• Nieuprawnione posługiwanie się kartą kierowcy i zły stan techniczny naczepy.

  Wczoraj 1 czerwca 2022 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do  kontroli ciężarówkę należącą do słowackiego przewoźnika. Samochodem wykonywany był transport oleju słonecznikowego z Ukrainy do portu na terenie Litwy.

  Kontrolerzy stwierdzili naruszenia związane z czasem pracy. Kierujący w dniach poprzedzających kontrolę wykorzystywał podczas jazdy kartę innego kierowcy. Dodatkowo okazało się, że przedsiębiorca nie wczytywał  danych z karty w wymaganych przepisami prawa terminach.
  Bardzo duże zastrzeżenia budził stan techniczny naczepy. Inspektorzy znaleźli pęknięcia mocno skorodowanej ramy nośnej. Usterki bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu . Ponadto szyba czołowa ciągnika była pęknięta.

  Za posługiwanie się cudzą kartą kierowcę  ukarano mandatem 2000 zł. Wobec przedsiębiorcy toczyć się będzie postępowanie administracyjne zagrożone karą 5 500 zł. Za naruszenie związane ze złym stanem technicznym finansowo będzie odpowiadać także osoba zarządzająca transportem.  Kontrolujący zatrzymali ponadlimitową kartę drugiego kierowcy oraz dowody rejestracyjne i zakazali dalszej jazdy uszkodzoną naczepą.

 • Fałszywy dokument i zatrzymanie kierowcy.

  Międzynarodowy przewóz artykułów szybkopsujących został wstrzymany w wyniku kontroli drogowej. Zestaw wytypowany do sprawdzenia parametrów wagowych nie pojechał dalej. Inspektorzy ujawnili przekroczenia nacisku osi napędowej i posługiwanie się przez kontrolowanego fałszywym dokumentem jako autentycznym.

  We wtorek (23.05) w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy suwalskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku wskazali do kontroli ważeniowej ciężarówkę typu chłodnia należącą do przewoźnika litewskiego, którą przewożono schłodzone półtusze wieprzowe na trasie Belgia - Litwa.

  Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej pojazdu na drogę o 6%. Wartość wskazana na wagach wynosiła 12,2 t przy dopuszczalnych 11,5 t.  Kontrola ta nie skończyła się jednak wyłącznie na uregulowaniu kaucji na poczet kary i przywróceniu normatywności pojazdu. Sprawdzono także regulacje związane z przewożonym w temperaturze kontrolowanej ładunkiem. Zdatność naczepy użytej do transportu musiała być potwierdzona stosownym świadectwem lub tabliczką kontrolną umieszczoną w sposób trwały na chłodni.

  Kierowca okazał świadectwo, którego forma i treść sugerowały jego wystawienie przez uprawnione władze Litwy. Kontrolujący nie odnaleźli wymaganych zabezpieczeń, przez co zakwestionowano jego autentyczność. Potwierdzono, że kontrolowana naczepa nie została poddana w tym kraju wymaganemu badaniu, a co za tym idzie nie wydano okazanego świadectwa ATP. Uzyskany do kontroli dokument był sfałszowany.

  Za umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi pojazdu na drogę na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 1000 zł. Podmiot wykonujący przewóz uiścił kaucje na poczet przewidywanych kar pieniężnych w wysokości 9000 zł. Pojazd został usunięty na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony i pozostanie tam do czasu przywrócenia jego normatywności. W dokumentach przewozowych inspektorzy dokonali wpisu o użyciu środka transportu niespełniającego wymogów umowy ATP.

  W związku z posłużeniem się fałszywym dokumentem jako autentycznym, tj. przestępstwem, o którym mowa w art. 270 § 1 kodeksu karnego, kierujący został zatrzymany przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach celem przeprowadzenia stosownych procedur bezpośrednio po kontroli ITD.

  Inspekcja Transportu Drogowego regularnie kontroluje przestrzeganie przez uczestników przewozu drogowego norm określonych w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Kontrola właściwości doboru pojazdów oraz ciągłości łańcucha chłodniczego podczas przewozu drogowego przyczynia się do bezpieczeństwa i zachowania jakości szybko psującej się żywności.

 • Zatrzymanie z ruchu wprost na parking strzeżony.

  W środowe przedpołudnie (30.03) na obwodnicy Białegostoku, tuż przed wjazdem na S8 zatrzymano z ruchu skład białoruskiego przewoźnika. Podczas dojazdu na wyznaczony punkt kontroli inspektorzy zwrócili uwagę na nienaturalnie przechyloną naczepę. Początkowe podejrzenie o niezabezpieczeniu i przemieszczeniu ładunku okazały się nietrafione. Kierujący zestawem poruszał się bez koła z prawej strony ostatniej osi naczepy. Niezwłocznie podjęto niezbędne środki zaradcze poprzez eliminację z ruchu.

