Podczas nocnych działań kontrolnych z 27 na 28 sierpnia.2010 r., na drodze krajowej nr 19 w Bielsku Podlaskim inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika polskiego. W trakcie analizy bieżącej wykresówki, inspektor stwierdził, że pojazd przemieszczał się, a tachograf zapisywał aktywność kierowcy jako odpoczynek. Dokonano oględzin pojazdu. Okazało się, że do urządzenia kontrolno- pomiarowego podłączono niedozwolone urządzenie dodatkowe w postaci magnesu.
Ponadto stwierdzono:

  • wykonywanie przewozu drogowego w okresie obowiązywania zakazów lub ograniczeń ruchu określonej kategorii pojazdów
  • wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych
  • skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego o 1 godz. i 30 minut.
  • wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty

W związku z wykrytymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie
administracyjne zagrożone karą pieniężną w maksymalnej wysokości 15 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł.

W dniu 20 sierpnia 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,36 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 21 sierpnia 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego. Podczas analizy danych cyfrowych zawartych na kartach kierowców oraz danych z tachografu cyfrowego stwierdzono, że w czasie, gdy pojazd poruszał się urządzenie cyfrowe rejestrowało odpoczynek. Dokonano oględzin urządzenia kontrolno - pomiarowego i jego elementów składowych. Kierowcy okazali magnes, którym posługiwali się w trakcie jazdy. Niedozwolone urządzenie dołączone do impulsatora wpływało na funkcjonowanie tachografu. Ponadto analiza danych cyfrowych wykazała trzykrotne skrócenie przez kierujących samochodem dziennego czasu odpoczynku. Na przedsiębiorcę nałożono karę w postaci decyzji administracyjnej na sumę 12800 zł. Kierowcę ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 700zł.

Do ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy m.in. współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska. Widząc potrzebę koordynacji działań obu inspekcji w zakresie kontroli transportu odpadów Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Wiesław Stalewski i Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Grażyna Żyła-Pietkiewicz zawarli w dniu 16 sierpnia br. porozumienie o współpracy.

Oba organy zobowiązały się do organizowania i koordynowania działań oraz udzielania wzajemnej pomocy w zakresie zwalczania i zapobiegania naruszeń związanych z ochroną środowiska, a w szczególności krajowego i transgranicznego przemieszczania odpadów. Inspektorzy zobowiązali się także do wzajemnego przekazywania informacji niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ich właściwości rzeczowej, współpracy przy realizacji działań kontrolnych, udzielania pomocy technicznej w miejscu kontroli oraz organizowania szkoleń i wymiany doświadczeń.

Ze względu na przygraniczne położenie województwa podlaskiego i posiadanie granicy wewnątrzunijnej z Litwą zawarte porozumienie ma istotne znaczenie zwłaszcza w zakresie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.

W dniu 17 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Celnym w Łomży odbył się „Dzień Otwarty Urzędu Celnego”. Powyższe wydarzenie miało miejsce na terenie Urzędu Celnego. Program „Dnia Otwartego” obejmował m.in. pokazy sprzętu specjalistycznego Służby Celnej oraz innych służb, tj. Policji, PSP oraz Inspekcji transportu Drogowego.
WITD w Białymstoku Oddział w Łomży do pokazu wystawił pojazd służbowy marki Fiat Ducato wraz z wyposażeniem. Pojazd cieszył się dużym zainteresowaniem pracowników Służby Celnej i ich rodzin a w szczególności dzieci. Zwiedzający zostali zapoznani przez inspektorów z WITD z zadaniami i specyfiką działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz odpowiadali na liczne pytania zwiedzających.

Inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dniu 17 sierpnia 2010r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego. Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie, wpięte w przewody doprowadzające impulsy do urządzenia kontrolno - pomiarowego, służyło do manipulacji czasem pracy kierowcy. W związku ze stwierdzonym naruszeniem - „wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe” - na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Kierowca został ukarany mandatem karnym w kwocie 600zł. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

W dniach od 5 do 10 sierpnia 2010 r. inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w działaniach „Bezpieczna taksówka” zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Kontrole taksówek prowadzono w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Inspektorzy kontrolowali przestrzeganie przez właścicieli taksówek przepisów ustawy o transporcie drogowym, w tym: posiadanie licencji, aktualność badań lekarskich i psychologicznych przez kierujących taksówkami. W dwóch przypadkach inspektorzy stwierdzili brak aktualnych badań. Wobec właścicieli taksówek wszczęto postępowania administracyjne w celu nałożenia kary pieniężnej. Za brak aktualnych badań lekarskich lub psychologicznych grozi kara w wysokości 500 złotych.

Zdjęcia pobrane ze strony www.podlaska.policja.gov.pl.

W dniu 28 lipca 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika krajowego, wykonującego międzynarodowy przewóz rzeczy. W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono, naruszenie warunków dot. dokumentacji pracy kierowcy w zakresie kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne oraz w zakresie wystawienia kierowcy zaświadczenia poświadczającego jego zatrudnienie i spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą. Dodatkowo ujawniono brak opłaty za przejazd po drogach krajowych. Podczas analizy czasu pracy kontrolowanego, inspektor stwierdził, że przedstawione do kontroli wykresówki były zapisywane za długo, jak też stwierdził nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych – selektor.

Ponadto w trakcie oględzin pojazdu wykryto liczne wady w jego stanie technicznym m.in.: widoczny kord na oponach, nieprawidłowe tablice wyróżniające pojazd długi i ciężki oraz ujawniono ubytki powietrza w układzie pneumatycznym. Ze względu na zły stan techniczny pojazdu i brak odpowiednich dokumentów zakazano dalszej jazdy. Za wymienione naruszenia z Ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną o wysokości 5800 zł., zaś kierowcę ukarano mandatem karnym na 250 zł.

W dniu 15 lipca 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Białystok inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika łotewskiego. Po zatrzymaniu kierujący opuścił natychmiast kabinę w celu usunięcia kompletu 3 sztuk magnesów zainstalowanych na impulsatorze umiejscowionym na skrzyni biegów. Zostały one przejęte przez funkcjonariusza prowadzącego kontrolę. Analiza danych pobranych z tachografu zainstalowanego w samochodzie ciężarowym potwierdziła samowolną ingerencję w funkcjonowanie cyfrowego urządzenia rejestrującego. Podłączenie niedozwolonego urządzenia powodowało rejestrację odpoczynku kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Za stwierdzone naruszenia:

  • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie;
  • samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe.

na przedsiębiorcę nałożono karę w postaci decyzji administracyjnej na sumę 12000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500zł. Pojazd został unieruchomiony na parkingu strzeżonym.

W dniu 13 czerwca 2010r. inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do przewoźnika białoruskiego. Pojazdem przewożone były materiały niebezpieczne, a wśród nich materiały wybuchowe. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych inspektor stwierdził, że kierowca nie posiada przeszkolenia w zakresie przewozu materiałów klasy 1 czyli wymienionych materiałów wybuchowych.

Za naruszenie " wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia" na przedsiębiorcę nałożono karę w postaci decyzji administracyjnej na kwotę 2000zł. Pojazd unieruchomiono na parkingu strzeżonym.