W dniu 2 czerwca 2009r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika węgierskiego. Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie, wpięte w przewody doprowadzające impulsy do urządzenia kontrolno - pomiarowego, służyło do manipulacji czasem pracy kierowcy. Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono karę pieniężną w postaci decyzji administracyjnej o wysokości 10 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 500zł.

W dniu 25 maja 2009 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Grabówka zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przedsiębiorcy. Podczas kontroli tachografu inspektor stwierdził, że do przewodów doprowadzających impulsy do tachografu wpięty jest wyłącznik. Ponadto inspektor stwierdził brak badań lekarskich i psychologicznych kierowcy oraz brak zaświadczenia o spełnianiu przez kierowcę wymagań określonych ustawą o transporcie drogowy. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy w celu nałożenia kary. Wysokość kary może wynieść 6200 zł. Kierowca kontrolowanego pojazdu został ukarany mandatem karnym w wysokości 800 zł za realizację przewozu drogowego pojazdem, do którego zostały podłączone niedozwolone urządzenia oraz inne nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wykresówek.

Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dniu 11 maja br. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko zatrzymali do kontroli trzy pojazdy należące do polskich przewoźników, przewożące z Polski do Estonii części elektrowni wiatrowych. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wymiarów. Każdy z pojazdów miał 52,5 m długości i 3,90 m szerokości. Kierowcy nie posiadali wymaganych przy tego typu przewozie zezwoleń wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Pojazdy zostały unieruchomione na parkingu do czasu uzyskania stosownych zezwoleń. Wobec przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne. Kierujących samochodami ukarano mandatami karnymi za brak wymaganego dokumentu.

Dnia 12 maja 2009r. po raz drugi w br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w skoordynowanych kontrolach drogowych z przedstawicielami Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litwy. Wspólne działania kontrolne przeprowadzono na punktach kontrolnych na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki i na przejściu granicznym po stronie polskiej. Inspektorzy WITD dokonali kontroli 21 pojazdów. W wyniku stwierdzonych naruszeń na przedsiębiorców nałożono 5 decyzji administracyjnych na kwotę 6250 zł. Kierowcy kontrolowanych samochodów zostali ukarani 4 mandatami karnymi na kwotę 1300 zł.

W dniu 24 kwietnia 2009r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w nocnych działaniach kontrolnych z funkcjonariuszami Policji oraz Służby Celnej. Punkty kontroli zlokalizowane były w Białymstoku, w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz w miejscowości Knyszyn. Dokonano kontroli 443 pojazdów, w tym 189 ciężarowych. Promieniami Roentgena prześwietlono ładunki 170 samochodów. W trakcie kontroli ujawniono jednego nietrzeźwego kierowcę. Ponadto stwierdzono, że jeden z kierowców nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Na kierujących nałożono 16 mandatów karnych. Za naruszenia przepisów Ustawy o Transporcie Drogowym na przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe nałożono 7 decyzji administracyjnych. Ujawniono także nielegalny przewóz 272 paczek papierosów bez akcyzy.

W dniu 26 kwietnia br., na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Łomża inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy służący do przewozu samochodów, należący do przewoźnika litewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,25 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano policji, pojazd został usunięty na parking strzeżony.

W dniu 16 kwietnia 2009r. inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Żółtki dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika estońskiego. Pojazdem przewożony był materiał niebezpieczny UN 1230 – metanol na trasie z Polski do Estonii. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono szereg naruszeń:

  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganych świadectw dopuszczenia ciągnika i cysterny;
  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzonym dokumentem przewozowym;
  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pojazdem bez wymaganych gaśnic lub wyposażonym w gaśnice niespełniające warunków określonych w umowie ADR;
  • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w nieprawidłowo oznakowanym wymaganymi nalepkami - pojeździe lub zespole pojazdów, cysternie.


Za stwierdzone naruszenia na przedsiębiorcę nałożono karę pieniężną w wysokości 13400zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym. Pojazd unieruchomiono na parkingu strzeżonym.

Mimo okresu świątecznego, ostatni weekend inspektorzy WITD w Białymstoku spędzili pracowicie. W okresie od 10 do 13 kwietnia 2009 r. skontrolowali 41 pojazdów, w 13 przypadkach kontrole kończyły się wydaniem decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorcę, 19 kierowców ukarano mandatami karnymi.

  • W dniu 10 kwietnia inspektor zatrzymał pojazd należący do przewoźnika litewskiego. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych inspektor stwierdził, że w pojeździe znajdują się zużyte nie oczyszczone akumulatory, odpady te są zaliczane do grupy odpadów niebezpiecznych. Kierowca nie posiadał stosownego zezwolenia na tranzyt odpadów przez terytorium Polski, w związku z czym stwierdzono naruszenie polegające na przewozie drogowym odpadów tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia. Ponadto stwierdzono naruszenia przepisów umowy ADR polegające na nieprawidłowym sporządzeniu dokumentu przewozowego, przewożeniu towarów niebezpiecznych w niewłaściwym opakowaniu oraz bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości na przewoźnika nałożona została kara w wysokości 10500 złotych, kierowcę ukarano mandatem za brak wymaganych dokumentów, pojazd skierowano na parking strzeżony. Sprawa została także przekazana do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska celem prowadzenia dalszych czynności.
  • Ponadto w dniu 13 kwietnia 2009 r. w jednym przypadku stwierdzono wykonywanie przewozów w okresie obowiązywania zakazów lub ograniczeń ruchu określonej kategorii pojazdów. Przewoźnik został ukarany karą pieniężną zgodnie z taryfikatorem.
  • W dniu 14 kwietnia br., tj. w pierwszy dzień po Świętach Wielkanocnych inspektorzy przeprowadzili kontrole trzeźwości kierowców. Między godzinami 8 a 9 skontrolowali trzeźwość 51 kierowców. W jednym przypadku stwierdzono stan po spożyciu alkoholu - kierowca, obywatel Litwy, posiadał w wydychanym powietrzu 0,23 mg/l alkoholu. Sprawę przekazano Policji.

W dniu 17 marca 2009r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Sztabin inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli drogowej polskiego autobusu. Pojazdem przewożone były dzieci na zajęcia szkolne. W trakcie czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie po użyciu alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,21 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,17 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 5 marca 2009r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Piotrowo inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika węgierskiego. Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie, wpięte w przewody doprowadzające impulsy do urządzenia kontrolno - pomiarowego, służyło do manipulacji czasem pracy kierowcy. W związku ze stwierdzonym naruszeniem- „wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe”- na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 500zł.. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

Ponadto w dniu 7 marca br. na drodze krajowej nr 63 w Łomży dokonano rutynowej kontroli pojazdu należącego do przewoźnika litewskiego. W czasie oględzin tachografu cyfrowego i jego części składowych stwierdzono, że do impulsatora umieszczonego w skrzyni biegów kontrolowanego pojazdu podłączone jest niedozwolone urządzenie w postaci magnesu. Powodował on zafałszowanie danych czasu pracy kierowcy. Podczas jazdy samochodu urządzenie kontrolno-pomiarowe rejestrowało odpoczynek. Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie cyfrowe, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie oraz samowolną ingerencję w funkcjonowanie tachografu cyfrowego na przedsiębiorcę nałożono karę administracyjną w wysokości 12000 złotych. Kierowcę ukarano mandatem karnym 1000 zł. Pojazd został unieruchomiony na parkingu strzeżonym.