  Na trasie Rosja – Portugalia z ładunkiem 20300 kg w dużych pojemnikach do przewozu luzem poruszał się ciągnik z naczepą, która w dniu wcześniejszym uległa awarii. Kierowca podwiesił trzecią oś pasem transportowym i na polecenie przełożonego postanowił w takim stanie pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów drogą ekspresową do serwisu. Stwierdzone usterki w postaci braku koła trzeciej osi z prawej strony, brak klocków hamulcowych na trzeciej osi z prawej strony i pęknięte tarcze hamulcowe na tej osi z dwóch stron (dwie tarcze) stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  Rodzaj niesprawności oraz ich skumulowanie powodowało zakwalifikowanie do kategorii usterek niebezpiecznych. Zdziwienie kontrolujących wzbudził fakt wyboru znaczenie oddalonego serwisu, zamiast ograniczenie ryzyka poprzez dotarcie do najbliższego od miejsca wystąpienia awarii.
  Kierującego ukarano mandatem karnym na kwotę 200 zł, zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy, którą wezwany na miejsce zatrzymania podmiot holujący bezpiecznie doprowadził na parking strzeżony.

  Stwierdzenie wykonywania przewozu drogowego pojazdem z usterkami niebezpiecznymi skutkowało wszczęciem wobec przewoźnika postępowania administracyjnego zagrożonego karą pieniężną w wysokości 2000 zł z zakresu ustawy o transporcie drogowym.
  Uregulowanie przez przewoźnika wymaganych zobowiązań związanych z karą pieniężną oraz przywrócenie sprawności technicznej naczepy stanowią warunki konieczne do zwolnienia z parkingu i kontynuowania przewozu.

 • Wspólny mianownik – usterki niebezpieczne.

  Rutynowe kontrole drogowe w środowe popołudnie (23.03) na podlaskich drogach ujawniły kolejne przypadki usterek technicznych klasyfikowanych jako niebezpieczne. Czynności prowadzone na drogach krajowych nr 8 i 61 przez podlaskich inspektorów transportu drogowego zakończyły się wykryciem także innych nieprawidłowości. Kontrolowano przewozy wykonywane na trasach Węgry – Rosja, Białoruś – Niemcy i Polska – Mołdawia.

  Przypadek sprawdzany w m. Suchowola zwrócił uwagę inspektorów w zakresie stanu technicznego. Początkowe podejrzenia co do niesprawności hamulców naczepy osi trzeciej potwierdzono badaniami na stacji diagnostycznej. Na prawym kole trzeciej osi nie występowała siła hamowania hamulca roboczego. Usterkę zakwalifikowano jako zagrażającą bezpieczeństwu drogowemu, co skutkowało zakazem dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości. Dodatkowo analiza okazanych dokumentów wykazała, iż wymagane podczas kontroli zezwolenie nosi ślady przerobienia w części B (miejsca kraju załadunku). Kierowca przerobił wcześniejszy wpis nanosząc nowy H (Węgry). Nieprawidłowe wypełnienie blankietu zezwolenia powoduje utratę jego ważności, a przejazd uznaje się za wykonywany bez zezwolenia. Wobec przewoźnika rosyjskiego wszczęto postępowanie administracyjne ograniczone maksymalną ustawową wysokością 12 000 zł, a do czasu uregulowania należności i naprawy usterek technicznych skład doprowadzono i zabezpieczono na parkingu strzeżonym. Na miejsce kontroli wezwano policję, która kontynuowała czynności z zakresu posługiwania się przerobionym dokumentem.

  Kolejne dwie kontrole odbyły się w m. Łomża. Przewoźnik mołdawski nie zastosował się do lokalnych ograniczeń tonażowych, co skutkowało sprowadzeniem zestawu ładownego do kontroli.  Podczas kontroli stwierdzono w naczepie pękniętą tarczę hamulcową koła prawego osi 2. Wykryta usterka niebezpieczna spowodowała niedopuszczenie do dalszego uczestnictwa w ruchu drogowym. W związku ze stwierdzeniem usterki niebezpiecznej wszczęto postępowanie administracyjne i zabezpieczono kaucję w wysokości 2000zł.
  Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500zł za złamanie zakazu tonażowego na ul. Zjazd w Łomży. Zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy, wydano kierowcy zakaz poruszania się pojazdem do czasu usunięcia nieprawidłowości.

  Trzeci z przypadków dotyczył składu przewoźnika białoruskiego, którym transportowano meble. W trakcie kontroli nieszczelny okazał się zbiornik paliwa zlokalizowany po lewej stronie pojazdu. Wyciek polegał na stale tworzących się kroplach paliwa spadających na podłoże i tym samym na drogę, po której pojazd się poruszał. Przyczyną nieszczelności okazał się niesprawny kran spustowy zbiornika paliwa. W czasie trwania kontroli kierowca zdołał uszczelnić  skutecznie wyciek. Kolejna usterka niebezpieczna została staryfikowana i wszczęte postępowanie administracyjne. Zabezpieczono kaucję w wysokości 2000zł. Ponieważ kierowca wyeliminował wyciek w trakcie kontroli pojazd został dopuszczony do ruchu drogowego.

  Weryfikacja stanu technicznego stanowi składową każdych działań kontroli na drogach realizowanych przez inspektorów transportu drogowego.

 • Niebezpiecznie niesprawna cysterna.

