W dniu dzisiejszym inspektorzy po raz drugi w tym tygodniu ujawnili u kierowcy stan po użyciu alkoholu. Na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymał do rutynowej kontroli pojazd członowy przewoźnika estońskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych inspektor wyczuł wyraźną woń alkoholu wydzielaną przez kontrolowanego kierowcę. W wyniku przeprowadzanego badania stwierdzono stan po użyciu alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru ujawniono 0,24 mg/l, zaś drugi pomiar wykazał 0,22 mg/l w wydychanym powietrzu. Kierowcę i pojazd przekazano funkcjonariuszom Policji celem prowadzenia dalszych czynności.

Dnia 21 maja 2010 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Grajewo inspektorzy zatrzymali do kontroli łotewski pojazd, wykonujący międzynarodowy transport drogowy z Niemiec do Łotwy. Podczas analizy danych cyfrowych zapisanych na karcie kontrolowanego kierowcy oraz w tachografie cyfrowym zainstalowanym w pojeździe, inspektor stwierdził szereg nieprawidłowości:

 • dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu transportu drogowego o 11 godzin i 27 minut oraz o 18 godzin i 37 minut.
 • jedenastokrotne skrócenie dobowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu transportu drogowego - najwięcej o 6 godzin i 37 minut.

Dodatkowo stwierdzono nieprawidłowe operowanie przełącznikiem cyfrowego urządzenia rejestrującego, co umożliwiało zmianę aktywności kierowcy. Tego typu działania, zostały ujawnione łącznie w 6 dniach. Zamiast "okresu odpoczynku" tachograf rejestrował "okres innej pracy" oraz "okres gotowości".
Przewoźnik został ukarany w drodze decyzji administracyjnej karą pieniężną na kwotę 14 550 zł., zaś kierowca mandatem karnym o wysokości 1000 zł.

W dniach 12 - 14 maja na zaproszenie kierownictwa Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji Litwy, z roboczą wizytą w Wilnie przebywali przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego z Polski.
W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli:

 • Michał Rzemieniewski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD,
 • Mirosław Maksimiuk - Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD,
 • Wiesław Stalewski - Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
 • Artur Bal - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

W czasie wizyty dyskutowano na temat kontroli skoordynowanych, dwustronnej wymiany inspektorów, możliwości stałej wymiany przykładów dobrych praktyk, nowoczesnych sposobów kontroli i technologii przy dokonywaniu kontroli środków transportu drogowego, a także ustalono stanowiska odnośnie interpretacji formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.
Delegacja brała również udział - na specjalnie przygotowanym punkcie kontrolnym na Autostradzie A1 - w prezentacji kontroli drogowych wykonywanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji Litwy.

W dniu 18 maja 2010 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Kuźnica inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika rosyjskiego. W toku czynności kontrolnych inspektor ujawnił, że bieżąca wykresówka zawiera tylko zapis jazdy od chwili wezwanie kierowcy do kontroli do chwili zatrzymania, tj. około 50 m, poprzedzony 9 godzinnym odpoczynkiem. W związku z powyższym inspektor przystąpił do szczegółowych oględzin tachografu i wykrył w tylnej części urządzenia rejestrującego podłączenie ukrytego pod kokpitem pojazdu dodatkowego niedozwolonego urządzenia, w postaci wiązki czterech przewodów koloru niebieskiego na końcu bez izolacji. Jego użycie powodowało, że poprzez zwarcie końcówek przewodów tachograf podczas jazdy pojazdu rysuje odpoczynek w polach drogi, rodzaju aktywności kierowcy oraz prędkości.

Dla potwierdzenia powyższego kontrolujący inspektor przeprowadził próbą drogową w godzi. 08:55 - 09:25, co potwierdziło w sposób jednoznaczny, że ujawnione urządzenie służy do ingerencji w pracę tachografu. Z powyższej próby sporządzono dokumentację filmową oraz zarejestrowano ją na wykresówce. Ujawnione urządzenie zostało zdemontowanie i zatrzymano jako dowód w sprawie.

Za wykryte nieprawidłowości przewoźnik został ukarany w drodze decyzji administracyjnej, karą pieniężną w wysokości 15 000 zł, a pojazd zatrzymano na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia kary.

Dnia 14 maja 2010 r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Bobrowniki inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika rosyjskiego. Podczas analizy okazanej przez kierowcę wykresówki z dnia 13 - 14.05.2010 r. inspektor stwierdził, że kontrolowany jechał na uchylonym tachografie - bez zapisu - przez okres 1 h i 56 min. Następnie wyjął wykresówkę i za pomocą cyrkla dorysował zapis odpoczynku na wykresie prędkości. aktywności i drogi. Czynność ta miała na celu ukrycie ewentualnie powstałych naruszeń czasu pracy.

