W roku 2009 kontynuowane były wspólne działania kontrolne przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiko Litwy. W podanym okresie zorganizowano 6 wspólnych działań kontrolnych. Działania odbywały się raz w miesiącu, z których pierwsze odbyło się w kwietniu, polegały one na organizacji w jednym czasie w pobliżu granicy polsko-litewskiej kontroli pojazdów realizujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne. Ze strony polskiej w akcji uczestniczyło 19 inspektorów (głównie z Oddziału w Suwałkach), natomiast ze strony litewskiej – 25 inspektorów.

Wyniku podjętych działań polscy inspektorzy skontrolowali 88 pojazdów, inspektorzy litewscy skontrolowali 235 pojazdów. Kontrolami objęto pojazdy zarejestrowane w 12 krajach. Do najczęściej kontrolowanych należały pojazdy zarejestrowane w Polsce, Litwie, Federacji Rosyjskiej oraz Łotwie.

Poniższa tabela przedstawia wyniki wspólnych działań obu Inspekcji

    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku Oddział Kowieńskiej Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litewskiej
  Liczba skontrolowanych pojazdów (przewóz rzeczy/ przewóz osób) 87 / 11 216 / 19
Stwierdzone naruszenia Rozporządzenie 561/2006 i 3821/85 129 49
ADR 1 3
Ponadgabaryty 1 5
Brak licencji / zezwoleń 2 3
Inne naruszenia 16 8
  Łączna liczba naruszeń 149 68
  Kwota kar pieniężnych w PLN / LIT 33 170 zł 22 355 lit
 

W dniu 15 września 2009 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litwy przeprowadzili wspólne działania kontrolne. Działania prowadzone były po stronie polskiej w miejscowości Szypliszki, zaś po stronie litewskiej w miejscowości Kalwaria. W działaniach uczestniczyło 3 polskich i 4 litewskich inspektorów transportu drogowego.
Efektem wspólnych działań było:

 • kontrola 54 pojazdów,
 • ujawnienie 63 naruszeń przepisów z zakresu transportu drogowego, w tym 57 naruszeń przepisów dotyczących okresów jazdy, przerw i odpoczynków kierowców oraz stosowania tachografów,
 • nałożenie kar pieniężnych na przedsiębiorców na kwotę 8800 złotych (strona polska) oraz 4950 litów (strona litewska) oraz
 • ukaranie kierowców mandatami karnymi na łączną kwotę 2450 złotych.

W dniu 15 września 2009 r. na drodze krajowej nr 61 inspektorzy WITD w Białymstoku prowadzili kontrole pojazdów przewożących drewno oraz towary sypkie (np. żwir). Na drodze tej, na odcinku od miejscowości Stawiski do Augustowa dopuszczalny jest ruch pojazdów o naciskach osi do 8 ton. W działaniach kontrolnych, poza pojazdami oznakowanymi, uczestniczyli inspektorzy korzystający z pojazdu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator. Efektem wykorzystania pojazdu nieoznakowanego było zatrzymanie do kontroli polskiego pojazdu przewożącego drewno, w wyniku zważenia pojazdu na wyznaczonym parkingu w miejscowości Świdry stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku:

  • podwójnej osi napędowej o 9,51 t.,
  • pojedynczych osi nienapędowych o 2,09 t., oraz o 2,19 t.

oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 8,67 t.
Kierowca nie posiadał zezwolenia na przejazd pojazdu przekraczającego dozwolone naciski osi oraz ciężar.
Za stwierdzone naruszenia grozi kara w wysokości około 19 tys. złotych.

W ostatnich dniach inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku ujawnili podczas kontroli drogowych 2 wyłączniki tachografów. W obu przypadkach pojazdy należały do przewoźników łotewskich.

W dniu 4 września br. na drodze krajowej nr 19 podczas kontroli pojazdu inspektor stwierdził posługiwanie się przez kierowcę magnesem, w wyniku czego nastąpiła niedozwolona zmiana wskazań tachografu cyfrowego. Ponadto w czasie analizy zapisów tachografu ujawniono nieprzestrzeganie norm czasu prowadzenia pojazdów oraz skrócenie odpoczynku. Na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości 13400 złotych, a kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 złotych za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy.

Natomiast w dniu 8 września br. podczas kontroli pojazdu zatrzymanego na drodze krajowej nr 8 ujawniono podłączenie wyłącznika tachografu analogowego, ponadto inspektor stwierdził przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 2 godziny i 50 minut. W tym przypadku na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna w wysokości 11150 złotych, kierowcę ukarano grzywną w wysokości 1000 złotych.

W dniu 14 sierpnia 2009 r. Inspektorzy Transportu Drogowego wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przeprowadzili na drogach naszego powiatu działania, które miały na celu kontrolę prawidłowości przewożonych ładunków przez kierowców ciężarówek.