  W środowe przedpołudnie (23.03) na drodze krajowej 8 w Suchowoli zatrzymano do kontroli zestaw białoruskiego przewoźnika oznaczony tablicami barwy pomarańczowej po rozładunku. Wcześniejsze ostatnie kontrole takich transportów nie wypadały pozytywnie z zakresu stanu technicznego, więc i tym razem inspektorzy zwrócili szczególną uwagę na sprawność zestawu.  Ponownie wyniki były wysoce niezadawalające. Biorąc pod uwagę rodzaj przewozu niezwłocznie podjęto niezbędne środki zaradcze.

  Na trasie Polska – Litwa – Białoruś po rozładunku towaru niebezpiecznego UN1965, poruszał się próżny nieoczyszczony skład z niesprawnymi hamulcami naczepy. Podjęto decyzję o doprowadzeniu jednostki na najbliższą stację diagnostyczną w celu szczegółowej weryfikacji stanu technicznego.

  Badanie na urządzeniu rolkowym potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia inspektorów. Na lewym kole trzeciej osi nie występowała siła hamowania hamulca roboczego. Na lewym kole drugiej osi siła hamowania hamulca roboczego była zbyt mała. Różnica sił hamowania hamulca roboczego drugiej osi wyniosła 82%.

  Dodatkowo na drugiej osi z lewej strony naczepy ujawniono pękniętą tarczę hamulcową.

  Rodzaj usterek wskazywał na lekkomyślność podmiotu wykonującego przewóz ładowny z materiałem niebezpiecznym, a ich charakter zagrażał bezpieczeństwu drogowemu.

  Zatrzymano dowód rejestracyjny cysterny i zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości.

  Stwierdzenie wykonywania przewozu drogowego pojazdem z usterkami niebezpiecznymi skutkowało wszczęciem wobec przewoźnika postępowania administracyjnego zagrożonego karą pieniężną w wysokości 2000 zł z zakresu ustawy o transporcie drogowym.

 • Pęknięte tarcze hamulcowe i inne usterki niebezpieczne.

  Po kontroli inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzonej wczoraj 16 marca 2022 r. na drodze S8 w miejscowości Jeżewo  rosyjska ciężarówka przewożąca półprodukty do produkcji materiałów sportowych została umieszczona na parkingu strzeżonym.

  Podczas sprawdzania stanu technicznego okazało się, że dwie tarcze hamulcowe osi przedniej samochodu są pęknięte. Dodatkowo kontrolujący stwierdzili nadmiernie ruchome końcówki drążka kierowniczego poprzecznego lewej i prawej strony. Mogło to spowodować ich rozłączenie, a w konsekwencji brak możliwości kierowania pojazdem. Wady m.in. układu hamowania potwierdziło badanie na stacji diagnostycznej, na którą została zaprowadzona kontrolowana ciężarówka.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie kontroli ruchu drogowego  usterki zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne.

  Samochód został usunięty na parking strzeżony. Kierowca będzie mógł kontynuować dalszą jazdę po wpłaceniu kaucji na poczet kary w wysokości 2 000  złotych oraz usunięciu wad w stanie technicznym.

 • Zatrważający stan techniczny w przewozie ADR.

  W piątkowe popołudnie (4.03) na drodze S8 w kierunku Białegostoku zatrzymano do kontroli zestaw białoruskiego przewoźnika oznaczony tablicami barwy pomarańczowej na zezwoleniu CEMT w kategorii EuroVI. Uwagę inspektorów zwróciły liczne problemy techniczne naczepy-cysterny wpływające na stateczność. Biorąc pod uwagę rodzaj ładunku niezwłocznie podjęto niezbędne środki zaradcze.

  Na trasie Belgia – Litwa przewożono 23 830 kg towaru niebezpiecznego UN1987 Alkohole zestawem, którego wstępna ocena stanu technicznego budziła uzasadnione wątpliwości kontrolujących. Podjęta decyzja o doprowadzeniu jednostki na najbliższą stację diagnostyczną okazała się trafna. Na miejscu przeprowadzono szczegółową kontrolę stanu technicznego, a jej wyniki zaskoczyły inspektorów.

  Na stanowisku diagnostycznym ujawniono szereg usterek. Brak siły hamowania na jednym kole drugiej osi naczepy, brak trzech czujników prędkości obrotowej kół do ABS (Przeciwblokujący układ hamulcowy), jeden niesprawny czujnik ABS, uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej ABS, odcięcie przewodów modulatora EBS (Elektronicznego systemu hamowania) oraz bardzo poważne obluzowanie mocowania zawieszenia na pierwszej osi.

  Rodzaj usterek wskazywał na lekkomyślność podmiotu wykonującego przewóz ładowny z materiałem niebezpiecznym. Taka postawa nie mogła spotkać się z akceptacją kontrolujących, a zdiagnozowana sytuacja wymagała działań natychmiastowych polegających na zabezpieczeniu składu na parkingu strzeżonym do czasu skutecznej naprawy.

  Wezwano funkcjonariuszy policji oraz Straż Pożarną. Działania PSP sprowadzały się do oceny zagrożenia. Stan cysterny i jej wyposażenia nie budził zastrzeżeń.