Za wykryte nieprawidłowości na przewoźnika nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku gościł dwóch funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego z Ukrainy. Goście zapoznali się ze struktura organizacyjną oraz zadaniami Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce, poprzez uczestnictwo w warsztatach, których tematyka była związana z interpretacją przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wraz z inspektorami polskimi prowadzili kontrole na drogach województwa podlaskiego, zapoznawali się z procedurami kontroli drogowych i kontroli przedsiębiorstw. Funkcjonariuszom Inspekcji ukraińskiej zademonstrowano różne sposoby zatrzymania pojazdów do kontroli, w tym z wykorzystaniem oznakowanych w ruchu. Brali również udział w ważeniu pojazdów, kontroli przewozu osób oraz kontroli materiałów niebezpiecznych na punktach znajdujących się na drogach krajowych. Efekty wymienionych doświadczeń przyczynią się do dalszego wzrostu bezpieczeństwa na drogach.

W dniach od 12.04.2010 r. do 30.04.2010 r. na przejściu granicznym w miejscowości Budzisko, przeprowadzono akcję szkoleniowo - kontrolną. Celem akcji było szkolenie z zakresu kontroli zezwoleń na międzynarodowy przewóz rzeczy przez teren Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany przez przewoźników spoza Unii Europejskiej. W akcji uczestniczyli inspektorzy transportu drogowego zatrudnieni w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego w kraju oraz funkcjonariusze policji z województwa podlaskiego. Efektem tych działań jest kontrola 3884 zezwoleń, w tym:

przewoźników rosyjskich 2668
przewoźników białoruskich 869
przewoźników mołdawskich 95
przewoźników ukraińskich 48
przewoźników macedońskich 43
przewoźników serbskich 42
przewoźników kazachskich 42
przewoźników chorwackich 40
przewoźników tureckich 22
przewoźników kirgiskich 8
przewoźników gruzińskich 4
przewoźników azerskich 2
przewoźników czarnogórskich 1


W 10 przypadkach wykryto brak posiadania w pojeździe przez kierowcę wymaganego zezwolenia i tym samym nałożono na każdego z przewoźników karę pieniężną w wysokości 10000 zł.

W dniu 03.05.2010r. na drodze krajowej nr 8 w okresie obowiązywania zakazu ruchu pojazdów ciężarowych inspektorzy transportu drogowego WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy należący do przewoźnika rosyjskiego z naczepą chłodnią. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż w naczepie chłodni zamiast artykułów żywnościowych, które mogły być przewożone podczas zakazu ruchu przewożone są deski, których przewóz był w czasie kontroli zabroniony. Tym samym próba przejazdu pojazdem z naczepą chłodnią i ukrytymi w niej deskami podczas obowiązującego zakazu ruchu została udaremniona.

Na przewoźnika została nałożona kara pieniężna w wysokości 1000 złotych. Kierowcy zakazano kontynuowania przewozu do czasu ustąpienia ograniczeń w ruchu. Pojazd został skierowany na parking strzeżony do czasu opłacenia kary pieniężnej.

Na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko zatrzymano do kontroli pojazd należący do przewoźnika niemieckiego. Analiza wykresówek wykazała niezgodność pomiędzy przejechaną ilością kilometrów i zapisami na wykresówkach. W czasie jazdy tachograf rejestrował odpoczynek. Przeprowadzono jazdę próbną, która wykazała prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że do urządzenia rejestrujacego zostało podłączone niedozwolone urządzenie dodatkowe w postci magnesu. Za wykryte nieprawidłowości na przewoźnika nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości 15 000 zł, zaś kierowcę ukarano mandatem w wysokości 1000 zł.

W dniu 21 kwietnia 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki inspektorzy zatrzymali do kontroli autobus fińskiego przewoźnika, którym wykonywany był przewóz osób na trasie Niemcy - Finlandia. Podczas analizy czasu pracy kierowców, inspektor stwierdził szereg nieprawidłowości. U pierwszego z kontrolowanych wykryto:

 • skrócenie dziennego okresu odpoczynku o 4 godziny i 20 minut,
 • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia o 13 godzin i 50 minut,
 • przekroczenie dopuszczalnego czasu jazdy ciągłej o 2 godziny i 30 minut.

U drugiego z kierowców ujawniono:

 • przekroczenie dopuszczalnego czasu jazdy ciągłej o 5 godziny i 20 minut,
 • skrócenie dziennego okresu odpoczynku o 4 godziny i 20 minut,
 • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia o 13 godzin i 50 minut.

Dodatkowo inspektor stwierdził brak opłaty za przejazd po drogach krajowych, formularza jazdy oraz zaświadczenia o dniach wolnych kierowcy. Przewoźnik został ukarany karą pieniężną w wysokości 16 500 zł., ale zgodnie z zapisami art. 92 pkt 2 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, kara ta została ograniczona do 15 000. Jeden z kierowców został ukarany mandatem karnym w kwocie 1000 zł za naruszenia norm czasu pracy i odpoczynku, a drugi z kierowców był przedsiębiorcą i został obciążony decyzją administracyjną.