Policjanci i Inspektorzy na służbowych motocyklach, zatrzymywali kierowców, którzy próbowali omijać punkty kontrolne. Po wstępnym sprawdzeniu i stwierdzeniu naruszeń nakazywali im jazdę do punktów kontroli. Tam ważyli ciężarówki, kontrolowali ich stan techniczny, wymagane dokumenty oraz trzeźwość kierowców. Wyjątkową nierozwagą wykazał się kierowca, który przewoził materiały niebezpieczne bez wymaganych dokumentów, nie mając nawet świadomości, że jego ładunek należy do grupy towarów niebezpiecznych. Funkcjonariusze zatrzymali również mana ważącego wraz z ładunkiem ponad 60 ton, gdzie przepisy ograniczają maksymalny ciężar do 40 ton.

W dniu 12 sierpnia 2009 r. na drodze krajowej nr 61 w pobliżu miejscowości Świdry inspektorzy WITD w Białymstoku zauważyli, że pojazd z ładunkiem dłużycy, poruszający się w kierunku Łomży, skręcił nagle w boczną drogę szutrową. Ilość ładunku wskazywała na znaczne przekroczenie dopuszczalnych gabarytów. Inspektorzy podjęli pościg i po kilku minutach zatrzymali pojazd. Pojazd należał do polskiego przedsiębiorcy. Nakazano kierowcy dojazd do punktu kontroli, gdzie dokonano ważenia. W wyniku tych czynności stwierdzono:

 • znaczne przekroczenia nacisków osi pojazdu dopuszczalnych dla danej drogi,
 • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o ponad 12 ton.

Ponadto inspektorzy stwierdzili naruszenia ustawy o transporcie drogowym, tj. wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i użytkowania tachografów analogowych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne. Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu oraz dopuszczalnej masy całkowitej grozi kara w wysokości około 32 tys. złotych, natomiast za naruszenia ustawy o transporcie drogowym oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i użytkowania tachografów - w wysokości ok. 10 tys. złotych.

Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 650 złotych.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili kontrole autobusów komunikacji miejskiej w Suwałkach. W wyniku przeprowadzonych działań, z wykorzystaniem dymomierza otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Białymstoku dokonano kontroli 16 pojazdów. W żadnym z kontrolowanych autobusów nie stwierdzono przekroczenia norm zadymienia spalin.

Ponadto w Białymstoku przeprowadzono kontrole 58 autobusów komunikacji miejskiej. 38 pojazdów poddano badaniu dymomierzem. W 4 przypadkach wobec przedsiębiorców wszczęto wyjaśniające postępowanie administracyjne. Z powodu usterek oraz nadmiernego zadymienia spalin zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych. W trakcie kontroli 8 z kierowców poddano badaniu trzeźwości alkosensorem. Wszyscy kierujący pojazdami byli trzeźwi.

W porównaniu do lat poprzednich można stwierdzić, że stan techniczny autobusów komunikacji miejskiej poprawił się.

W dniu 13 lipca 2009r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w akcji „trzeźwość”. Działania polegały na „potokowym” badaniu trzeźwości kierowców pojazdów ciężkich. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zatrzymano pojazd ciężarowy należący do przewoźnika rosyjskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,81 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,79 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Stan nietrzeźwości stwierdzono także w przypadku polskiego kierowcy. Pierwsze badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 0,33 mg/l, drugie 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawy przekazano funkcjonariuszom Policji.

W dniu 25 czerwca 2009 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku stwierdzili, że na parkingu w miejscowości Świdry na drodze krajowej nr 61 znajduje się pojazd wraz z naczepą, z której kierowca wyrzuca na parking łopatą jakąś substancję. Po oględzinach pojazdu inspektorzy stwierdzili, że na naczepie znajdują się materiały niebezpieczne o numerach UN 1210, UN 1236, UN 3082, tj. farby drukarskie, metyloamina oraz inne materiały zagrażające środowisku. Materiały te wyciekały z nieszczelnych opakowań. W wyniku podjętych czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili, że pojazd nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej, kierowca pojazdu nie był przeszkolony w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych. Inspektorzy zakazali kierowcy kontaktu z przewożonymi materiałami. Ze względu na zanieczyszczenie środowiska (kierowca, czyszcząc naczepę, wyrzucał towar na parking oraz pobliski trawnik), powiadomili najbliższą jednostkę Straży Pożarnej. Strażacy, po przybyciu na parking, zabezpieczyli pojazd i ładunek i przeprowadzili akcję neutralizacji materiałów niebezpiecznych.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w wykonywanym przewozie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w celu nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej za:

 • wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych,
 • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia,
 • wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w nieprawidłowo oznakowanym pojeździe,
 • wykonywanie transportu drogowego bez wymaganych dokumentów (zaświadczenia poświadczającego zatrudnienie kierowcy i spełnianiu wymagań określonych ustawą).

Stwierdzone naruszenia są zagrożone karą w wysokości 6300 zł.
Kierowca pojazdu został ukarany grzywną w wysokości 350 złotych.

W dniu 8 czerwca 2009r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,18 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.