  Łączna kwota naruszeń wyniosła aż 16 500 złotych. Stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem z usterkami niebezpiecznymi, co skutkowało zakwestionowaniem także okazanego zezwolenia CEMT/EKMT w zakresie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań EUROVI. Dodatkowo ujawniono brak na naczepie wymaganej tabliczki z naniesionymi trwale danymi technicznymi i okresowych przeglądów, brak wymaganego wyposażenia gaśniczego. Usterki układu ABS i brak podwójnej izolacji przewodów elektrycznych powodowały utratę cech technicznych wymaganych dla naczep klasy FL do przewozu materiałów niebezpiecznych.

  Na podstawie obowiązujących przepisów wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karami pieniężnymi z ograniczeniem w wymiarze do wysokości 12000 zł z zakresu ustawy o transporcie drogowym oraz kolejne postępowanie administracyjne 4500 złotych z zakresu przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych.

  Użycie do przewozu materiałów niebezpiecznych naczepy w tak złym stanie technicznym należy określić jako lekkomyślność i brak profesjonalizmu przewoźnika. Braku stabilizacji toru jazdy przy gwałtownym hamowaniu to krok w kierunku tragedii na drodze, której skutki przy przewozie materiałów niebezpiecznych mogły mieć znaczne rozmiary.

 • Za duże zbiorniki na paliwo i niesprawny system ogrzewania postojowego.

  Przedsiębiorcy, właściciele dwóch ciężarówek rosyjskich i dwóch  białoruskich w wyniku naruszeń stwierdzonych podczas kontroli drogowych przeprowadzonych przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku musieli opłacić kaucje w wysokości po dwa tysiące każdy, aby ich samochody mogły kontynuować dalszą podróż.

  Wczoraj 3 marca 2022 r. w Siemiatyczach na drodze krajowej nr. 19 kontrolerzy z podlaskiego WITD stwierdzili w trzech ciężarówkach przewożących owoce na trasie z Serbii do Rosji zbyt dużą pojemność zbiorników paliwa. Zgodnie z przepisami związanymi z przewozem materiałów niebezpiecznych nie mogła ona być większa niż 1 500 litrów. Dwa zestawy posiadały po 1625 litrów, a trzeci 1620 litrów.

  Inspektorzy sprawdzili także zespół pojazdów z cysterną gazową przewożącą pozostałości po rozładunku gazu. W ciągniku siodłowym stwierdzono wadliwie działający system ogrzewania postojowego. Tym samym nie spełniał warunków dla ciężarówek mogących przewozić towary niebezpieczne.

  Wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami po 2 tysiące każde.

 • Usterka niebezpieczna - odłączone hamulce koła.

  Wczoraj 16 lutego 2022 r. podczas kontroli ciężarówki należącej do litewskiego przewoźnika inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku stwierdzili usterkę niebezpieczną stanu technicznego.
  Czynności kontrolne odbywały się na drodze S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo. Samochodem wykonywany był przewóz drogowy artykułów aluminiowych na trasie z Hiszpanii na Litwę.

  W czasie sprawdzania stanu technicznego zestawu ciężarowego kontrolerzy zauważyli, że przewody układu hamulcowego doprowadzające powietrze do siłownika koła naczepy zostały zagięte przy użyciu opaski zaciskowej, a sam siłownik został zablokowany. Powodowało to brak siły hamowania na kole. Kierowca oświadczył, że odcięcie dopływu powierza wykonał na terenie Francji na polecenie przełożonego. Usterka została zakwalifikowana jako zagrażająca bezpieczeństwu drogowemu.

  Za wykonywanie przewozu drogowego samochodem posiadającym usterkę układu hamulcowego zakwalifikowaną jako niebezpieczna odpowiadać będzie finansowo właściciel firmy przewozowej oraz osoba zarządzająca transportem. Kaucja na poczet przyszłej kary w wysokości 2 500 zł została opłacona na miejscu kontroli.

  W związku z usterką zakazano dalszej jazdy do czasu jej usunięcia  i zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy.

 • Transport na parkingu po kontroli Inspekcji.

  Usunięciem na parking strzeżony, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego naczepy i wszczęciem dwóch postępowań zagrożonych karami administracyjnymi zakończyła się kontrola drogowa ciężarówki należącej do tureckiego przewoźnika.

  Wczoraj 2 lutego 2022 r inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża sprawdzili samochód przewożący na trasie z Litwy do Turcji elementy elektryczne m.in. kable połączeniowe elektroniki użytkowej.

  Podczas kontroli kierowca okazał nieprawidłowo wypełnione zezwolenie uprawniające do przejazdu tranzytowego przez terytorium Polski. Zostało to zakwalifikowane jako brak zezwolenia.

  Dodatkowo podczas wstępnej kontroli technicznej zespołu pojazdów inspektorzy stwierdzili bardzo poważną nieprawidłowość. Okazało się, że naczepa wyposażona jest w nieoryginalny zbiornik paliwa. Jego  pojemność była niezgodna z obowiązującymi normami i wyniosła około 700 litrów. W ciągniku siodłowym zainstalowane zostały oryginalne zbiorniki o łącznej pojemności 1150 l.
  Łączną, dopuszczalną pojemność zbiorników paliwa w jednostce transportowej określa międzynarodowa umowa o przewozie towarów niebezpiecznych ADR.  Ogranicza ona ich maksymalną wartość do 1 500 litrów.  W tym przypadku  przekroczenie wyniosło 350 litrów. Zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy.

