedniej. Usterka stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym dalszą jazdę. Do czasu jej usunięcia kierowcy zakazano dalszego poruszania się ciężarówką.

Wobec właściciela zespołu pojazdów oraz osoby zarządzającej transportem w firmie przewozowej toczyć się będą postępowania zagrożone karami administracyjnymi.

Wczoraj 20 kwietnia 2021r. na drodze S8 w okolicach miejscowości Rzędziany inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli we wspólnych działaniach z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej i pracownikami Urzędu Miar.

Kontrole ukierunkowane były na sprawdzanie ciężarówek przewożących towar w cysternach.

Łącznie skontrolowano 18 samochodów. W dwóch przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym. Wobec przedsiębiorców wszczęto wyjaśniające postępowania administracyjne, a na  kierowców nałożono trzy mandaty karne.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.