W dniu 25 lutego 2010 r. na drodze krajowej nr 63 w Łomży inspektorzy z WITD w Białymstoku, zatrzymali do kontroli pojazd przewożący drzewo. W wyniku podjętych czynności kontrolnych, stwierdzono, że długość pojazdu wynosi 27,72 metra (względem dopuszczalnej normy 20,75 m), rzeczywista masa całkowita wynosi 47,82 tony (względem dopuszczalnej normy 40 t) oraz naciski na osie pojazdu przekraczają dopuszczalne parametry. Za naruszenia przepisów ustawy o drogach publicznych w stosunku do przedsiębiorcy realizującego przewóz wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 14 460 zł. Inspektor analizując normy czasu jazdy i odpoczynku kierowcy, ujawnił, że kierujący pojazdem znacznie przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego. Dodatkowo wykryto niewłaściwe operowanie przełącznikiem grup czasowych tachografu oraz naruszenie obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty. Za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 5 550 zł.
Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 600 zł.

W dniu 20 lutego 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,65 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,60 mg/l, trzeci pomiar dokonany na żądanie 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcę i pojazd przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 16 stycznia 2010r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonywali całodobowych kontroli pojazdów przewożących drzewo na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Grajewo. W trakcie czynności kontrolnych dokonywano ważenia ciężarówek oraz sprawdzano czas pracy kierowców. Stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o drogach publicznych:

 • wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty,
 • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego,
 • skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego,
 • przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewozu drogowego,
 • nieprawidłowe operowanie przełącznikiem cyfrowego urządzenia rejestrującego umozliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy,
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych,
 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków pojedynczej osi nienapędowej,
 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

W stosunku do czterech polskich przedsiębiorców wykonujących wymienione przewozy drogowe zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej wysokości 26 360zł. Na przedsiębiorcę z Litwy została nałożona kara w postaci decyzji administracyjnych na kwotę 3680zł. Za usterki techniczne pojazdu został zatrzymany dowód rejestracyjny.
Ponadto za stwierdzone naruszenia kierowcy samochodów ciężarowych zostali ukarani mandatami karnymi w wymiarze 2000zł.

W dniu 11 stycznia 2010r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Grajewo/Toczyłowo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku kontrolowali pojazdy przewożące drzewo okrągłe. Czynności kontrolne polegały m.in. na określeniu nacisków osi na drogę, sprawdzeniu dopuszczalnej masy całkowitej i wymiarów poruszających się pojazdów oraz przeanalizowaniu czasu pracy kierowców. W ich wyniku stwierdzono szereg naruszeń przepisów Ustawy o drogach publicznych oraz Ustawy o transporcie drogowym:

 • przekroczenie dopuszczalnych nacisków: podwójnej osi napędowej pojazdów silnikowych oraz pojedynczej osi nienapędowej,
 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
 • przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem,
 • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu,
 • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego,
 • nieprawidłowe działanie urządzenia rejestrującego- wykresówka zapisywana była za długo,
 • wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty,
 • nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu.

W stosunku do trzech przedsiębiorców wykonujących wymienione przewozy drogowe zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej wysokości 59 710zł.

W dniu 11 stycznia 2010r., w godzinach wieczornych, na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Białystok inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w po użyciu alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,23 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,18 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 10 lutego 2010r. na drodze wojewódzkiej nr 685 w miejscowości Narew inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika polskiego. Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie, wpięte w przewody doprowadzające impulsy do urządzenia kontrolno - pomiarowego, służyło do manipulacji czasem pracy kierowcy. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca posługiwał się niedozwolonym „wyłącznikiem”. Ponadto stwierdzono także inne naruszenia tj. przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego, wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty, nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem), oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu.

W stosunku do przedsiębiorcy wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 16 150 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 1000zł. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

W dniu 3 lutego 2010 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika krajowego.
Podczas kontroli stwierdzili 33 naruszenia przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów oraz minimalnych przerw i odpoczynków.
W kontrolowanym okresie kierowca:

 • szweściokrotnie skrócił dzienny czas odpoczynku, w tym o 5 godzin 25 minut, o 4 godziny oraz 3 godziny 45 minut;
 • 6 razy przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu, najdłuższe okresy prowadzenia pojazdu bez wymaganego odpoczynku dziennego wyniosły: 40 godzin 28 minut, 36 godzin 34 minuty, 18 godzin 58 minut, ponadto dwukrotnie okresy prowadzenia pojazdu bez wymaganego odpoczynku wyniosły powyżej 15 godzin;
 • czterokrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej minimalnej przerwy;
 • w 11 przypadkach bez uzasadnienia użył więcej niż jednej wykresówki w ciągu doby.

Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w celu nałożenia kary pieniężnej. Za stwierdzone nieprawidłowości naliczono łączną karę w wysokości 24300 złotych. Kara ta, na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym podlega ograniczeniu do 15000 złotych.
Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

W dniu 15 stycznia 2010r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu ciężarowego należącego do polskiego przewoźnika.
W wyniku analizy danych z karty kierowcy stwierdzono szereg naruszeń czasu pracy:

 • trzykrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego w wymiarze: 58 minut, 8 godzin i 26 minut oraz 29 godzin i 38 minut;
 • ośmiokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego o 5 godzin i 51 minut, 2 godziny i 21 minut, 2 godziny i 34 minuty, 3 godziny i 43 minuty, 52 minuty, 1 godzinę i 18 minut, 5 godzin i 9 minut oraz 2 godziny i 28 minut;
 • sześciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 9 godzin i 15 minut, 3 godziny i 50 minut, 57 minut, 21 godzin i 28 minut, 1 godzinę i 4 minuty oraz 11 godzin i 41 minut;
 • przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu przewozu drogowego o 30 minut;
 • wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty.

W stosunku do przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 15000zł. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000zł.

Ważenie pojazdów przeprowadzono w dniu 13 stycznia 2010 r. w Białymstoku, zważono 6 pojazdów przewożących drewno okrągłe, w tym: 1 pojazd przewożący drewno brzozowe, 1 – drewno świerkowe, 4 – drewno sosnowe.

Zważone pojazdy przewoziły następującą ilość drewna:

 • 30m3 - 33,6 m3 drewna iglastego (świerk, sosna),
 • 30m3 drewna liściastego (brzoza).

Biorąc pod uwagę porę roku, oraz warunki atmosferyczne w czasie ważenia pojazdów, temperatura ok. -8oC, należy przyjąć, że następująca ilość przewożonego drewna w zasadzie będzie spełniać wymogi określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów:

Lp.Rodzaj pojazduRodzaj drewnaIlość drewna w m3
liczba osiHDS
1. 5 nie iglaste 29
2. 6 tak iglaste (bez świerku) 22
3. 6 tak świerk 29
4. 6 tak liściaste 22
 

W dniu 13 stycznia 2010r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej oraz przedstawicielami Stowarzyszeń Przewoźników dokonywali ważeń próbnych pojazdów przewożących drzewo okrągłe. Działania miały na celu określenie jaka ilość surowca może być przewożona pojazdami ciężkimi, aby nie były naruszane przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o drogach publicznych.