  Wobec właściciela ciężarówki toczyć się będą dwa oddzielne postępowania administracyjne zagrożone karami pieniężnymi:

  • 12 000 złotych z ustawy o transporcie drogowym;
  • 2 000 złotych z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

  Ciężarówka usunięta na parking strzeżony zostanie z niego zwolniona po opłaceniu kaucji oraz okazaniu nowego ważnego zezwolenia, a naczepa dopuszczona do ruchu drogowego po wymianie zbiornika paliwa na zgodny z przepisami.

 • Rażące naruszenia popełnione przez kierowcę w litewskiej ciężarówce.

  Wczoraj 11 stycznia 2022 r. na drodze ekspresowej S8w pobliżu miejscowości Jeżewo podlascy inspektorzy zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę przewożącą nawozy organiczne na trasie z Polski na Litwę. Kierowcą samochodu należącego do litewskiego przewoźnika był obywatel  Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

  Kontrolujący przeanalizowali dane z tachografu. Kierujący dwanaście razy naruszył obowiązujące przepisy związane ze swoim czasem pracy:

  • jedenaście razy skrócił czas wymaganego odpoczynku dziennego tj. o 5 godzin i 43 minuty, 6 godzin i 49 minut, 3 godziny i 11 minut, 1 godzinę i 50 minut, 1 godzinę i 40 minut, 1 godzinę i 49 minut, 57 minut, 46 minut, 17 minut, 18 minut, 40 minut;
  • o 12 godzin i 39 minut skrócił  czas wymaganego skróconego odpoczynku tygodniowego.

  Dodatkowo okazało się, że kontrolowana naczepa nie została poddana okresowemu badaniu technicznemu.

  Za powstałe naruszenia będzie odpowiadać przedsiębiorstwo oraz zarządzający transportem wobec, których wszczęte zostały postępowania administracyjne zagrożone karami w wysokości 7750 złotych i 1,2 tysiąca złotych. Kierowcę ukarano mandatami karnymi w łącznej kwocie 3550 zł.

  Kierujący mógł kontynuować dalszą jazdę po opłaceniu wszelkich należności wynikłych podczas kontroli.

 • Zatrzymane prawo jazdy - za jazdę na własnej, nielegalnie zdobytej karcie.

  Zatrzymane prawo jazdy, karta kierowcy, dowód rejestracyjny, zezwolenie, a także nałożenie 25 mandatów karnych i wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę to efekt tylko jednej kontroli podlaskich inspektorów.

  5 stycznia 2022r. na drodze ekspresowej S61 w okolicach Suwałk patrol w Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku razem z inspektorami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli ciężarówkę należącą do tureckiego przewoźnika. Samochodem wykonywano przewóz papieru z Finlandii do Turcji.

  Ponad 20 godzin jazdy dziennej oraz ponad 9 godzin prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy to tylko niektóre, jak się okazało, z wyczynów tureckiego kierowcy. Ustalono, iż w związku z fałszywą deklaracją o utracie karty kierowca złożył wniosek o wydanie jej duplikatu. Od tej chwili, mając w dyspozycji dwie własne ważne karty kierujący regularnie ich używał, doprowadzając do licznych naruszeń norm o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerw i okresów odpoczynku.

  Dodatkowo zezwolenie na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego na terytorium Polski okazane przez kierowcę nie zawierało istotnych, wymaganych prawem informacji. W konsekwencji zostało ono anulowane.

  Zgodnie z nowymi regulacjami, kierującemu dopuszczającemu się używania dwóch własnych kart zatrzymano prawo jazdy na okres 3 miesięcy, zatrzymana została także dodatkowa karta. Ponadto podczas sprawdzania stanu technicznego zestawu inspektorzy stwierdzili zwarcie w instalacji elektrycznej naczepy. Zatrzymano dowód rejestracyjny.

  W związku ze stwierdzonymi naruszeniami na kierowcę nałożono łącznie 25 mandatów karnych w łącznej wysokości 10 750 zł. Naruszenia, za które odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca zostały „staryfikowane” przez ustawodawcę na łączną sumę 41.850 zł, która to kwota zostanie ograniczona do maksymalnej dopuszczalnej wysokości kary z jednej kontroli drogowej.

  Ciężarówka wraz z ładunkiem została usunięta na koszt przedsiębiorcy na wyznaczony przez Starostę parking strzeżony.

 • Ukryty przewóz ADR przeciążonym składem bez ważnych badań technicznych.

  Po zatrzymaniu zestawu przewoźnika litewskiego do rutynowej kontroli nic nie zwiastowało tak dużej skali niedbałości. Kontrola wykazała aż 7 nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych, 3 z zakresu ustawy o transporcie drogowym i 1 naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pomimo opłacenia znacznych kaucji pieniężnych i uzyskania parametrów normatywnych transport zatrzymano na parkingu strzeżonym.

  W czwartkowe popołudnie (18.11) na punkcie kontroli przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu m.Jeżewo przyprowadzono kontrolę drogową ciągnika siodłowego z naczepą. Realizowany transport drogowy rzeczy odbywał się z Niderlandów do Litwy, Rosji i Kazachstanu z ładunkiem kompletowanym w 8 miejscach załadunku. Najpewniej było to przyczyną jego złego rozmieszczenia i zamocowania przez kierowcę. Po rewizji skrzyni ładunkowej ujawniono przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w ilościach wymagających oznaczenia tablicami barwy pomarańczowej oraz zdecydowano o zweryfikowaniu nacisków osi na wagach dynamicznych.

  Ciężarówka z ładunkiem ważyła 31 ton, jednak potwierdzono wątpliwości co do przekroczenia dozwolonego nacisku osi napędowej na drogę. Uzyskany wynik 12,2 t stanowił przekroczenie normy 11,5 t o 6%.

  Ujawniono aż 7 nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych wykluczających transport z dalszego ruchu. Oprócz błędów w dokumentacji przewozowej, kierowca nie posiadał stosownych uprawnień do takiego ładunku, nie okazał wymaganych instrukcji pisemnych, nie zamocował w sposób wymagany ładunku ADR oraz nie oznaczył tablicami składu, który nie był wyposażony w wymagane wyposażenie ochronne i wystarczającą ilość gaśnic.

  Stwierdzenie upływu terminu ważności badań technicznych przypadku ciągnika 14.06.2021 oraz naczepy 01.06.2021 tylko dopełniło obrazu skali nieprawidłowości podczas przewozu.

  Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 800 zł. Kontrolujący wszczęli wobec przewoźnika 3 postępowania administracyjne oraz 1 wobec zarządzającego transportem w kontrolowanym podmiocie, zagrożone karą pieniężną łączną w wymiarze 18 700 zł. Stosowne kaucje na poczet kar zostały uiszczone na miejscu kontroli.

  Pomimo uiszczenia stosownych kaucji na poczet przyszłych kar, przeładunku do parametrów normatywnych oraz zabezpieczenia ładunku – transport wstrzymano na parkingu strzeżonym do czasu usunięcia nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca bez uprawnień do przewozu ADR nie mógł kontynuować dalej jazdy.

 • Zignorowanie znaku przez fatalny stan techniczny.

  Zatrzymany do kontroli z ruchu zestaw, będący w dyspozycji polskiego podmiotu, stanowił realne zagrożenie na drodze. W  wyniku oględzin ujawniono szereg usterek technicznych oraz fatalne mocowanie ładunku. Kierowca najwidoczniej miał świadomość złego stanu technicznego, gdyż został zatrzymany po niezastosowaniu się do ograniczenia wjazdu. Droga, którą mógłby się poruszać prowadziła obok punktu kontrolnego inspekcji.

  W środowe popołudnie (06.10) na drodze krajowej 61 w m.Łomża, funkcjonariusze łomżyńskiego oddziału WITD w Białymstoku poddali kontroli zatrzymany z ruchu 40-tonowy zestaw. W chwili zatrzymania przewoźnik wykonywał kontrolowanym składem krajowy transport drogowy rzeczy na trasie z Podnieśnia do Ełku. (transport materiałów budowlanych).

  Kontrola techniczna ciągnika siodłowego ujawniła widoczny i uszkodzony kord opony wewnętrznej oraz kolejnej zewnętrznej po stronie lewej osi napędowej, aktywny wskaźnik awarii układu oczyszczania spalin, brak lusterka klasy VI, całkowite rozszczelnienie układu wydechowego poprzez przerwanie łącznika elastycznego układu wydechowego oraz ubytki powietrza z układów pneumatycznych. Niestety stan techniczny naczepy nie prezentował się lepiej. Kontrolujący wskazali kolejne braki - uszkodzenie osłon szczęk hamulcowych osi 2 i 3, przecięcie opony prawej osi, widoczny kord konstrukcyjny następnej opony oraz nieszczelności układów pneumatycznych.

  Zdiagnozowane usterki powodują bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym używanie zestawu w ruchu drogowym.
  Wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone kara pieniężną 4000zł. Oprócz zatrzymania dwóch dowodów rejestracyjnych, zakazano użytkowania i dalszej jazdy obu pojazdom do czasu usunięcia nieprawidłowości włącznie z zapewnieniem sprawnego osprzętu mocującego przewożone materiały budowlane.  
  Kierującego ukarano dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 700 zł za niezastosowanie się do znaku B-18 zakazującego wjazdu pojazdów o  rzeczywistej masie powyżej 15t i niezabezpieczenie ładunku przed zmianą położenia.

 • Samochód bez opony.

  Ciężarówkę bez opony na jednej z osi zatrzymali do kontroli inspektorzy z łomżyńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

  23 września 2021r. na ulicy Zjazd w ciągu drogi krajowej nr 61 w Łomży, podczas typowania pojazdów do kontroli patrol Inspekcji zauważył samochód z niekompletnym ogumieniem osi tylnej.  Po zatrzymaniu kontrolujący stwierdzili całkowity brak jednej z opon. Pomimo tego ciężarówka przewoziła ładunek - opakowania zwrotne z Płocka i Warszawy do Suwałk.

  Ponadto inspektorzy sprawdzili czas pracy kierowcy. Stwierdzili dwukrotne przekroczenie dziennego czasu prowadzenia o 50 minut i 42 minuty. Kierujący przekroczył także dwa razy czas jazdy bez wymaganej przerwy o 47 minut i 18 minut oraz czas jazdy dwutygodniowej o 3 godziny i 43 minuty.

  Za wykryte nieprawidłowości przewoźnikowi oraz osobie zarządzającej transportem w firmie grozi teraz odpowiedzialność finansowa. Wszczęte zostały postępowania administracyjne.

  Kierowcę ukarano czterema mandatami karnymi w łącznej wysokości 300zł.

  Kontrolujący zatrzymali dowód rejestracyjny ciężarówki, a kierowcy wydali zakaz poruszania się do chwili uzupełnienia stanu ogumienia.

 • Zmienione oprogramowanie tachografu, za duża waga i zły stan techniczny ciężarówki.

  Umieszczenie na parkingu strzeżonym i wszczęcia postępowań administracyjnych wobec przewoźnika i zarządzającego transportem oraz zatrzymanie dowodów rejestracyjnych to wynik kontroli przeprowadzonej 22 września 2021r. na drodze krajowej S8 w pobliżu miejscowości Jeżewo.

  Wczoraj podlascy inspektorzy zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę przewożącą zrębkę drzewną z Kosowa Łąckiego do Sowlan koło Białegostoku.
  Podczas wykonywania czynności kontrolnych okazało się, że zmienione zostało oprogramowanie tachografu umożliwiające manipulowanie czasem pracy kierowcy oraz fałszujące prawdziwy przebieg ciężarówki.

  Dodatkowo stan techniczny pojazdu odbiegał mocno od prawidłowego. Stwierdzone zostały wycieki oleju w stopniu zagrażającym środowisku oraz zużyte opony naczepy. Kierowca nie posiadał dokumentu przewozowego na przewożony towar.

  Także waga ciężarówki nie była zgodna z obowiązującymi przepisami:

  • o 7,3 tony przekroczona dopuszczalna masa całkowita pojazdu;
  • przekroczone naciski osi napędowej o 1000 kg i potrójnej osi naczepy o 3,2 tony.

  W związku z powyższym samochód usunięto na parking strzeżony. Dalszy przewóz będzie mógł być kontynuowany po doprowadzeniu auta do wymiarów normatywnych i usunięciu wycieków.
  Wobec przedsiębiorcy toczyć się będą postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej wysokości 22 000 złotych. Za naruszenia na kwotę jednego tysiąca złotych odpowiadać będzie także osoba zarządzająca operacjami transportowymi w firmie przewozowej.

  Za usterki techniczne zatrzymano dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy.

  W związku z ingerencją w  oprogramowanie urządzenia kontrolno – pomiarowego postępowanie wyjaśniające prowadzić będą funkcjonariusze Policji.

 • Autobus z pękniętą tarczą hamulcową.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dzisiaj 20 września 2021 r. na ulicy Zwycięstwa w Białymstoku przeprowadzili kontrolę autobusu wożącego dzieci na basen.
  Kontrolujący sprawdzili stan techniczny auta. Wynik kontroli okazał się negatywny. Pęknięta była tarcza hamulcowa na pierwszej osi samochodu. Usterka została zakwalifikowana jako zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego.

  W związku ze stwierdzeniem bardzo poważnej wady zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia usterki. Zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu, a wobec przedsiębiorcy – właściciela auta będzie się toczyć postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 2 000 złotych.

 • Wycieczka z nieplanowaną przesiadką

  Kontrola autobusu wycieczkowego zakończyła się koniecznością podstawienia kolejnego, do którego przesiedli się pasażerowie w celu kontynuowania jazdy do miejsca docelowego. Takie działanie było konieczne w celu wyeliminowania ryzyka dalszej jazdy niesprawnym technicznie pojazdem. Podlascy inspektorzy ITD z oddziału w Łomży prowadzili powakacyjne kontrole przewozu osób.

  W czwartek, 2 września 2021 r., na drodze krajowej nr 61 w Łomży zatrzymano do rutynowej kontroli autobus turystyczny, którym realizowano krajowy przewóz okazjonalnego osób na trasie Oława (dolnośląskie) do Giżycka (warmińsko-mazurskie).
  W trakcie kontroli stanu technicznego stwierdzono brak świateł hamowania STOP, co jest bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym i powoduje niedopuszczenie do dalszej jazdy pojazdu. Dodatkowo stwierdzono błędne ustawienie  ogranicznika prędkości, gdyż zarówno zapisy prędkości z tachografu jak i oznaczenia autobusu wskazywały na limit prędkości 100 km/h. Jednak brak było stosownego potwierdzenia przeprowadzenia wymaganych badań technicznych na taką dopuszczalną prędkość maksymalną. Dalsze czynności ujawniły kolejną niezgodność z obowiązującymi przepisami odnośnie zamontowania w jednostce tachografu analogowego. Nie ma w tym przypadku dowolności, a w kontrolowanym autobusie powinien być już zainstalowany tachograf cyfrowy. Pojazd zarejestrowany (dopuszczony do ruchu) od dnia 01.05.2006r powinien być wyposażony w tachograf cyfrowy, a na podstawie danych z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów ustalono datę pierwszej rejestracji w kontrolowanym przypadku na 04.05.2006r.

  Wszczęto dwa postępowania administracyjne o nałożenie stosownych kar, odpowiednio w wymiarze 12 000 zł na przedsiębiorcę realizującego przewóz oraz w wymiarze 2500 zł na osobę zarządzającą.
  Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i wydano zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia usterki niebezpiecznej, to jest przywrócenia pełnej sprawności świateł STOP.

  W trakcie kontroli przedsiębiorca we własnym zakresie zorganizował autobus zastępczy. Po weryfikacji stanu technicznego, czasu pracy kierowcy oraz wymaganych dokumentów okazanych przez przybyłego kierowcę, nie stwierdzono nieprawidłowości, a pasażerowie mogli kontynuować podróż sprawnym autobusem zastępczym.

 • Niesprawne „gimbusy” z zakazem dalszej jazdy.

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczą we wzmożonych działaniach ukierunkowanych na kontrole samochodów dowożących nasze pociechy do szkół.

  Podczas kontroli przeprowadzonej dzisiaj 1 września 2021 r. w miejscowości Zabłudów okazało się, że stan techniczny autobusów daleki jest od właściwego. Z sześciu sprawdzonych „gimbusów” w trzech stwierdzono usterki uniemożliwiające wykonywanie dalszego przewozu. Najpoważniejsze stwierdzone wady to:

  • nadmiernie zużyty bieżnik opony;
  • nieszczelny układ pneumatyczny;
  • wycieki płynów eksploatacyjnych.

  W jednym przypadku wydobywający się olej  ściekał do podczepionej pod samochód butelki.

  Ze względu na zagrożenie w ruchu drogowym oraz naruszenie wymagań związanych z ochroną środowiska zakazano dalszej jazdy  i zatrzymano trzy dowody rejestracyjne.

  W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przewoźnika i zarządzającego transportem toczyć się będą postępowania administracyjne zagrożone karami w łącznej kwocie 2 500 złotych.

  Działania ukierunkowane na kontrole autobusów dowożących dzieci i młodzież do szkół będą kontynuowane.

 • Przewoźnicy oszczędni inaczej.

  Ingerencja w oczyszczanie spalin oraz usterka niebezpieczna w układzie hamulcowym to dwa przypadki przewoźników zagranicznych opatrznie oszczędnych. W pierwszym przypadku kontrolujący zdiagnozowali zainstalowany emulator AdBlue eliminujący zużycie reduktora rozłożenia w katalizatorze SCR szkodliwych dla środowiska tlenków azotu. W kolejnym nie została wykonana niezbędna naprawa wadliwej tarczy, a stopień uszkodzenia wskazywał na długi okres użytkowania nie w pełni sprawnej naczepy.

  W środę (28 lipca), inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku prowadzili rutynowe działania kontrolne na drodze ekspresowej S8 w pobliżu m.Jeżewo na kierunku powrotnym z Europy.

  Po zatrzymaniu ciągnika siodłowego z naczepą, należących do litewskiego przewoźnika, wystarczyły krótkie oględziny kabiny pojazdu, aby inspektorzy nabrali podejrzeń co do poprawnego działania systemu oczyszczania spalin SCR. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego wątpliwości zostały rozwiane, a w kokpicie znaleziono wpięty nielegalny emulator AdBlue,  czyli urządzenie oszukujące komputer pokładowy w zakresie sprawności układu SCR. Kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu i zakazem dalszej jazdy do czasu naprawy systemu oczyszczania spalin. Kierujący na miejscu kontroli samodzielnie usunął emulator z instalacji, która okazała się sprawna i gotowa do poprawnego działania. Stąd wniosek o działaniach przewoźnika eliminujących koszty eksploatacyjne wymaganego do sprawności układu płynu wodnego roztworu mocznika (AdBlue).

  Drugi z zatrzymanych „oszczędnych” użytkował naczepę z pękniętą tarczą hamulcową, która w chwili destrukcji podczas hamowania mogła być przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Tu również inspektor podjął decyzję o zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego naczepy i zakazem dalszego jej użytkowania do czasu naprawy. W stosunku do przewoźnika i zarządzającego transportem w podmiocie wszczęto stosowne postępowania dotyczące nałożenia kar pieniężnych. Odłożenie naprawy niesprawności przez przewoźnika litewskiego pomimo użytkowania naczepy można nazwać wysoce nieodpowiedzialnym.

  Każdego z kierujących ukarano mandatami karnymi.

  Konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości, to jest blokowania systemu SCR oraz pękniętej tarczy, są pozorne oszczędności ekonomiczne. Kosztami są zanieczyszczanie środowiska naturalnego poprzez emisję spalin z nadmierną zawartością tlenków azotu oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a więc koszty takich nieodpowiedzialnych działań przewoźników ponoszą wszyscy.